Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Valtuustoaloite fysioterapeuttien ottamiseksi osaksi kouluterveydenhuoltoa - Tampereen vihreä valtuustoryhmä (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7773/12.00.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Ylilääkäri Tuire Sannisto, puh. 050 468 9166, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen vihreä valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessa huolensa lasten liikkumattomuudesta ja siitä aiheutuvista ongelmista. Aloitteessa viitataan vertailuun, jonka tulosten mukaan Suomen yläkouluikäisistä vain viidennes liikkuu suositusten verran. Vähäisen liikkumisen ohella lasten tuki- ja liikuntaelinvaivojen syyksi mainitaan myös koulujen työskentelypisteiden fyysinen epäsopivuus. Älylaitteiden lisääntyessä koulumaailmassa ergonomian ja monipuolisen kehonkäytön merkitys lisääntyy. Aloitteessa esitetään, että edellä mainituilla perusteilla Tampereen kaupunki selvittää muiden kuntien käytäntöjä fysioterapeuttien osalta kouluterveydenhuollossa ja ryhtyy selvityksen pohjalta toimiin ottaakseen käyttöön Tampereelle sopivan mallin, millä fysioterapeutit tuodaan osaksi kouluterveydenhuoltoa.

Aloitteessa kiinnitetään huomiota tärkeään aiheeseen, miten tukea kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta ja siten ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Vastuu ei voi olla yksittäisellä ammattiryhmällä. Tampereen kaikki koulut ovat mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa. Ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Liikkuvissa kouluissa muun muassa istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Ohjelman toteutustavat vaihtelevat kouluittain. Myös varhaiskasvatuksessa tuetaan liikkuvaa elämäntapaa ja lähes kaikki päiväkodit ovat mukana Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa.

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on tukea peruskouluikäisten lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä seuraamalla, arvioimalla ja edistämällä oppilaan terveyttä, mukaan lukien terveelliset elämäntavat ja hyvä fyysinen toimintakyky. Kouluterveydenhuollon toimijat tekevät monialaista yhteistyötä huoltajien, kouluyhteisön sekä muun oppilashuollon aikuisten kanssa. Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan myös fysioterapian kanssa.

Liikunta ja fyysinen aktiivisuus ovat yksi keskeisistä terveyden edistämisen teemoista terveystarkastuksissa. Laajoissa terveystarkastuksissa käytettävien esitietolomakkeiden ja aiempien terveystietojen pohjalta käydään keskustelu lapsen ja perheen nykytilasta, elämäntavoista ja terveystottumuksista sekä oppilaan ja perheen terveydentilasta. Terveydenhoitajilla on käytettävissään erilaisia tukimateriaaleja liikunnan edistämiseen ja muuhun terveysneuvontaan, kuten Neuvokas perhe -ohjelman työvälineet, joko koko ikäluokalle tai tarpeen mukaan kohdistettuna.

Perusopetuksen 5. ja 8.luokan oppilaille tehdään liikuntatunnilla valtakunnallinen fyysisen toimintakyvyn arviointi (MOVE!). Sen tarkoituksena on kannustaa oppilaita omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen ja edistämiseen. Osioissa mitataan oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Oppilas saa opettajalta henkilökohtaisen tuloslomakkeen kotiin ja vanhempien luvalla opettaja toimittaa lomakkeet keskitetysti kouluterveydenhuoltoon. Tietoja hyödynnetään 5. ja 8. luokan laajassa terveystarkastuksessa. Valtakunnallisessa vertailussa tamperelaisten oppilaiden tulokset ovat kokonaisuutena hyvällä tasolla ja joiltain osin jopa keskitasoa paremmat.

Kouluterveydenhuollossa oppilaiden ryhti tutkitaan vuosittain. Ryhdin tutkii lääkäri 1., 5., ja 8. luokalla laajan terveystarkastuksen yhteydessä ja muina vuosina terveydenhoitaja. Tarvittaessa oppilas ohjataan myös välivuosina koululääkärin vastaanotolle. Jokaisessa kouluterveydenhuollon toimipisteessä on skoliometri, jota käytetään apuvälineenä skolioosin seulontaan ja seurantaan. Ryhtiä voidaan seurata kouluterveydenhuollossa myös useammin, yksilöllisen terveydenhuoltosuunnitelman mukaisesti.

Mikäli kouluterveydenhuollossa oppilaalla havaitaan fysioterapian tarve, oppilas tai huoltaja ohjataan varaamaan aika fysioterapiasta. Jos yhteydenottoa ei ole tullut kuukauden kuluessa, lähetetään asiasta muistutus terveydenhoitajan välityksellä perheelle. Vastaanottoajan saa kiireellisyyden mukaan, usein kahden viikon aikana. Oppilaat saavat fysioterapiassa ohjausta ja neuvontaa tuki- ja liikuntaelinongelmiinsa. Yleisimpiä käyntisyitä ovat niska- ja hartiaseudun ongelmat, ryhtiongelmat tai tarkastukset (kuten skolioosiseuranta), ergonominen ohjaus ja jalkojen pituuseroarviointi. Myös terapiasarjat ovat mahdollisia. Terapiasarjaan tarvitaan lääkärin lähete.

Fysioterapia-aika pyritään antamaan lähimpään fysioterapiayksikköön tai sinne, missä aika on nopeimmin saatavissa. Fysioterapiaosastoilla on asianmukaiset tilat ja mittauslaitteet sekä terapiasali, jossa voidaan opettaa myös kotiharjoitusohjelma. Harjoitteluohjelma on aina kirjallinen. Lähetteen tehnyt terveydenhoitaja tai lääkäri saa käynnistä palautteen tiedoksi. Jos huoltajille syntyy huoli eikä kouluterveydenhuollosta ole vielä tehty lähetettä, voi neuvoa kysyä suoraan fysioterapeutilta avokuntoutuksen neuvonta- ja ajanvarauspuhelimesta.

Kouluterveydenhuollon ja fysioterapian välinen yhteistyö koetaan nykyisellään toimivaksi. Muun muassa Oulussa, Turussa ja Lahdessa yhteistyö on järjestetty samalla mallilla kuin Tampereella.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa on ideoitu, että kuntiin jäävillä liikuntapalveluilla ja siellä olevilla fysioterapeuteilla ja liikunnan ohjaajilla voisi olla maakuntamallissa kouluja palveleva rooli. Myös seuroilla voisi olla isompi rooli lasten liikkumisen edistämisessä. Keskeistä on myös liikkumista edistävä kaupunkirakenne.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)