Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.5.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 54 Tampereen Veden puhdistamolietteen vastaanotto ja käsittely 

TRE:2337/02.07.01/2020

Valmistelija

  • Mäki Risto, Kehityspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Risto Mäki, puh. 040 145 0608, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tuomi Logistiikka Oy kilpailutti Tampereen Vesi liikelaitoksen toimeksiannosta puhdistamolietteen vastaanottamisen ja käsittelypalvelut. Tampereen vedellä on sopimus kolmen toimijan kanssa, mistä yhden toimijan osuus vapautuu uudelleen kilpailutukseen. Kaksi muuta sopimusta jatkuvat muuttumattomina. Nyt kilpailutuksessa ollut määrä on noin 5.000 – 12.000 tonnia puhdistamolietettä vuodessa. Puitesopimukseen valitaan 1-3 toimijaa. Toimijoita valitaan niin monta kuin on tarpeen riittävän toimintavarmuuden saavuttamiseksi, kuitenkin siten, että vähintään 70% kokonaismäärästä eli 12.000 tonnista tulee sopimuksin täytettyä.

Kilpailutus tehtiin noudattaen lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Hankinnan ennakoitu arvo oli noin 1 800 000 euroa eli hankinnan arvo ylitti EU-kynnysarvon. Hankinnan sopimuskausi on 01.07.2020 - 31.12.2024. Sopimukset on mahdollista irtisanoa kesken kauden tai sopimuksia voidaan jatkaa, kunnes Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n uusi jätevedenpuhdistamo on valmistunut.

Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Tarjouspyyntö lähetettiin julkaistavaksi hankintailmoitukset.fi –sivustolle ja EU:n viralliseen lehteen 6.4.2020. Tarjousten jättöaika oli 7.5.2020 kello 12:00.

Tarjouksia määräaikaan mennessä saapui viisi (5) kappaletta. Tarjouksen jättivät Envor Group Oy, Hämeen Hyötymateriaalit Oy, Forssan Ympäristöurakointi Oy, Lammin Puutarhamulta Avoin Yhtiö ja Humuspehtoori Oy. Kaikki tarjouksen jättäneet täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset. Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouspyynnöstä. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten täsmentäminen

Erityisalojen hankintalain 78§ mukaisesti, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jos jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Tarjousten käsittelyvaiheessa pyydettiin täsmennyksiä kahdelta tarjoajalta. Täsmennyksen perusteella Hämeen hyötymateriaali Oy totesi, että heidän tarjouksessaan on hinnoitteluvirhe, jonka vuoksi he vetävät tarjouksensa pois tarjousvertailusta. Hinnoitteluvirheen korjaaminen tarjousajan päättymisen jälkeen vaarantaisi tasapuolisuuden ja siten rikkoisi 3 §:ssä säädettyjä periaatteita. Lammin puutarhamulta Oy:ltä pyydettiin tarkastusraportti, jolla varmennettiin, ettei heillä ole ympäristöluvan mukaisissa tarkastuksissa ilmennyt puutteita tai rikkeitä. Tarkastusraporttia ei ollut pakko toimittaa, jos tarjoaja ilmoitti tarjouksellaan, että rikkeitä tai puutteita ole. Tarjousten käsittelyvaiheessa ilmenneiden seikkojen vuoksi kuitenkin tarkastusraportit haluttiin tarkastaan myös niiltä tarjoajilta, jotka olivat ilmoittaneet, ettei puutteita tai rikkomuksia ole ollut.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailuperusteina oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Hinnan painoarvo oli 70% ja laadun 30%. Laadun arviointi suoritettiin lietteen loppukäytön, tarjoajan ilmoittamien vastaanottoaikojen, hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin ja ympäristökriteerien perusteella. Ympäristökriteeripisteiden oikeellisuus tarkistettiin tarkastusraportista ja mikäli raportti ja tarjoajan ilmoittama vastaus katsottiin olevan ristiriidassa, noudatettiin raportin sisältöä. Hiilidioksidikompensoinneista hyväksyttiin todistettavasti jo toteuttavat kompensoinnit, joten sitoumuksella tai suunnitelmalla tuleviin kompensointeihin ei pisteitä myönnetty. Suurimmat laatupisteet saanut tarjoaja sai 30 pistettä ja muiden pisteet suhteutettiin suurimpiin pisteisiin kaavalla: tarjoajan pisteet/suurimmat pisteet *30.

Hinnat pyydettiin siten, että tarjoajien oli mahdollista tarjota lietteen vastaanotto ja käsittely joko kuljetettuna Tampereen veden toimesta tai tarjoajan kuljetuksella. Tarjoajat saivat jättää molempiin vaihtoehtoihin tarjouksen. Vertailuhinta laskettiin tarjoajan antaman vastaanottohinnan (€/tonni) ja kuljetuskustannuksen summana.

Vaihtoehdossa, jossa Tampereen Vesi itse vastasi kuljetuksesta, oli laskettu kilometriperusteinen hinta, joka otti huomioon polttoainekustannukset, henkilöstö- ja kalustokustannukset. Tarjoaja ilmoitti tarjouksellaan kuljetusmatkan käsittelypaikkaan, jonka perusteella kaava laski kokonaiskustannukset kuormalle.

Vaihtoehdossa, jossa tarjoaja tarjosi myös kuljetuksen, kuljetushinta koostui kuormakohtaisesta hinnasta, joka tuli antaa 20 tonnin kuormalle.

Vertailuhinnaltaan edullisin tarjous sai 70 pistettä ja muiden tarjoukset suhteutettiin edullisimpaan vertailuhintaan kaavalla edullisin hinta/tarjottu hinta *70. Mikäli tarjoajan molemmat vaihtoehdot olisivat tulleet valituiksi vertailun perusteella, huomioitiin vain parempi tarjous. Tarjoajat ilmoittivat tarjouksellaan vastaanottokapasiteetin, jonka he vuosittain sitoutuvat vastaanottamaan puhdistamolietettä.

Tarjousvertailussa parhaat kokonaispisteet sai Lammin Puutarhamulta Oy tarjouksella, jossa Tampereen vesi kuljettaa lietteen käsittelypisteeseen. Tarjouksen vertailupisteet yhteensä 96,470. Lammin Puutarhamulta Oy on ilmoittanut vastaanottokapasiteetiksi vuosittain 2000 t. Toiseksi vertailussa sijoittui Lammin puutarhamullan tarjous heidän omalla toimituksellaan, mutta tämä jätetään huomiotta, koska kokonaisvastaanottokapasiteetti täyttyy jo paremman tarjouksen hyväksymisen myötä. Kolmanneksi tarjousvertailussa sijoittui Forssan ympäristöurakointi Oy tarjouksella, jossa he ovat tarjonneet kuljetuksen toimipisteeseensä. Tarjouksen vertailupisteet olivat 84,2773. Forssan ympäristöurakointi Oy on ilmoittanut vuotuiseksi vastaanottokapasiteetiksi 10.000 t. Molemmilta voittajilta on tarkistettu selvitykset ja varmistettu, että lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä mukaiset velvoitteet on suoritettu asianmukaisesti.

Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen lukuun ottamatta liikesalaisuuksiksi merkittyjä ja hyväksyttyjä kohtia tai asiakirjoja. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa.

Sopimukset voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 vuorokautta päätöksen tiedoksiannosta edellyttäen, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Ennen sopimusten allekirjoittamista valituilta toimijoilta tarkistetaan hankintamenettelyotteet ja yhteisösakko-ote.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tarjousvertailun perusteella sopimuskumppaneiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset tehneet Lammin puutarhamulta Oy (2776875-7) ja Forssan Ympäristöurakointi Oy (1551687-8). Ennen sopimuksen allekirjoitusta valituilta kumppaneilta tulee hyväksytysti tarkistaa hankintamenettelyote ja yhteisösakko-ote.

Sopimuskausi on 1.7.2020 – 31.12.2024. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on yhteensä sitoumuksetta noin 1 800 000 euroa. Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 400 000 euroa.

Toimitusjohtaja Petri Jokela valtuutetaan allekirjoittamaan sopimukset valittujen toimijoiden kanssa.

Hankintapäätös sitoo Tampereen Vesi Liikelaitosta vasta kun sopimukset on allekirjoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat, Tuomi Logistiikka Oy, Tampereen Vesi

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) annetun lain mukaista hankintaoikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) 13 §:n mukaisen kyseistä hankintaa koskevan EU-kynnysarvon.

1. Hankintaoikaisu (oikaisuohje)
   
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 123 §:n mukaisen viittaussäännöksen perusteella). Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisua koskevasta vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuviranomaiselle. Hankintaoikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä.
Hankintaoikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuviranomainen

Hankintaoikaisua haetaan päätöksen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta viranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


2. Valitus markkinaoikeuteen (valitusosoitus)

Jos hankinnassa on menetelty vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain vastaisesti, voi tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 § 3 momentin mukaan (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n mukaisen viittaussäännöksen perusteella) puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1)    asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2)    siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Muutoksenhakuaika

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta perusteluineen sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoituksen).

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 121 §:n 1) tai 3) kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asiaosainen voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskielto

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 163 §:n (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n viittaussäännöksen perusteella) mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Valituksen tekeminen

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
 
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
faksi 029 56 43314
sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 148 §, jota sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n viittaussäännöksen perusteella). Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava päätöksessä mainitulle muutoksenhakuviranomaiselle edellä kohdassa ”Oikaisuviranomainen” mainittuun osoitteeseen.