Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 131 Osastonylilääkärin viran perustaminen ja osastonlääkärin viran lakkauttaminen (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6522/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Määttänen Sanna, Palvelujohtaja, hallintoylilääkäri

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Sanna Määttänen puh. 040 806 3669 ja ylilääkäri Tomi Niemi puh. 041 731 1007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Sairaalapalveluiden palveluryhmään kuuluu Tampereella kuusi kuntoutusosastoa ja kaksi iäkkäiden psykiatrian osastoa, yhteensä 246 potilaspaikkaa. Kuntoutusosastot vastaavat pääasiassa iäkkäiden potilaiden akuuttihoidon jälkeisestä sairaalakuntoutuksesta, mutta hoitavat myös äkillisiä sairauksia. Lisäksi sairaalaan tulee potilaita terveydentilan ja toimintakyvyn arviointia varten. 

Osastonlääkärin (geriatrian ja/tai yleislääketieteen erikoislääkärin) työ muodostaa sairaalapalveluissa yhtenäisen kokonaisuuden, johon kuuluu erikoislääkärin kliinisen työn osana laaja-alainen ja monitoimijainen palveluiden kehittäminen eri yhdyspintaverkostoissa sekä opetustyö. Osana sairaalapalveluiden tiimi- ja kehittämisvastuun, erikoisalan konsultaatiotehtävien ja koulutustehtävien mallin uudistamista on tarpeen perustaa osastonylilääkärin virka. 

Osastonylilääkärin virkatehtävät muodostuvat kliinisestä työstä ja tiimivastuusta (80%), toiminnan kehittämisestä (10%) ja erikoistuvien lääkärien ohjauksesta ja koulutuksesta (10%). Tämä järjestely tarkoittaa nykyisen osastonlääkärin viran (50097604) lakkauttamista.

Edellä mainitun perusteella esitetään, että sairaalapalveluiden palveluryhmään perustetaan osastonylilääkärin virka ja nykyinen osastonlääkärin virka (50097604) lakkautetaan 1.11.2021 alkaen. Viranhaltija on antanut suostumuksensa järjestelyyn. 

Toimintayksikkö: Sairaalapalveluiden palveluryhmä
Tehtävänimike: Osastonylilääkäri 
Kustannuspaikka: 122990
Asema: 0 muu
Esimies: Ylilääkäri 
Palvelusuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: L3SL1200
Työaikamuoto: Lääkärisopimuksen mukainen
Viikkotyöaika: 38,25 h/vko
Palkkaesitys: 6093,82 euroa/kk
Rinnastus: 50097602

Osastonylilääkärin tehtäväkuvaus (ID 5760453) on tallennettu Donnaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Esitetyn viran vuoden 2021 määrärahat katetaan sairaalapalveluiden ennustetuilla henkilöstösäästöillä ja vuoden 2022 osalta vuosisuunnitelman yhteydessä tehtävillä muutoksilla henkilöstö- ja vuosisuunnitelmaan. Esitys ei lisää henkilötyövuosia. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Perustetaan osastonylilääkärin virka ja lakkautetaan osastonlääkärin (50097604) virka 1.11.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sanna Määttänen, Tomi Niemi, Taina Sopanen, Juha Vasala, Merja Jamalainen, sotehr@tampere.fi, sotetalous@tampere.fi, Katja Tarkkala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.