Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.3.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 23 Asfalttiurakka 

TRE:1410/02.07.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Yksikön päällikkö Wille Siuko, puh. 0500 631 439, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Tampereen Infra Liikelaitoksen toimeksiannosta asfalttipäällystys-, jyrsintä-, pohja- ja massamerkintätöistä eri puolilla Tampereen kaupunkia toteutettaviin kohteisiin. Sopimus alkaa 1.5.2019 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus päättyy viimeistään 30.4.2025.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä urakka. Hankinnasta lähetettiin julkaistavaksi HILMA-palvelussa ennakkoilmoitus 11.1.2019 ja hankintailmoitus 21.2.2019 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Tarjouksen jätti määräaikaan 12.3.2019 klo 8 mennessä seuraavat neljä tarjoajaa: Asfalttikallio Oy, Asfaltti Kymppi Oy, NCC Industry Oy ja YIT Suomi Oy.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 76 §:n mukaisesti hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.                         

Vertailuperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin hinnaltaan halvin tarjous. Vertailuhinta muodustui määräluettelossa ilmoitettujen arvioitujen yhden työkauden määrien ja tarjoajan antamien yksikköhintojen perusteella. Halvimman tarjouksen antoi Asfalttikallio Oy, jonka vertailussa käytetty kokonaishinta oli 3 226 800 €. Muiden tarjoajien kokonaishinnat olivat: YIT Suomi Oy 3 587 650 €, NCC Industry Oy 3 995 880 €, Asfaltti Kymppi Oy 5 191 590 €.

Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden vertailla tarjoukset ennen poissulkemisperusteisiin (hankintalain 80 § ja 81 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 79 §:n 3 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia.

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Asfalttikallio Oy täyttää tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Asfalttikallio Oy on ennen hankintapäätöstä toimittanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset. Asfalttikallio Oy on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote).

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Yhteyshenkilö: Hankinta-asiantuntija Maarit Ketola, maarit.ketola@tuomilogistiikka.fi, puh.040 774 2579.

Hankinnan valmistelijana toimivat Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Maarit Ketola ja työryhmä Tampereen Infra Liikelaitoksesta.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Asfalttikallio Oy (2501081-1) esitetään valittavaksi sopimuskumppaniksi.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 3,5 milj. euroa vuodessa.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat, Wille Siuko, Matti Pokkinen, Juha Junno, Kimmo Myllynen, Tuomi: Jussi Tamminen, Antti Sinervo, Mika Ojanen, Maarit Ketola