Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 5.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 111 Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman seurantaraportti 2019 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:2511/00.01.03/2018

Valmistelija

  • Vuori Mika, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Terveydenhuoltolain (1326/2010) § 34 mukaan alueellinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on laadittava valtuustokausittain, ja siinä on sovittava mm. kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä sekä tarvittavasta yhteistyöstä olennaisten toimijoiden kesken. Järjestämissuunnitelma tulee hyväksyä sairaanhoitopiirin valtuustossa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat laatineet Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuosille 2017-2019. Suunnitelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.12.2017. Suunnitelma laadittiin vuonna 2017 sillä oletuksella, että valmisteilla ollut maakunta- ja sote-uudistus toteutuu vuoden 2020 alusta lukien. Järjestämissuunnitelman seurantaryhmä on 9.6.2020 hyväksynyt vuoden 2019 seurantaraportin, joka on pykälän liitteenä. 

Suunnitelman yhtenä tavoitteena vuosille 2017-2019 on ollut siirtää painopistettä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon. Yhteenvetona voidaan todeta, että vuonna 2019 Pirkanmaan perusterveydenhuollon vahvistaminen ei täysin ole onnistunut, mutta myös positiivistakin kehitystä on tapahtunut. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua on jonkin verran saatu hillittyä. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden järjestämisessä yhteistyö on kehittynyt ja tietojärjestelmäyhteistyötä on ryhdytty tekemään aikaisempaa enemmän. Terveyskeskuksille suunnattu resurssikysely sekä erikoissairaalan erikoisalakyselyjen vastausten analysointi yhdessä nostivat esiin selkeitä kehittämiskohteita perusterveydenhuollon vahvistamiseksi kuntien tasolla. Lisäksi edelleen tarvitaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittämistä. Keväällä 2020 alkanut korona-pandemia vaikuttaa todennäköisesti merkittävällä tavalla myös tulevan järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteutumiseen.

Vuonna 2018 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottaman ja välittämän erikoissairaanhoidon laskutus jäsenkunnille kasvoi 5 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna ja vain 31 prosenttia kaikista terveydenhuollon taloudellisista voimavaroista käytettiin perusterveydenhuoltoon. Erikoissairaanhoitoon tehtyjen lähetteiden kokonaismäärä on kuitenkin vähentynyt, arviolta 1,9 prosenttia. Yhä useammin erikoissairaanhoitoon tullaan jonkin muun kuin julkisen terveyskeskuslääkärin lähettämänä. Esimerkiksi muiden sairaaloiden, työterveyshuollon tai yksityisen terveydenhuollon tekemät lähetteet lisääntyivät 7,7 prosentilla. THL:n Sairaaloiden tuottavuus -raportin mukaan TAYS oli vuonna 2017 maan tuottavin yliopistosairaala. 

Perusterveydenhuollon palveluiden peittävyys, eli osuus väestöstä, joka on vuoden aikana käyttänyt terveyskeskusten palveluja Pirkanmaalla, pysyi vuoden 2018 tasolla ollen 53 % väestöstä (vuonna 2013 osuus oli 52 % ja vuonna 2017 55 %). Luku oli 2019 kolme prosenttiyksikköä matalampi, kuin koko maan keskiarvo.

Terveyskeskuslääkärille pääsemisen odotusaika on kuntakyselyn vastausten mukaan pysynyt aiemmalla tasolla. Lokakuussa 2019 kolmas varattavissa oleva vapaa lääkäriaika (ns. T3-aika) oli terveyskeskuksissa keskimäärin 14,8 vuorokautta. Kiireettömän lääkäriajan (esim. verenpainetaudin kontrolli) sai terveyskeskuksiin keskimäärin kolmen viikon päähän (21 vrk) eri terveyskeskusten vaihteluvälin ollessa 4–35 vuorokautta.

Terveydenhuoltolain mukaisten terveys- ja hoitosuunnitelmien kokonaismäärän seurantaa hankaloitti se, että eri tietojärjestelmissä ne laaditaan eri tavalla ja osa Pirkanmaalla käytössä olevista tietojärjestelmistä ei mahdollista suunnitelmien määrän seurantaa. Kuntakyselyn perusteella suunnitelmia laadittiin tai päivitettiin n. 1830 kappaletta vuoden 2019 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, kun vuonna 2018 raportoitu lukumäärä oli 880.

Yhteenvetona lokakuun 2019 resurssitarkastelusta voidaan todeta, että avosairaanhoidon lääkärityövoiman osalta lähes kaikissa terveyskeskuksissa tärkein toimenpide olisi pyrkiä täyttämään olemassa olevat vakanssit. Terveyskeskuslääkäripulan vuoksi oli täyttämättä 4 % viroista tai toimista. Sairaan- ja terveydenhoitajavakanssien täyttöaste oli yleisesti paremmalla tasolla, mutta muutamassa terveyskeskuksessa ilmoitettu avosairaanhoidon sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajavakanssien määrä oli selvästi keskiarvoa alhaisempi. Erityistyöntekijöiden tilanne vaihteli myös selvästi eri terveyskeskusten välillä, samoin kuten eri ammattiryhmien vakanssien tilanne. Tämä vaihtelu saattaa kuitenkin osittain johtua erilaisista organisaatiorakenteista. Terveyskeskusten erilaiset tavat tuottaa palveluita ja kohdentaa resursseja on kuitenkin syytä ottaa huomioon, mikäli tuloksia sovelletaan päätöksenteossa. Kuntien resurssikysely ja erikoissairaanhoidon erikoisalakysely ovat tuoneet esiin joitakin ongelmakohtia, joihin puuttumiselle on annettu suosituksia seurantaraportin lopussa.

Vuonna 2020 aikana on laadittu yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, josta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi 12.10.2020 kokouksessaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman osan. Suunnitelmassa esitetään toimenpide-ehdotukset vuosille 2020-2025, ja sosiaalihuollon palvelujen osalta suunnitelma tulee kuntien hyväksymiskäsittelyyn.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lemmetty Arto, Hallintoylilääkäri

Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman raportti vuodelta 2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Nuorisovaltuuston edustaja Aada Aho poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Aleksi Varinen/tuni, Kristiina Lumme, Arto Lemmetty, Eeva Torppa-Saarinen, Juha Vasala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)