Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.11.2019

§ 118 Toimintaohjelman hyväksyminen neuvolapalveluille, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:6695/00.01.02/2019

Valmistelija

  • Sannisto Tuire, Ylilääkäri

Valmistelijan yhteystiedot

Ylilääkäri Tuire Sannisto, puh. 050 468 9166, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtioneuvoston asetuksessa neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (6.4.2011/338) edellytetään, että ”Kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen on hyväksyttävä yhtenäinen toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle. Toimintaohjelmat on laadittava yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa.”  Edellinen toimintasuunnitelma on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautassa 9.11.2017. Toimintaohjelma päivitetään vähintään kahden vuoden välein.

Asetuksen perusteluiden mukaan toimintaohjelmalla pyritään varmistamaan, että kunnan eri osissa asuva väestö saa eri väestöryhmien tarpeet huomioon ottaen yhtenäiset palvelut kunnan eri toimipisteissä. Tarkoituksena on, että toimintaohjelma on osa kunnan laajempaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa, joka laaditaan valtuustokausittain. Toiminnan toteutumisesta ja tuloksista raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa kunnan kansanterveystyöstä vastaaville luottamuselimille. Toimintaohjelmassa on tarkoitus sopia muun muassa menettelytavoista, vastuutahoista, työnjaosta ja yhteistyöstä kunnan eri toimijoiden kanssa ja siten helpottaa yksittäisen työntekijän työtä ja moniammatillisen yhteistyön toteutumista. Tavoitteena on, että lapsiperheiden palvelut muodostavat perhelähtöisen kokonaisuuden ja niitä järjestettäessä huomioidaan kehitysympäristöt.

Palvelutuotannon näkökulmasta toimintaohjelma avaa konkreettisesti palveluiden kokonaisuutta, palveluprosesseja, yhteistoiminnan muotoja ja kehittämishaasteita. Myös ajankohtaisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen alueellisessa valmistelussa voidaan hyödyntää toimintaohjelmassa laadittuja kuvauksia.

Toimintaohjelman valmistelu on toteutettu moniammatillisesti lasten ja nuorten terveyspalveluiden eri toimijoiden sekä suun terveydenhuollon edustajien yhteistyönä. Monialaisessa jatkovalmistelussa ovat olleet mukana keskeiset yhteistyötahot ulottuen alle kouluikäisten palveluista toisen asteen koulutuksen edustajiin asti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Toimintaohjelma neuvolapalveluille, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ylilääkäri Tuire Sannisto oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Maria Päivänen, Eeva Torppa-Saarinen, Tuire Sannisto, Kati Myllymäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.