Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

§ 67 Kuntalain mukaisen otto-oikeuden käyttäminen johtokunnassa toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.Lainkohdan 4 momentin mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Edelleen 5 momentin mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita, yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita eikä kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.Hallintosäännön 31 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunta tai sen puheenjohtaja.

Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kaupunginhallituksessa.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava johtokunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista johtokunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ottokelpoiset päätökset on saatettava ylemmän viranomaisen tiedoksi ennen muutoksenhakuajan päättymistä.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta ylemmän viranomaisen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta ei käytä otto-oikeutta alaistensa viranomaisten päätöksiin, jotka koskevat palvelussuhdeasioita, lukuun ottamatta henkilöstön ottamista vakituiseen virkasuhteeseen.

Edellä mainituissa asioissa viranomaiset eivät siten ilmoita tekemistään päätöksistä johtokunnalle.

Päätös

Jätetään asia uudelleenvalmisteluun. Tarkistetaan hallintosäännön mukaisuus otto-oikeuden osalta.