Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 129 Sosiaaliohjaajan virkojen (5) perustaminen psykososiaalisen tuen palveluihin aikuissosiaalityön palveluihin (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6618/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Närhi Maritta, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, palvelupäällikkö Anna Pekkarinen, puh. 041 730 4260, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Aikuissosiaalityön palvelut tuottavat sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja sekä laaja-alaisesti sosiaalipalvelujen neuvontaa ja ohjausta sekä taloudellista tukea Tampereella ja Orivedellä asuville. Sosiaaliohjaajan virassa tehtäviin kuuluu tuen tarpeessa olevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, tarvittaessa omatyöntekijänä toimiminen ja siihen liittyvä asiakassuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen, asiakkaan palveluihin liittyvä ohjaus ja viranhaltijapäätökset. Yksilö- ja perhekohtaisen sosiaalityön lisäksi tehtävään kuuluu yhteisösosiaalityö. Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan palveluverkoston kanssa.

Aikuissosiaalityön palveluissa alle 30-vuotiaiden aikuissosiaalityössä ja 30 vuotta täyttäneiden aikuissosiaalityössä työskentelee viisi toimessa olevaa sosiaaliohjaajaa. Aikuissosiaalityön palvelut organisoituvat uudelleen vastatakseen sote-uudistuksenkin asettamiin tavoitteisiin. Virkasuhteessa sosiaaliohjaajat voivat työskennellä kokonaisvaltaisemmin aikuissosiaalityön uusissa toiminnoissa kuten sote-keskusten sosiaaliohjaustyössä, jossa he voivat vastata palvelutarpeen arvioinnista, asiakassuunnitelmista ja tarvittavista viranhaltijapäätöksistä, mikä nopeuttaa ja sujuvoittaa asiakkaiden palveluiden järjestämistä, selkiyttää työntekijöiden keskinäistä työnjakoa ja turvaa osaltaan lakisääteisten palveluiden toteutumista.

Erilaisten asiakaspäätösten sekä sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arvioiden ja asiakassuunnitelmien tekeminen edellyttää virkasuhdetta.

Esitetään, että psykososiaalisen tuen palveluihin perustetaan viisi (5) sosiaaliohjaajan virkaa 1.12.2021 alkaen. Vakanssit rahoitetaan henkilöstösuunnitelmaan sisältyvistä sosiaaliohjaajan (toimi) palkkarahoista (vakanssit 50039846, 50037749, 50043535, 50051177, 10006090).

Toimintayksikkö: Aikuissosiaalityön palvelut
Tehtävänimike: Sosiaaliohjaaja
Kustannuspaikka: 122119
Asema: 0 Muu
Esimies: Johtava sosiaalityöntekijä
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: 04SOS050
Vaativuus: Taso 2
Työaikamuoto: Yleistyöaika
Palkkaesitys: 2496,42€
Rinnastus vakanssiin: 50053458

Vakanssit ja henkilötyövuodet sisältyvät vuoden 2021 henkilöstö- ja vuosisuunnitelmaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Perustetaan sosiaaliohjaajan virka psykososiaalisen tuen palveluihin 1.12.2021 alkaen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maritta Närhi, Anna Pekkarinen, Piia Wallenius, Mari Selin-Kivenvuori, Kirsi Toukoniemi, Sari Luukkanen, sotehr@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.