Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.12.2021

§ 73 Johtokunnan kokousten pitäminen ja kokouskutsun lähettäminen 

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen varsinaisista jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

 

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää arvioidun kokoustarpeen perusteella, että vuoden 2022 kevätkauden kokoukset pidetään klo 8:00 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimitiloissa seuraavina päivinä: ke 19.1., ke 16.2., ke 23.3., ke 13.4 ja ke 18.5. Tampereen kaupungin kulloisenkin käytännön mukaan kokouksiin osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä ja että kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksissa viimeistään kolme päivää ennen kokousta. 

 

Päätös

Päätetään ehdotuksen mukaisesti.