Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 133 Valtionavustuksen täydennyshaku Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6354/02.04.01/2021

Valmistelija

 • Tirronen Anniina, Kehittämisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämisjohtaja Anniina Tirronen, puh. 040 801 6378, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriön täydentävä valtionavustushaku Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan vuosille 2020–2023 avautui maanantaina 16. elokuuta ja päättyy 15.10.2021 klo 16.15. (Vuoden 2021 täydentävä valtionavustushaku - soteuudistus.fi).

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Pirkanmaalla PirSOTE, tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) linjaa ja tukee palvelujen sisällöllistä ja toiminnallista uudistusta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmalla ja siihen liittyvillä valtionavustuksilla.  

Ohjelman tarkoituksena on tukea hyvinvointialueita valmistelemaan ja ottamaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus. Valtionavustukset suunnataan kunkin hyvinvointialueen kuntien ja kuntayhtymien yhteiseen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämisen hankekokonaisuuteen. Vuoden 2021 haku on niin sanottu täydentävä haku, jolla täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan vuonna 2020 käynnistettyä hankekekokonaisuutta.

Täydentävä avustus voidaan myöntää vain hakijoille, jotka hallinnoivat vuonna 2020 myönnettyä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaista valtionavustusta. Pirkanmaalla nykyistä hanketta hallinnoi Pirkanmaan liitto. Vuoden 2023 alussa hankkeiden hallinnointi siirtyy hyvinvointialueille.  

Hyvinvointialueiden hankekokonaisuuksiin on valtion talousarviossa vuodelle 2021 varattu rahoitusta 141 miljoonaa euroa, joka sisältää Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaan kohdennetun 21 miljoonaa euroa. Pirkanmaan valtionavustuksen enimmäismäärä on (8,46 %) 11 926 750 €, josta LAPE:n osuus on 1 776 600 €. Hankkeeseen osallistuvilta tahoilta ei edellytä omarahoitusosuutta. 

Hankekokonaisuuteen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketun asukasluvun on oltava 80 % hyvinvointialueen asukasluvusta. Valtionavustusta hankkeelle myönnetään vain, jos hankealueen kunnat ja sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat kuntayhtymät ovat tehneet periaatepäätöksen hankkeeseen osallistumisesta.  Pirkanmaan liitto pyytää kunnilta / kuntayhtymiltä toimielimen päätöstä hankkeeseen sitoutumisesta 10.10.2021 mennessä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman tavoitteet ovat: 

 1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 
 1. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 
 1. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 
 1. Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen 
 1. Kustannusten nousun hillintä.

 

Täydennyshankkeen pakollisina kehittämiskohteina ovat hoidon saatavuuden parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käytön laajentaminen.  

Ohjelman toimenpiteitä ovat mm: 

 • Kehitetään hoitoon pääsyä parantamalla esimerkiksi asiakas- ja palveluohjausta, kehittämällä moniammatillisia toimintamalleja, työprosesseja, digitaalisia palveluita ja etävastaanottoja.  
 • Vahvistetaan perustason ehkäisevää työtä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, kuten ohjausta ja neuvontaa. Toimitaan yhteistyössä kolmannen sektorin ja kuntien muiden toimialojen kanssa huomioimalla mm. liikunta ja kulttuurihyvinvointi.
 • Laajennetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa osana perustyötä ja että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon tai näyttöön perustuvaa palvelua, josta asiakas kokee saavansa apua.  
 • Kehitetään laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, sekä perus- ja erityistason palvelujen yhteensovittamista, integraatiota ja eri ammattiryhmien saumatonta yhteistyötä.  

 

Pirkanmaan sote-johtajat pitivät Tulevaisuuden sote-keskus täydennyshakuun liittyvän työpajan kesäkuussa ja siellä esitetyt toimintojen laajennus ja kehittämistarpeet olivat linjassa nyt avautuneen hankehaun kanssa. Hankkeen ohjausryhmä käsitteli täydennyshakua 27.8.2021 kokouksessaan ja tarkoitus on hyväksyä hakemus ohjausryhmän kokouksessa 1.10.2021.

Hankehakemukset arvioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta siitä näkökulmasta, täyttävätkö hakemukset valtionavustusohjeiden ja lainsäädännön periaatteet. Seuraavassa vaiheessa STM:n sote-uudistuksen johtoryhmä käsittelee hakemukset, jonka jälkeen perhe- ja peruspalveluministeri allekirjoittanee päätökset joulukuun 2021 loppuun mennessä. Tämän aikataulun mukaisesti valtionavustukset voisivat olla käytössä tammikuusta 2022 alkaen.

Ministeriön päätösten jälkeen tiedetään lopullinen rahoituspäätös. STM:n ohjeiden mukaan rahoituksen käyttö ja hankkeen toimeenpano edellyttävät, että hankehallinnoija eli Pirkanmaan liitto tekee osatoteuttamisesta sopimukset kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tampere-Oriveden yhteistoiminta-alue osallistuu Pirkanmaan kuntien yhteiseen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman valtionavustuksen täydennyshakuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan liitto / Eeva Halme, Tiina Konttajärvi@pirkanmaa.fi, Orivesi / Tuija Peurala, Leena Viitasaari, Mari Lahtinen, Tiina T. Karttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)