Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.12.2021

§ 72 Linja-autojen vakuutusten kilpailutus 

TRE:6988/02.07.01/2021

Valmistelija

  • Keinonen Kalle, Kalustopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kalustopäällikkö Kalle Keinonen, puh. 050 376 9213 etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kalustopäällikkö Kalle Keinonen, puh. 050 376 9213 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vakuutusmeklariyhtiö Marsh Oy on laatinut keväällä 2021 kaupungin pyynnöstä ehdotuksen kilpailutettavista vakuutuskokonaisuuksista. Selvityksen perusteella ajankohtaisimpana kilpailutettavana vakuutuskokonaisuutena nähtiin Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen liikenne- ja ajoneuvovakuutukset. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 20.10.2021 tehnyt päätöksen TKL:n linja-autojen vakuutusturvan kilpailuttamisesta. 

Vakuutusmeklariyhtiö Marsh Oy suoritti kilpailutuksen Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimeksiannosta. Marsh Oy pyysi tarjouksia 128 linja-auton vakuutusturvaan toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella. Hankintamenettelynä oli erityisalojen hankintalain 36 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on erityisalojen EU:n kynnysarvon ylittävän palvelun hankinta. Hankintaa ei jaettu osiin, sillä se ei ollut riskien- ja sopimushallinnan kannalta tarkoituksenmukaista.

Hankintailmoitus on julkaistu 31.10.2021 julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA, www.hankintailmoitukset.fi). Ilmoitus tarjouspyynnöstä lähetettiin myös suoraan Fenniaan, Ifiin, LähiTapiolaan, Pohjolaan, Pohjantähteen, Turvaan ja Protectorille. Tarjouksen jättivät määräpäivään 2.12.2021 klo 12.00 mennessä viisi yritystä. Yritykset olivat Fennia (0196826-7), Pohjola (1458359-3), Protector (2622410-9), If (1602149-8) ja Turva (0211695-5).

Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen

Erityisalojen hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen soveltuvuuden tarkistamista. Erityisalojen hankintalain

   83 §:n 4 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 84 §:n nojalla tai joka ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuusvaatimuksia.       

 Hankintayksikkö on tarkastanut kaikkien tarjouskilpailuun osallistuneiden tarjoajien soveltuvuuden (pois lukien rikosrekisteriotteen ja yhteisösakko-otteen tarkastaminen) ennen hankintapäätöstä. Tarjoajat ovat toimittaneet tilaajavastuulain (1233/2006) 5§:ssä mainitut selvitykset ja todistukset. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Erityisalojen hankintalain 78 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouspyynnöstä. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten vertailu

Tarjousvertailu toteutettiin tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Tarjoajien kunkin vertailuperusteen osalta saamat pisteet ja pisteytyksen perustelut ilmenevät hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja tarjousten vertailussa ratkaisi vakuutusmaksujen edullisin hinta (100%). Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin ainoastaan halvinta hintaa, koska laatu otettiin huomioon vähimmäisvaatimuksissa. Tämän mukaisesti tarjoukset asetettiin paremmuusjärjestykseen kokonaisvertailupisteiden perusteella.

Vakuutusmeklariyhtiö Marsh suosittelee Tampereen kaupungille / Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokselle tarjouspyynnön mukaista vakuutusturvaa ja vakuutusyhtiöksi tarjouskilpailun voittanutta Protector Forsikring ASA, Suomen sivuliike (y-tunnus 2622410-9). Protectorin vakuutusratkaisu on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Tarjouksen kokonaisvertailuhinta oli 166 924,33 euroa (ALV 0%). Valittavaksi esitettävän on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-ote. 

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopmus on tehty. Asiakirjoja säilytetään kaupungin sähköisessä arkistossa. Muutoksenhakua varten asiakirjat on saatavissa Tuomi Logistiikka Oy:stä ja asiakirjatiedustelut on osoitettava osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

 

Hankinnan valmistelijana toimi vakuutusmeklariyhtiö Marsh Oy:n Anja Aittokosken lisäksi Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen kalustopäällikkö Kalle Keinonen, riskienhallintapäällikkö Annina Nääppä ja Tuomi Logistiikka Oy:n hankinta-asiantuntija Lassi Koivumäki. 

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii kalustopäällikkö Kalle Keinonen (puh. 050 376 9213, etunimi.sukunimi@tampere.fi) ja varahenkilönä Jussi Vataja (puh. 040 801 6055, etunimi.sukunimi@tampere.fi). Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle. 

 Hankinnan arvolisäveroton arvo on sitoumuksetta 166 924,33 euroa vuodessa.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 25§ mukaisesti liikelaitoksen johtokunta päättää liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden merkittävien hankkeiden ja niitä koskevien sopimusten hyväksymisestä. Kyseessä on hankinnan arvon perusteella merkittävän sopimuksen kilpailutus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,

että vakuutusturva hankitaan tarjouspyynnön mukaisesti ja

että vakuutusyhtiöksi valitaan tarjouskilpailun voittanut Protector Forsikring ASA, Suomen sivuliike (y-tunnus 2622410-9) ja

että kyseessä on toistaiseksi voimassaoleva sopimus ja

että sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen kalustopäällikkö Kalle Keinonen.

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta 166 924,33 euroa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi. Sähköisesti tiedoksi annettaessa hankintapäätös liitteineen katsotaan tiedoksi saaduksi lähettämispäivänä. Sopimuksen synnyttyä hankinta-asiakirjat ovat julkisia ja asiakirjat säilytetään kaupungin sähköisissä järjestelmissä.

Päätös

Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tarjoajat, Pirhonen, Vänninmaja, Sitar, Nääppä, Koivumäki, Vataja