Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.11.2019

§ 117 Sosiaalisen luototuksen myöntämisen arviointi (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6660/02.04.04/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on 10.6.2015 päättänyt, että sosiaalinen luototus käynnistetään Tampereella vuoden 2016 alusta lukien sillä ehdolla, että valtuusto myöntää talousarviossa toimintaan tarvittavan rahoituksen. Valtuusto on talousarviokokouksessaan 16.11.2015 päättänyt, että sosiaalinen luototus käynnistetään Tampereella vuoden 2016 alusta varautumalla 500 000 euron antolainoihin.

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille tamperelaisille yksityishenkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla esim. vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisen luoton avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistetään itsenäistä suoriutumista.

Luottoja on myönnetty 60 kappaletta vuosina 2016 - 2019, luottojen arvo on yhteensä 450 000 euroa. Myönnetyistä luotoista kuusi on maksettu loppuun. Maksuohjelman muutoksia on tehty seitsemän kappaletta, maksuvapaita on myönnetty 15 asiakkaalle. Kuusi asiakasta on jättänyt lainansa maksamatta. Maksamattomat lainat tullaan siirtämään perintään ja mikäli asiakas ei hoida maksuja perinnän kautta, laina siirtyy lopulta ulosoton perittäväksi.

Vuosien 2016 - 2018 aikana luottoa on myönnetty luottokorttivelkoihin, kulutusluottoihin, pikavippeihin, maksamattomiin vuokra-, puhelin- ja sähkölaskuihin, panttauksiin, yksityisvelkoihin, hammas- ja sairaanhoitokuluihin, koulukuviin, parkki- ja rikesakkoihin, verkkokauppalaskuihin, lehtitilauksiin, jäännösveroihin, opintolainoihin, Kelan etuuksien perintään, iltapäiväkerhon maksuihin, laajakaistapalveluihin, kuntosalimaksuihin, asiakasmaksuihin, jäsenmaksuihin sekä kotipalvelulaskuihin.

Vuonna 2019 myönnetyissä luotoissa on ollut luottokortti-/pankkivelkoja, rahoitusvelkaa, vuokra-/vastikevelkaa, hammas- ja terveydenhuoltokuluja, palvelutalon ruokalaskuja, Kelan perintää työmarkkinatuesta sekä opintolainasta. Kahdella asiakkaalla on ollut myös pikavippejä, jotka on otettu vuosia sitten. Suurin osa kaikista veloista on ollut perintätoimiston perittävänä tai ulosotossa.

Suurimmat syyt asiakkaiden velkojen syntyyn ovat olleet avio-/avoero, yksinhuoltajuus, puolison päihde-, peli- tai muu riippuvuus tai puolison holtiton rahan käyttö. Syynä on ollut myös oma, lasten tai muun läheisen sairastuminen, nuoruuden huolimattomuudet ja taloudenhallinnan puute, liiallinen ostelu verkkokaupasta, työpaikan menettäminen, uudelleen kouluttautuminen ja työttömyys.

Luottoja hoidetaan APL Comp-järjestelmällä, joka on vanha asuntolainojen hoidossa käytetty järjestelmä. APL Comp on merkkipohjainen ja kankeasti toimiva järjestelmä sekä lisäksi pienen yrityksen ylläpitämä. Järjestelmä on tuottanut suuria haasteita luottojen hoidon ja seurannan osalta. Mikäli kaupunki jatkaa sosiaalisen luoton myöntämistä, olisi tarkoituksenmukaista hankkia luottojen hoitoon ja seurantaan uusi nykyaikainen järjestelmä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sosiaalisen luototuksen myöntämistä jatketaan.

Luototuksen hallitsemiseksi käytettävän uuden tietojärjestelmän hankintaa selvitellään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

kh, Arto Vuojolainen, Taru Herranen, Sanna Törmä-Tuominen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.