Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 35 Hankintaoikaisuvaatimus: linja-autojen huolto- ja korjauspalveluiden ulkoisten hankintojen kilpailutus (lisäpykälä) 

TRE:1994/02.07.01/2021

Perustelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 19.5.2021 tehnyt päätöksen (TRE:1994/02.07.01/2021) linja-autojen korjauspalveluiden ulkoisista hankinnoista. 

Tehtyyn päätökseen on 2.6.2021 jätetty Volvo Finland Ab:n huoltopäällikön Jani Rajamäen toimesta hankintaoikaisuvaatimus.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on katsottu kilpailutuksen tuloksen jääneen tulkinnanvaraiseksi laatukriteereiden arvioinnin osalta.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on pyytänyt kilpailutuksen
toteuttanutta Tuomi Logistiikka Oy:tä tutkimaan ja antamaan lausuntonsa oikaisuvaatimukseen liittyen. 

KIlpailutusasiantuntija Atte Jussila:
Tuomi Logistiikka Oy:n hankintalakimies Karita Pirilä on Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen pyynnöstä tutkinut Volvo Finland Ab:n jättämän hankintaoikaisuvaatimuksen ja päätynyt seuraavaan:
”Asiassa saadun selvityksen perusteella hankintayksikölle ei ole esitetty sellaista perustetta, jonka pohjalta hankintaoikaisuvaatimus olisi hyväksyttävä. Asiassa annettu selvitys huomioiden hankinnan prosessia ei ole todettu virheelliseksi eikä lain soveltamisessa ole tapahtunut virhettä. Hankintaoikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi.”

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että Volvo Finland Ab:n huoltopäällikön Jani Rajamäen jättämä hankintaoikaisuvaatimus hylätään ja hankintalakimiehen laatima lausunto liitetään osaksi pöytäkirjaa
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)