Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta, kokous 14.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 107 Raportti Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen strategian toteutumisesta 1 - 11/2017 

TRE:224/00.01.02/2015

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Mauri Heikkinen, puh. 040 773 4505, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tilakeskuksen strategia on laadittu vuosiksi 2015–2018. Tilakeskuksen tavoitteena on voimassa olevan strategiansa mukaisesti olla vuonna 2018 asiakkaan tarpeet tunnistava palveluntarjoaja – uudistuva, varma ja tuloksellinen. Strategian toteutuminen edellyttää toimenpiteiden ja painotusten tukevan hyväksyttyä strategiaa. Toimintaympäristön muuttuminen strategiakaudella tarkoittaa myös strategian ja sen painotusten tarkastelua sekä jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden ja henkilöstön kesken yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tilakeskus on laatinut oman strategiansa pohjalta vuosisuunnitelmansa, jossa se huomioi kaupunginvaltuuston talousarviossa asettamat tavoitteet. Perustehtävämme on strategian mukaisesti ”mahdollistaa kaupungin palvelutoiminnalle turvalliset, tehokkaat ja toimivat tilaratkaisut”. Strategian tavoitteita toteutetaan neljän painopisteen avulla, jotka ovat: vaikuttava asiakastyö, läpinäkyvä, tehokas ja uudistuva Tilakeskus, asiantuntijuudesta kilpailuetu sekä keskusteleva ja aktiivinen työyhteisö.

Tilakeskukselle on talousarviossa asetettu neljä tavoitetta. Niistä on kokonaan toteutumassa toiminnan organisointiin, tuotteistamiseen ja kustannusseurantaan sekä raportointiin liittyvä tavoite. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien poissaolojen ja tapaturmien määrän vähenemistä koskeva tavoite ei toteudu. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuneet henkilöstön poissaolot ovat lisääntyneet ja tapaturmien määrä on ylittänyt viime vuoden tason. Toiminnan yhtiöittämistä koskeva tavoite toteutuu. Liikevaihdon kasvua koskevan tavoitteen toteutumisesta raportoidaan tilikauden lopussa.

Tilakeskukselle on asetettu kahdeksan strategiasta johdettua tavoitetta vuodeksi 2017. Jokaiselle tavoitteelle on määritelty toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Tammi­kuun ja marraskuun välisen tarkastelujakson perusteella tavoitteista on vuoden 2017 aikana toteutumassa seitsemän tavoitetta ja yksi tavoite jää toteutumatta.

Vaikuttava asiakastyö -painopisteen alueella vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutumisen tilanne ovat seuraavat:

 • Tilakeskus toimii aktiivisesti ylläpitämissään ja rakennuttamissaan kohteissa ja tiedottaa asiakkaalle tekemisistään eri asiakasrajapinnoissa, ja toiminta on läpinäkyvää. Tämä tavoite on toteutumassa. Toimenpiteistä tavoitteen saavuttamiseksi voidaan mainita, että ylläpidon kohdekohtaisten asiakastapaamisten määrä on lisääntynyt aluetoiminnan kautta ja vastuuisännöitsijöiden asiakastapaamiset ovat osa jatkuvaa toimintaa. Rakennuksen käyttöohje on valmis. Kohdekohtaiset PTS-suunnitelmat tehdään suunnitelmallisestia ja julkaisutapaa kehitetään. Toimivuustarkasteluun on laadittu palautelomake. Tavoitteen toteutumista on hankaloittanut Haahtela-kiinteistötiedon kehittämistyön haasteet.
   

 • Tilakeskus valmistelee toimintaansa uuteen toimintamalliin, jossa tilaajana toimii kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä (kitia) elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella. Tämä tavoite on toteutumassa. Palvelut on tuotteistettu ja palvelukuvaukset on liitetty osaksi uuden toimintamallin mukaista palvelusopimusta Tampereen Tilapalvelut Oy:n ja Tampereen kaupungin välillä. Palvelusopimus odottaa asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöstä hyväksymisestä.

Läpinäkyvä, tehokas ja uudistuva Tilakeskus -painopisteen alueella vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutumisen tilanne ovat seuraavat:

 • Tilakeskus nostaa energiatehokkuuden, sisäilmatyön ja kaupungin tilaomaisuuden korjausvelan hallinnan keskeiseksi toimintaa ohjaavaksi tekijäksi tilojen käytettävyydestä ja turvallisuudesta tinkimättä. Tämä tavoite on toteutumassa. 0-energiarakentamista koskeva selvitys- ja kehitystyö on käynnissä. ESCO-toiminta on käynnistynyt osana kiinteistönpitoa. Sisäilmatilanteen raportointimalli on luotu ja sitä kehitetään. Elinkaarinäkökulma huomioidaan investoinneissa.
   

 • Tiken ja kitian yhteistyö talonrakentamisprosessissa on toimiva. Tämä tavoite on toteumassa. Hankkeet etenevät pääosin aikataulun mukaisesti. Yhteistyömalli on luotu ja tulosperusteisen hankinnan kriteerit on määritelty. Palvelusopimus odottaa asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöstä hyväksymisestä.

Asiantuntijuudesta kilpailuetu -painopistealueella vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutumisen tilanne ovat seuraavat:

 • Tilakeskuksen henkilöstön ammattitaitoa ja asiantuntijuutta kehitetään siten, että niitä pidetääedelleen Tilakeskuksen vahvuutena. Osaamisen johtamista kehitetään systemaattisesti. Tämä tavoite on toteutumassa. Koulutus- ja kehittämissuunnitelmaa toteutetaan. Perehdytyssuunnitelmat ovat käytössä. Tehtäväkohtaisia perehdytyssuunnitelmia on tehty joihinkin tehtäviin.
   

 • Tilakeskuksen toimintajärjestelmä toimii keskeisenä toimintaa kuvaavana järjestelmänä, ja Tilakeskus organisaationa toimii kuvausten mukaisesti. Tämä tavoite ei toteudu. Toimintajärjestelmätyö on päätetty keskeyttää yhtiöittämisprojektin vuoksi. Työtä jatketaan yhtiössä.

Keskusteleva ja aktiivinen työyhteisö -painopistealueella vuoden 2017 tavoitteet ja niiden toteutumisen tilanne ovat seuraavat:

 • Asiakkaat ja henkilöstö tuntevat Tilakeskuksen palvelut ja tuotteet aiempaa paremmin, viestintä on avointa, rehellistä ja asiakaslähtöistä joka tasolla. Tämä tavoite on toteutumassa. Kriisiviestintää on tehty onnistuneesti. Viestintää on kehitetty. Muutos- ja kriisiviestintäkoulutusta on järjestetty. Hanke-esittelyitä ja toiminnan esittelyä on tehty. Asiakastutkimus on toteutettu.
   

 • Työyhteisötaitoja kehitetään edelleen. Kiinteistönpidon ja rakennuttamisen, suunnittelun ja valvonnan välistä yhteistyötä on kehitetty edelleen, yhteisiä kehitysfoorumeja on pidetty ja yhteistä tyky-toimintaa on järjestetty ja hankintoja on kehitetty yhdessä. Tämä tavoite on toteutumassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Petri Mölsä, Toimitusjohtaja

Hyväksytään raportti Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen strategian toteutumisesta vuonna 2017.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hallintopäällikkö Mauri Heikkinen oli asiantuntijana kuultavana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana kello 16.41–16.56 ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Johtoryhmä/Tilakeskus, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Reija Linnamaa, Irja Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)