Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 15.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 32 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelma 

TRE:4451/00.01.04/2021

Valmistelija

  • Ala-Maakala Ilkka, Liikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikennejohtaja Ilkka Ala-Maakala, puh. 050 530 9309 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Eveliina Högerman, puh. 041 730 9331 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön §85 mukaan johtokunnat vastaavat tehtäväalueensa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Liikelaitosten johtajat ja johtavat viranhaltijat vastaavat hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta tehtäväalueillaan.

Riskienhallinnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. 

TKL on yhteistyössä riskienhallintapäällikkö Anniina Nääpän kanssa laatinut riskienhallintasuunnitelman, joka perustuu Tampereen kaupungin käyttöönottamaan Granite -riskienhallinnan tietojärjestelmän mukaiseen riskien arviointiin sekä niiden hallintakeinoihin. Tunnistettujen ja analysoitujen uhkien perusteella on priorisoitu merkittävimmät uhat, mitkä muodostavat riskiprofiilin. Määritettyjen toimenpiteiden avulla hallitaan keskeisiä uhkia. 

Riskiprofiili saatetaan tiedoksi organisaatiolle ja otetaan osaksi toiminnanohjauksen työkaluja.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen päivitetyn riskienhallintasuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nääppä Annina

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.