Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 7.11.2019

§ 121 Virkojen lakkauttaminen avo- ja asumispalveluissa (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:1046/01.02.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstöpäällikkö Heidi Tapaninaho-Pitkänen, puh. 040 800 4213, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen avo- ja asumispalveluissa on avoimia virkoja, jotka on tarkoituksenmukaista lakkauttaa. Virat ovat jääneet avoimiksi tehtävien siirtymisen, irtisanoutumisten ja eläköitymisten johdosta tai viroissa ei enää edellytetä kuntalain mukaista virkasuhdetta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Hyvinvoinnin palvelualueen avo- ja asumispalveluissa lakkautetaan seuraavat virat 11.11.2019 alkaen:

terveydenhoitaja 10007627, 10008069 
vastaanottoavustaja 10007370
fysioterapeutti 10004906
terveydenhoitaja 10008632
mielenterveyshoitaja 10009176
perushoitaja 10005349
hammashoitaja 10007993
hammashoitaja 10005346
palvelusihteeri 10009204
osastonlääkäri 16440
osastonylilääkäri 50021650
kodinhoitaja 10007381
terveydenhoitaja 10004836

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eeva Torppa-Saarinen, Maritta Närhi, Maria Päivänen, Mari Patronen, Paula Hakanen, Eija Haapanen, aapahr

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.