Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 18.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 44 Virkojen lakkauttaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa (yhteistoiminta- alueen asia) 

TRE:1796/01.02.01/2021

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöpäällikkö Anniina Laajalehto, puh. 041 730 7474, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueella on avoimia virkoja, jotka on tarkoituksenmukaista lakkauttaa. Virat ovat jääneet avoimiksi tehtävien siirtymisen, irtisanoutumisten ja eläköitymisten johdosta tai viroissa ei enää edellytetä kuntalain mukaista virkasuhdetta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueella lakkautetaan seuraavat virat 22.3.2021:

terveydenhoitaja 12001596
terveydenhoitaja 12004567
terveydenhoitaja 10007570
terveydenhoitaja 10007903
perushoitaja 10005144
hammashoitaja 10005936
vastaava palveluesimies 50018992
terveydenhoitaja 10007903
fysioterapeutti 10009095
perushoitaja 10007634
perushoitaja 10005766.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maritta Närhi, Maria Päivänen, Mari Patronen, Paula Hakanen, Eija Haapanen, sotehr

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.