Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Eläinsuojelutyön toiminta-avustusten myöntäminen vuodelle 2018 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:19/06.10.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Johanna Riippi, puh. 040 806 2736, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Toiminta-avustukset vuodelle 2018 olivat haettavina 2.1. – 31.1.2018. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiset toiminta-avustukset jaetaan yhdistyksille lautakunnan 9.11.2017 vahvistamien jakoperusteiden mukaan. Toiminta-avustusten pisteytykseen on käytetty lautakunnan päättämiä kriteereitä: aktiivisuutta, taloutta, toiminnan laajuutta, toiminnan suunnitelmallisuutta ja sitä, miten avustettava toiminta palvelee kaupungin strategisia tavoitteita. Vuosittaista toiminta-avustusta ei lähtökohtaisesti myönnetä sellaisten yhdistysten toimintaan, joita kaupunki tukee muilla avustuksilla tai sellaisten yhdistysten toimintaan, joilta kaupunki ostaa palveluja. Toiminta-avustuksia ei myöskään myönnetä sellaisten yhdistysten toimintaan, joiden tavoitteena on taloudellinen voitto tai aikaisemmin avustusta saaneille yhdistyksille, joiden toiminta on oleellisesti ilman perusteltua syytä poikennut avustushakemuksessa ilmoitetusta käyttötarkoituksesta. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 6.11.2017) mukaan vuodesta 2018 alkaen vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10 000 euron avustuksen saajilta voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset asiakirjat ennen maksatusta tarkistettavaksi. Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Mikäli yhdistyksen toiminta on eri ikäryhmille tai Tampereen ulkopuolellekin suunnattua, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa erityisesti tälle ikäryhmälle suunnatun toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa. Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta tai tukea ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Ostopalvelutoimintaa ei tueta avustuksilla.

Avustuskokonaisuuksia on sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta-avustuksissa viisi: ikäihmisten palvelujen toiminta-avustukset, terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen toiminta-avustukset, potilas- ja vammaisjärjestöjen toiminta-avustukset, ehkäisevän päihdetyön toiminta-avustukset ja eläinsuojelutyön avustukset. Yhteensä sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisiin toiminta-avustuksiin on vuonna 2018 käytettävissä 507 200 euroa. Esitetään käytettäväksi 528 550 euroa. Eläinsuojelutyön toiminta-avustuksia haki yhteensä kolme yhdistystä. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan erityisesti toiminta eläinten sijoittamiseksi tilapäisesti tai pysyvästi uuteen kotiin. Rahaa eläinsuojelutyöhön oli jaettavissa yhteensä 2500 euroa.

Liitteessä ovat vuonna 2018 avustusta hakeneet ja esitys toiminta-avustusten maksamisesta. Yhdistysten toiminta-avustushakemukset liitteineen ovat lautakunnan jäsenten tutustuttavissa tunti ennen kokousta. Avustusesitysten valmistelijoiden apunaan käyttämät pisteytystaulukot saa nähtäväkseen pyydettäessä. Taulukko on lähtökohtaisesti kaikissa kolmessa avustuskokonaisuudessa sama, mutta siinä on eroja johtuen avustuskokonaisuuksien erityispiirteistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Yhteisöille maksetaan toiminta-avustukset vuodelle 2018 liitteissä esitetyn mukaisesti.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Avustustarve arvioidaan toiminta-avustushaun yhteydessä toimitetun materiaalin perusteella.

Maksettu avustus voidaan periä takaisin, jos avustuspäätös muuttuu oikaisuvaatimuksen perusteella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kehittämissuunnittelija Ville Laine ja suunnittelija Kirsi Nurmio olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Esittelijä totesi, että perustelutekstin toiseen kappaleeseen tehdään tekninen korjaus: Käytettäväksi esitettävä summa 510 700 euroa muutetaan muotoon 528 550 euroa. Asian korjattu liite jaettiin lautakunnan jäsenille ennen asian käsittelyn aloittamista.

Tiedoksi

Hakijat, Heljä Laukkanen, Jyrki Haapasalmi, Johanna Riippi, Jaana Villamo, Mira Siltanen, Teemu Irri, Susanna Lundström, sitar

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.