Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 52 Oikaisuvaatimus omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden perusteiden muuttamisesta (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:309/05.01.04/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, puh. 040 801 2746, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 18.1.2018 kokouksessa tekemään päätökseen on jätetty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii päätöksen purkamista sekä asian uudelleen valmistelua vastaamaan lainsäädäntöä kaikilta osin. Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa Kuntainfoon 6/2016.

Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esiin oikaisuvaatimuksessaan, että omaishoitajat eivät pysty käyttämään vapaitaan, koska omaishoidon lakisääteiset vapaat tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana kun vapaat ovat kertyneet. Omaishoidon tuen vapaiden käyttäminen kalenterivuoden aikana ei ole uusi asia, vaan toimintakäytäntö, jonka mukaan on toimittu jo useamman vuoden aikana. Omaishoitajalle kertyy oikeutta lakisääteiseen vapaaseen 2-3 vuorokautta kuukaudessa. Omaishoitajan jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi on suositeltavaa, että vapaita käytetään säännöllisesti kuukausittain. Tarvittaessa voi kerryttää useamman kuukauden vapaat, jos on tarvetta esim. kesällä pidemmälle hoitojaksolle hoitajan lomamatkan ajaksi. Myös etukäteen voi pitää muutaman kuukauden vapaita omaishoidon palveluohjaajan kanssa sovittaessa.

Lakisääteisiä vapaita voi käyttää usealla eri tavalla, jolla on pyritty varmistamaan, että jokaiselle omaishoitajalle löytyy sopiva tapa pitää ja käyttää säännöllisesti vapaansa. Suositeltavin tapa on käyttää lakisääteiset vapaat niin, että omaishoidettava menee omaishoitajan vapaan ajaksi esim. palvelutaloon tai perhehoitoon ympärivuorokautiselle jaksolle. Hoitojakso, joka alkaa esimerkiksi maanantaina iltapäivällä ja päättyy torstai-iltapäivällä, kuluttaa 3 lakisääteistä vapaan vuorokautta hoitajalta eli yhden kuukauden vapaa-kertymän. Lakisääteisen vapaan käytön ajalta hoitovuorokauden asiakasmaksu on asiakkaalle 11,40 €/vrk eli jakson hinta on 34,2 €. Mikäli asiakas ei käytä jaksoon omaishoidon lakisääteisiä vapaita, niin jakson asiakasmaksu on 26 €/hoitopäivä eli kokonaismaksu jaksolta on 104 €.

Kaikki omaishoitajat tai -hoidettavat eivät halua mennä jaksolle esim. palvelutaloon, jolloin heille parempi vaihtoehto on palvelusetelin käyttö. Yksi lakisääteinen vapaan vuorokausi vastaa yhtä 100 €:n arvoista palveluseteliä. Omaishoitaja voi tilata palvelusetelillä palveluntuottajan kotiin hoitamaan hoidettavaa siksi aikaa, kun itse on vapaalla. Palvelusetelituottajat ovat hinnoitelleet itse, kuinka moneksi tunniksi yhdellä palvelusetelillä saa hoitajan kotiin. Aika riippuu ajankohdasta eli viikonpäivästä ja vuorokauden ajasta. Lakisääteiset vapaat voi käyttää myös palkkaamalla sijaishoitajan eli tehdään sopimus esimerkiksi hoidettavan sukulaisen kanssa. Sijaishoitaja hoitaa omaishoidettavaa omaishoitajan vapaan ajan 3 vuorokautta kuukaudessa ja sijaishoitajalle maksetaan siitä 300 €:n suuruinen korvaus kuukaudessa.

Omaishoidon tuen lakisääteiset vapaat on tarkoitettu käytettäväksi tasaisesti vuoden aikana, jotta parhaiten tuetaan omaishoitajan jaksamista. Lakisääteisten vapaan käyttömahdollisuuksia on paljon erilaisia, jolla pyritään mahdollistamaan, että jokaiselle hoidettavalle ja hoitajalle löytyy sopivin mahdollinen tapa pitää vapaansa. Lisäksi omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, johon myönnetään tietty summa vuodeksi ja jonka käyttöä seurataan talousraporteissa. Myös talouden seurannan näkökulmasta lakisääteiset vapaat on pidettävä sen vuoden aikana, jolloin oikeus niiden käyttämiseen on syntynyt.

Omaishoidon tuen 3 §:n mukaan omaishoidon tuen myöntämiseen ei vaikuta hoitajan tai hoidettavan taloudellinen tilanne vaan hoidettavan hoidon sitovuus ja vaativuus. Mikäli omaishoidettavalla ei ole varaa maksaa esimerkiksi lyhytaikaisesta hoitojaksosta, jonka hinta on 26 €/hoitopäivä ja joka järjestetään palvelutalossa omaishoitajan sairastumisen vuoksi, niin sosiaalityöntekijä tekee selvityksen hänen tuloistaan ja menoistaan ja tarvittaessa suosituksen asiakasmaksun alentamisesta tai kokonaan perimättä jättämisestä. Sama toimintaperiaate on myös muiden asiakkaiden kohdalla, ei pelkästään omaishoidon tuen piirissä olevilla.

Omaishoidon tuessa Tampereella asiakasmäärät ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana. Omaishoidettavia on Tampereella tammikuun 2018 asiakasmäärän mukaan 1563, joista yli 21-vuotiaita on 1137 ja alle 21-vuotiaita 426. Omaishoidon tuessa on viisi palveluohjaajaa, joten jokaisella palveluohjaajalla on n. 313 asiakasta. Maaliskuussa 2018 saatiin yksi uusi palveluohjaajan vakanssi, joten asiakasmäärä on nyt n. 260 asiakasta /palveluohjaaja. Uusia omaishoidon hakemuksia tulee joka kuukausi n. 40-50 kpl. Kasvaneen asiakasmäärän sekä lisääntyneen hakemusmäärän vuoksi haasteena on olemassa olevien omaishoitajien tilanteiden päivittäminen tavoitteiden mukaisesti. Omaishoitajan pyynnöstä tai muualta ilmenneen päivitystarpeen vuoksi sovitaan tapaaminen kuitenkin aina omaishoitajan ja -hoidettavan kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Kaisa Taimi, Ella Suojalehto, Ritva Sinijärvi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.