Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilun sääntökirja (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:2724/06.02.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Anna Heikkinen, puh. 044 423 5237, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi joulukuussa 2017 lisärahoituksen valinnanvapauskokeilun laajentamiseksi uusiin sisältöihin eli suun terveydenhuoltoon ja henkilökohtaiseen budjettiin. Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu kestää vuoden 2018 loppuun, ja kattaa suunterveydenhuollon perushammashoitopalvelut. Kokeilussa ovat mukana isäntäkunta Tampereen lisäksi Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Valkeakoski sekä yhteistoiminta-alueina Orivesi ja Vesilahti. Kokeilun tavoitteena on selvittää, voidaanko tällä kokeilulla rakentaa malli, jolla voidaan tuottaa suun terveydenhuollon palveluita entistä asiakaslähtöisemmin sekä kustannusvaikuttavammin.

Kokeilun ensisijaisena tavoitteena on tuottaa tietoa suun terveydenhuollon hyödynnettäväksi jatkossa myös laajemmin, ensin pilottia ja myöhemmin maakuntamallia ajatellen. Lisäksi kokeilulla pyritään selvittämään tietojärjestelmien integrointia. Kokeilun ja mahdollisen myöhemmin toteutettavan pilotin tavoitteena on luoda valinnanvapauden malli, joka tuottaa suun terveydenhuollon palveluja asiakaslähtöisemmin laajemmalla palveluntuottajapohjalla, ja palvelujen saatavuutta parantaen. Kokeiluun voidaan ottaa mukaan noin 4000 asiakasta. Kokeilussa 18 vuotta täyttäneet asiakkaat voivat valita kokeilussa mukana olevan yksityisen palveluntuottajan. Palveluntuottajat voivat hakeutua hyväksyttäviksi mukaan kokeiluun PSOP-järjestelmän kautta sääntökirjan hyväksymisen jälkeen. Kokeilu avataan asiakkaille toukokuun viimeisellä viikolla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Liitteenä oleva suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilun 2018 sääntökirja hyväksytään.

Palvelusetelin arvoksi vahvistetaan sääntökirjan mukaiset korvaukset.

Valinnanvapauskokeilu tulee voimaan Tampereen/Oriveden, Pirkkala/Vesilahden, Valkeakosken, Nokian, Lempäälän alueilla koskien täysi-ikäisiä kuntalaisia.

Palveluntuottajien hyväksymistä koskeva toimivalta siirretään avo- ja asumispalvelujen palvelujohtajalle.

Avo- ja asumispalvelujen palvelujohtaja voi päätöksellään tehdä sääntökirjaan muutoksia, mikäli lainsäädäntöön, palveluseteliohjeistukseen tai Tampereen kaupungin käytäntöihin tulee muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Jan von Wricz Rekowski poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Projektipäällikkö Anna Heikkinen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Eeva Torppa-Saarinen, Mika Vuori, Eeva-Kaisa Mäkinen, Antti Markkola, Anna Heikkinen, Tiiu Airistola, Tanja Koivumäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.