Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 134 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan siirto viranhaltijoille (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:91/00.02.01/2021

Valmistelija

  • Hyvönen Sini, Erikoissuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Sini Hyvönen, puh. 040 806 3847, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali-​ ja terveyslautakunta on kokouksessaan 17.6.2021 päättänyt päätösvallan siirrosta viranhaltijoille.

Johtaville sosiaalityöntekijöille on tarpeen delegoida päätösvaltaa tilanteisiin, joissa sosiaalihuollon tarve on selvitettävä henkilön terveyden, kehityksen tai turvallisuuden vakavan vaarantumisen vuoksi menemällä tämän asuntoon tai olinpaikkaan ilman henkilön suostumusta. Tällaisia tilanteita voi tulla erityisesti päivystystyössä. Näissä tilanteissa poliisin virka-avun saaminen tai oven avaus huoltoyhtiön toimesta voi edellyttää päätöstä. Päätös perustuu sosiaalihuoltolain 41 §:än, jota ei ole uudessa sosiaalihuoltolaissa kumottu.

Perhehoito Luotsin tehtäviin kuuluu adoptiolain 24 §:n mukainen adoptioneuvonnan antaminen. Adoptiolain 15 §:n mukaan vanhemman suostumusta adoptioon ei saa ottaa vastaan ennen kuin vanhemmalla on ollut mahdollisuus perusteellisesti harkita asiaa eikä aikaisemmin kuin kahdeksan viikon kuluttua lapsen syntymästä. Lapsi, jonka vanhemmat harkitsevat hänen antamistaan adoptioon, sijoitetaan lyhytaikaiseen perhehoitoon adoption harkinta-ajaksi. Tällöin lapsen kotikunta tekee vanhempien harkinnan ajaksi lapsesta lastensuojelun avohuollon sijoituspäätöksen lastensuojelulain 37 §:n nojalla. Tämän johdosta Perhehoito Luotsin johtavalle sosiaalityöntekijälle ja sosiaalityöntekijälle on tarpeen delegoida lastensuojelulain 37 §:n mukainen päätös sijoittaa lapsi avohuollon sijoituksena perhehoitoon adoption harkinnan ajaksi.

Asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan sosiaalihuollon järjestämisestä tulee antaa päätös. Tämä tarkoittaa, että myös sosiaaliohjauksen palvelusta tulee antaa viranhaltijapäätös. Siten sosiaaliohjaajalle on tarpeen delegoida päätösvaltaa sosiaaliohjauksen palvelupäätöksien osalta.

Lisäksi sosiaaliohjaajille on tarpeen delegoida päätösvaltaa tuettuun asumiseen ja palvelujen antamisesta päihdehuollon avo- ja laitoshoitopalveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaaliohjaajat työskentelevät sosiaalihuoltolain mukaisten tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kanssa. Heidän asiakkaansa voivat olla tuetun asumisen tarpeessa tai päihdehuollon avo- ja laitoshoitopalveluiden tarpeessa.

Siirrettävä toimivalta edellyttää julkisen vallan käyttöä, ​joten se on siirrettävissä vain viranhaltijoille. Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, ​mitä lainsäädännössä on säädetty.

Päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava myös tämän lautakunnan vahvistamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä. Hallintosäännön 17 §:n 12 kohdan nojalla viranhaltijat, ​joille lautakunnan toimivalta siirretään, ​toimivat päätöksenteon osalta lautakunnan alaisena.

Muutoksista toimitetaan lautakunnan jäsenille tiedoksi erillinen liite.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Liitteessä mainitut päätösvallan siirrot hyväksytään tulevaksi voimaan 8.10.2021 alkaen.

Tämä päätös korvaa sosiaali-​ ja terveyslautakunnan päätöksen 17.6.2021 § 85. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kari-Matti Hiltunen oli poissa kokouksesta päätöksenteon ajan.

Tiedoksi

Leena Viitasaari, Maritta Närhi, Eeva Torppa-Saarinen, Kati Myllymäki, Maria Päivänen, Mari Patronen, Sanna Määttänen, Kaisa Taimi, Lotta Perämaa, Taru Herranen, Paula Hurttia, Sara Saadetdin-Rajaluoma, Minna Luoma, Anne-Maarit Riihimäki, Minna Kuusela, Anna Pekkarinen, Terhikki Ahonen, Heikki Sillanpää, Hanna Harju-Virtanen, Terhi Huttunen, Katriina Helminen-Pohja, Mari Selin-Kivenvuori, Heli Rajala, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.