Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 128 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2021 (yhteistoiminta-alueen asia)  

TRE:5111/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477, strategiacontroller Heidi Ilvonen, puh. 0400 915 244, hallintopäällikkö Lotta Perämaa 040 838 0393, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä asiakastyytyväisyyden, riskienhallinnan ja hankintojen periaatteiden toteutumisen tilanne.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenivät tammi-elokuussa 2021 pääosin suunnitellulla tavalla koronapandemian jatkumisesta huolimatta. Poikkeusolot ovat osaltaan jopa vauhdittaneet muun muassa digipalvelujen käytön merkittävää lisääntymistä sekä uudenlaisten toimintamallien ja -tapojen kehittämistä.

Osan toimenpiteistä arvioidaan toteutuvan vain osittain tai jäävän toteutumatta kuluvan vuoden aikana. Palveluaikojen laajennus ei ole edennyt kaikilta osin suunnitellusti pääasiassa pandemiatilanteen ja siihen liittyvien rajoitusten vuoksi. Psykiatrisen vuodeosastohoidon käyttö on lisääntynyt edelleen päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämiseen tähtäävistä laajoista toimenpiteistä huolimatta. Pandemian ohella tähän on vaikuttanut lääkäriresurssien vajaus psykiatrisessa avohoidossa. Työntekijäkokemus on sosiaali- ja terveyspalveluissa kokonaisuutena heikentynyt. Pandemiaan liittyvät muutokset toiminnassa ja palvelutarpeissa kuormittavat henkilöstöä, samoin kuin haasteet henkilöstön saatavuudessa ja pysyvyydessä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tammi-elokuun toimintakate on toteutunut 17,1 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa heikompana. Koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi erityisesti vastaanottopalvelujen talouden toteumaan. Suurimmat ylitykset ovat laboratoriopalvelujen ostoissa, mikä aiheutuu koronatestauksesta. Tammi-elokuussa on kirjattu välittömiä koronakustannuksia yhteensä 20,8 milj. euroa. Koronakustannuksiin saatavia valtionavustuksia ei ole jaksotettu alkuvuoden toteumaan. Lisäksi lastensuojelun menot ovat toteutuneet selvästi ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempina. 

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 30,9 milj. euroa budjetoitua heikompi. Suurimmat ylitykset aiheutuvat koronakustannuksista sekä lastensuojelun ostoista. Lisäksi vammaispalvelujen, päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja ikäihmisten asumispalvelujen ostot sekä vastaanottopalvelujen lääke- ja hoitotarvikekulut ylittävät vuosisuunnitelman. Ennuste on parantunut kesäkuun ennusteeseen verrattuna 4,4 milj. euroa pääosin korona-avustusarvion tarkentumisen vuoksi. Tilinpäätösennusteessa välittömät koronakustannukset ovat 28,9 milj. euroa ja niihin arvioidut valtionavustukset 12,6 milj. euroa. Koronan suurimmat talousvaikutukset aiheutuvat koronatestauksesta, massarokotusten järjestämisestä ja suojavarustekustannuksista. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 51,2 milj. euroa eli +6,3 %.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 15,4 milj. euroa budjetoitua suurempina, mikä johtuu pääosin välittömien koronakustannusten kattamiseksi saatavista valtionavustuksista. Valtionavustusten kriteerit tarkentuvat myöhemmin, joten ennuste perustuu arvioon. Myyntituottojen ennustetaan ylittyvän aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan Oriveden yhteistoimintaosuuden ja pakolaisten erityiskustannuskorvausten vuoksi.  Maksutuottojen kertymään vaikuttaa 1.7.2021 voimaan tulevan asiakasmaksulain muutokset, jotka pienentävät maksutuottoja erityisesti ikäihmisten palveluissa. Maksutuottojen ennuste on hieman budjetoitua parempi asiakasmaksulain muutoksen vaikutuksista huolimatta.

Toimintakulujen ennuste on 46,3 milj. vuosisuunnitelmaa suurempi. Suurimmat ylitykset ovat palvelujen ostoissa sekä hoitotarvikekustannuksissa. Palvelujen ostoissa on merkittäviä ylityksiä etenkin koronatestaukseen liittyvissä laboratoriopalveluissa, lastensuojelun sijaishuollossa, vammaispalveluissa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä ikäihmisten asumispalveluissa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän ylitykset johtuvat pääosin lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kasvaneista kustannuksista sekä koronaviruspandemiasta johtuvista suojavarustekustannuksista. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa suurempina massarokotuspisteen ja terveysasemien resurssitarpeen sekä eläkemenoperusteisten maksujen vuoksi. Vastaavasti ikäihmisten palveluissa henkilöstömenot alittuvat rekrytointihaasteista johtuen. Työvoimavajetta on korvattu palvelujen ostoilla. Vuokrakulut ylittyvät, koska uusia tiloja ei ole huomioitu kaikilta osin talousarviossa ja ikäihmisten palvelujen koneiden ja laitteiden vuokrat toteutuvat suunniteltua suurempina mm. lääkeautomaattien lisäämisestä johtuen. Muihin toimintakuluihin on arvioitu Tesoman hyvinvointiallianssin sopimuksen mukainen bonus, mikä johtuu kustannusten alittumisesta ensimmäisellä neljän vuoden sopimusjaksolla.

Palveluryhmissä on ryhdytty toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pienentämiseksi, mutta käytettävissä olevilla toimenpiteillä ei pystytä merkittävästi pienentämään ennustettuja ylityksiä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2021 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Perttu Jussila poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Heidi Ilvonen, Lotta Perämaa, Vesa-Matti Kangas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.