Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 130 Sosiaalityöntekijän viran lakkauttaminen ja sosiaaliohjaajan viran perustaminen aikuissosiaalityön palveluihin ikäihmisten sosiaalityöhön (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6619/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Närhi Maritta, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelujohtaja Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, palvelupäällikkö Anna Pekkarinen, puh. 041 730 4260, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Aikuissosiaalityön palvelut tuottavat sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja sekä laaja-alaisesti sosiaalipalvelujen neuvontaa ja ohjausta sekä taloudellista tukea Tampereella ja Orivedellä asuville.  Tehtävä sijoittuu sairaalapalvelujen kentällä tehtävään ikäihmisten sosiaalityöhön. Työntekijän keskeisimpiä tehtäviä ovat geriatrisilla sairaalaosastoilla hoidettavana olevien asiakkaiden sosiaalisen tilanteen selvittäminen, erilaisiin palveluihin ja taloudellisiin etuuksiin liittyvä neuvonta sekä osastoilta kotiutumiseen ja asumispalveluihin siirtymiseen liittyvä arviointi ja järjestelyt yhteistyössä osastojen moniammatillisen työryhmän kanssa ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Tehtävässä on edeltävästi työskennellyt sosiaalityöntekijä, mutta on havaittu, että osastososiaalityön tehtäväkenttään kuuluvat myös tuen tarpeessa olevien asiakkaiden asiat. Siten vakanssia ei ole perusteltua täyttää enää sosiaalityöntekijällä, vaan tarve on sosiaaliohjaajan viran perustamiselle. 

Edellä mainituin perustein esitetään, että ikäihmisten sosiaalityön sosiaalityöntekijän vakanssi 12004743 lakkautetaan ja että ikäihmisten sosiaalityöhön perustetaan tilalle sosiaaliohjaajan vakituinen virka 1.12.2021 alkaen. Rahoitus vakanssille tulee henkilöstösuunnitelmaan sisältyvästä lakkautettavan sosiaalityöntekijän vakanssin rahoista.

Toimintayksikkö: Ikäihmisten sosiaalityö, osastososiaalityö
Tehtävänimike: Sosiaaliohjaaja
Kustannuspaikka: 122118
Asema: 0 Muu
Esimies: Johtava sosiaalityöntekijä
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: 02SOS050
Vaativuus: Taso 2
Työaikamuoto: Yleistyöaika
Palkkaesitys: 2496,42€
Rinnastus vakanssiin: 50053458

Vakanssi ja henkilötyövuosi sisältyvät vuoden 2021 henkilöstö- ja vuosisuunnitelmaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Lakkautetaan sosiaalityöntekijän virka ja perustetaan sosiaaliohjaajan virka psykososiaalisen tuen palveluihin 1.12.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maritta Närhi, Anna Pekkarinen, Mia Kanninen, Sari Luukkanen, sotehr@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.