Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.10.2021

§ 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi
Lautakunta päätti puheenjohtaja Johanna Loukaskorven esityksestä ottaa käsiteltäväksi lisäesityslistalla olevan asian "Hoiva Petsamo, Tammelan ja Tampellan alueen kotihoito, sosiaalihuollon valvonta-asia (yhteistoiminta-alueen asia)".

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Lautakunta päätti puheenjohtaja Johanna Loukaskorven esityksestä käsitellä pykälän 138 pykälän 136 jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)