Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 5.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 113 Sosiaaliohjaajan viran perustaminen ja sosiaalityöntekijän viran lakkauttaminen vammaispalvelutoimistossa (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6272/01.02.01/2020

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, puh. 040 8012746, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vammaispalveluissa vastataan vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisten palvelujen järjestämisestä Tampereen ja Oriveden alueella.

Vammaispalvelun perustehtävään kuuluu myös lakisääteinen ohjaus ja neuvontavastuuta. Vammaispalvelutoimistossa työskentelee neljä sosiaaliohjaajaa viroissa sekä yksi tyhjänä ollut sosiaalityöntekijän vakanssi on muutettu määräaikaiseksi sosiaaliohjaajan toimeksi vuoden 2020 loppuun. Vammaispalveluiden lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi ja määräajoissa pysymiseksi sekä sosiaalityöntekijöiden työparina toimisena on tarve edelleen sosiaaliohjaajalle. Vammaispalveluissa sosiaaliohjaajille on delegoitu päätösvaltaa ja vammaispalveluissa on todettu tarve vahvistaa sosiaaliohjausta sosiaalityöntekijöiden lisäksi. Sosiaaliohjaaja pystyy osallistumaan liikkumisen tuen, asunnonmuutostöiden, kevyiden henkilökohtaisen avun palvelun arviointiin, palvelusuunnitelmien tekemiseen, kehitysvammahuollon selvitystyöhön sekä tilapäisen hoidon sekä leirien päätöksien tekemiseen. Virassa oleva sosiaaliohjaaja voi myös toimia tietyissä tilanteissa erityisen tuen asiakkaiden omatyöntekijänä, kuten esimerkiksi välitystiliasiakkaiden neuvonta- ja ohjaustyössä. Tyhjänä olleen sosiaalityöntekijän viran muuttamisella sosiaaliohjaajan viraksi tuetaan vammaispalvelutoimiston kokonaistilannetta sekä parannetaan rekrytointitilannetta.

Edellä mainituin perustein esitetään, että asiakasohjauksen sosiaalityöntekijän vakanssi 50045387 lakkautetaan ja että vammaispalveluun perustetaan tilalle sosiaaliohjaajan vakituinen virka 1.1.2021 alkaen. Rahoitus vakanssille tulee henkilöstösuunnitelmaan sisältyvästä lakkautettavan sosiaalityöntekijän vakanssin rahoista.

Sosiaaliohjaajan virka

Kustannuspaikka: 122052
Toimintayksikkö: Psykososiaalisen tuen palveluryhmä, Vammaispalvelut
Tehtävänimike: Sosiaaliohjaaja
Asema: 0 Muu
Esimies: Vammaispalvelujen palvelupäällikkö, lähiesimies: johtava sosiaalityöntekijä
Palvelusuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: KVTES 04SOS050
Vaativuus: Taso 3
Palkka: 2681,87 euroa/kk
Työaikamuoto: Yleistyöaika
Rinnastus sosiaaliohjaajan vakanssiin 50093885

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusehdot tulevat laista sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.

Vakanssi sisältyy vuoden 2021 henkilöstö- ja vuosisuunnitelmaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lemmetty Arto, Hallintoylilääkäri

Perustetaan sosiaaliohjaajan virka ja lakkautetaan sosiaalityöntekijän virka esityksen mukaisesti 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaisa Taimi, Leena Köykkä, Pirjo Ujanen, Eija Haapanen, Marjaana Räsänen, sotehr@tampere.fi, sotetalous@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.