Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.11.2019

§ 120 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten toiminta-avustuskokonaisuuksien sekä toiminta-avustusten myöntämisen kriteereiden päivittäminen (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6645/06.02.00/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Virva Palomäki, puh. 040 800 4405, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain toiminta-avustusta yhdistyksille ja yhteisöille määrärahan puitteissa. Avustustoimintaa ohjaavat Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirja sekä lautakunnan hyväksymät kriteerit. Toiminta-avustusten kriteerit käsiteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa viimeksi marraskuussa 2018.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisia avustuskokonaisuuksia on tällä hetkellä neljä (4); Terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen, Ehkäisevä päihdetyö, Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja Eläinsuojelutyö.

Eläinsuojelutyön toiminta-avustuskokonaisuuden sijoittuminen organisaatiossa linjattiin selvitettäväksi vuoden 2019 aikana. Eläinsuojelutyön toiminta-avustukset käsitellään vuodesta 2020 alkaen Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaostossa. Täten Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on jatkossa kolme (3) kokonaisuutta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta-avustuskokonaisuudet ovat 2020:

  • Terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen (sisältää potilas- ja vammaisjärjestöt)
  • Ehkäisevä päihdetyö ja
  • Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Eläinsuojelutyön toiminta-avustuskokonaisuus siirretään yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston käsiteltäväksi 2020 alkaen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta-avustuskriteerit säilyvät ennallaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maria Päivänen, Kati Myllymäki, Maritta Närhi, Mari Patronen, Merja Bojang, Pirjo-Liisa Länkinen, Mira Siltanen, Virva Palomäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.