Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 5.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 112 Lääkäreiden virkojen perustaminen Sairaalapalvelujen palveluryhmään (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6328/01.02.01/2020

Valmistelija

  • Lemmetty Arto, Hallintoylilääkäri

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoylilääkäri Arto Lemmetty, puh. 040 806 3669, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin sairaalatoimintojen kokonaisuuden selkeyttämiseksi, erikoissairaanhoidon jatkokuntoutuksen nopeuttamiseksi ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) perimien siirtoviivemaksujen minimoimiseksi kaupungin kuntoutus- ja vuodeosastot Rauhaniemen, Hatanpään ja Hatanpään puistosairaalassa sekä kotiutustiimi- ja mobiilihoitajatoiminnot yhdistetään vuoden 2021 alusta alkaen Sairaalapalvelujen kokonaisuuteen. Sairaalapalvelujen kokonaisuuteen suunnitellaan lisäksi siirrettäväksi PSHP:sta TAYS Hatanpään geriatrian poliklinikka ja yksi erikoissairaanhoidon vuodeosasto, jotka siirtyisivät kaupungin toiminnaksi vuoden 2021 alusta alkaen. Sairaalapalvelujen kokonaisuuteen sisältyvät vuoden 2021 alusta myös nykyisen Erikoissairaanhoidon palveluryhmän palvelut. Sairaalapalveluihin siirtyvät toiminnot muodostavat kuntoutuspalvelujen kokonaisuuden, jonka lääkäritoimintojen kehittäminen ja johtaminen tavoitteiden saavuttamiseksi edellyttää kokonaisuutta johtavan ylilääkärin vakanssin perustamista. Ylilääkärin vakituinen virka esitetään perustettavaksi Sairaalapalvelujen palveluryhmään 1.1.2021 alkaen.

Rauhaniemen ja Hatanpään sairaalassa toimivien kuntoutusosastojen lääkäripalvelut on hankittu PSHP:lta ostopalveluina. PSHP:lla on ollut toimintaan varattuna ylilääkärin (1), osastoylilääkärin (1) ja osastonlääkärin (5) sekä erikoistuvan lääkärin (2) vakanssit. Kaupungin ja PSHP:n välinen lääkäripalvelujen ostopalvelusopimus päättyy 31.12.2020. Lääkärien rekrytointi kaupungin omaan palvelukseen selkeyttää lääkäritoiminnan johtamista ja esimiestyötä sekä mahdollistaa toimintojen sujuvamman kehittämisen. Tämän vuoksi PSHP:lta hankittuja lääkäripalveluja vastaavat vakituiset vakanssit esitetään perustettavaksi Sairaalapalvelujen palveluryhmään 1.1.2021 alkaen.

Palveluryhmä

Sairaalapalvelut

Kustannuspaikka

122975

Tehtävänimike

Ylilääkäri (2)

Palvelussuhteen laji

Virka

Hinnoittelu

L3SL1200

Työaikajärjestelmä

91, Lääkärit

Viikkotyöaika

38,25 h

Työaika

100 %

 

Palveluryhmä

Sairaalapalvelut

Kustannuspaikka

122975

Tehtävänimike

Osastonylilääkäri (1)

Palvelussuhteen laji

Virka

Hinnoittelu

L3SL1200

Työaikajärjestelmä

91, Lääkärit

Viikkotyöaika

38,25 h

Työaika

100 %

 

Palveluryhmä

Sairaalapalvelut

Kustannuspaikka

122975

Tehtävänimike

Osastonlääkäri (5)

Palvelussuhteen laji

Virka

Hinnoittelu

L3SL3000

Työaikajärjestelmä

91, Lääkärit

Viikkotyöaika

38,25 h

Työaika

100 %

 

Palveluryhmä

Sairaalapalvelut

Kustannuspaikka

122975

Tehtävänimike

Erikoistuva lääkäri (2)

Palvelussuhteen laji

Virka

Hinnoittelu

L3SL4103

Työaikajärjestelmä

91, Lääkärit

Viikkotyöaika

38,25 h

Työaika

100 %

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lemmetty Arto, Hallintoylilääkäri

Sairaalapalveluihin perustetaan esityksen mukaisesti kaksi ylilääkärin, yksi osastonylilääkärin, viisi osastonlääkärin sekä kaksi erikoistuvan lääkäriä vakinaista virkaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Lemmetty, Juha Vasala, sotehr@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.