Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

§ 66 Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Hallintosäännön 142 §:n mukaan kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokuntien pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun halutaan päätökset lainvoimaisiksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kokouspäivästä seuraavana kolmantena arkipäivänä kaupungin verkkosivulle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.