Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 57 Vuosisuunnitelma 

TRE:7484/00.01.02/2020

Valmistelija

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuosisuunnitelma on tarkoitettu lautakunnan, johtokunnan tai kaupunginhallituksen käyttöön johtamisen välineeksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 16.11.2020. 

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen talousarvion, taloussuunnitelman ja palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisestä sekä niiden toteuttamisen valvonnasta.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on laatinut vuodelle 2021 ohjeiden mukaisen vuosisuunnitelman.

Osaksi vuosisuunnitelomaa on otettu henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin suunnitelmat.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

 

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen laatima vuosisuunnitelma vuodelle 2021 hyväksytään.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taloussuunnittelu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.