Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 66 Jätevesiviemärin ja vesijohdon rakentaminen Epilänkadulla välillä Myllypuronkatu - Nahkatehtaankatu 

TRE:3306/02.07.01/2020

Valmistelija

  • Laakkonen Kari, Verkostopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Verkostopäällikkö Pekka Laakkonen, puh. 050 552 6267, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Vesi pyysi tarjouksia DN800 jätevesiviemärin rakentamisesta Epilänkadulle välillä Myllypuronkatu – Nahkatehtaankatu (plv 0-710 ja plv 790-1265) sekä DN150 vesijohdon rakentamisesta (plv 0-135). Urakka on kokonaishintaurakka, jossa urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakan tulee olla täysin valmis viimeistelytöineen viimeistään 18.12.2020.

Kyseinen jätevesiviemäri rakennetaan palvelemaan Tampereen Veden ja Ylöjärven Vesi Oy:n jätevesien johtamista Raholan puhdistamolle ja tulevaisuudessa Keskuspuhdistamon puhdistamolle Sulkavuoreen.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 15.5.2020 klo 12 mennessä seuraavat seitsemän tarjoajaa: Infra Kiri Oy, Annala Yhtiöt Oy, Hervannan Kaivin Oy, Destia Oy, Terrawise Oy, Maanrakennus Ahti Virtanen Oy, Turtolan Kaivin Oy.

Kyseinen rakennusurakka on Tampereen Veden vuosisuunnitelman mukainen.

Edullisimmaksi tarjoukseksi valitaan vertailuhinnaltaan halvin ja tilaaja päättää urakasta antamalla sen tämän tarjouksen tekijälle.

Urakoitsija

Kokonaishinta

Infra Kiri Oy

1 613 601,00

Annala Yhtiöt Oy

1 679 678,00

Hervannan Kaivin Oy

1 835 013,00

Destia Oy

2 257 781,00

Terrawise Oy

2 442 356,80

Maanrakennus Ahti Virtanen Oy

2 532 907,50

Turtolan Kaivin Oy

2 640 517,00

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen vesi tekee sopimuksen DN800 jätevesiviemärin rakentamisesta Epilänkadulle välillä Myllypuronkatu – Nahkatehtaankatu (plv 0-710 ja plv 790-1265) ja dN150 vesijohdon rakentamisesta (plv 0-135) Infra Kiri Oy:n kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on kokonaisuudessaan 1 613 601euroa.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun urakkasopimus on allekirjoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat, sisäinen tarkastus,

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.