Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 54 Tampereen Voimia Liikelaitoksen riskiprofiili 

TRE:6940/00.01.04/2017

Valmistelijan yhteystiedot

ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

”Tampereen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa (Dnro TRE: 3417/00.05.01/2015) on määritelty, että konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset pitävät ajantasaista riskiprofiilia toiminnastaan, jotta keskeiset uhat hallitaan ja mahdollisuudet hyödynnetään suunnitelmallisesti. Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta -ohje (kh 1.2.2016) sekä johtosäännöt määrittelevät ne menettelytavat, joita liikelaitoksen johdon tulee ottaa huomioon toimintansa riskienhallinnan asianmukaisessa järjestämisessä.

Tampereen Voimian johtokunta hyväksyy tehdyn riskiprofiilin ja varmistaa, että johdolla on käytettävissään tarpeellinen ja ajantasainen tieto merkittävistä riskeistä, suunnitelmat uhkien hallitsemiseksi ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, sekä riittävät menetelmät mahdollisten vahinkojen hoitamiseksi. Toimintayksikön riskiprofiilin muodostavat merkittävimmät tunnistetut mahdollisuudet ja uhat.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta edistävät tuloksellista toimintaa ja varmistavat hyvän johtamis- ja hallintotavan mukaisen toiminnan. Riskienhallintaa toteutetaan käytännössä osana tavanomaisia suunnittelu-, päätöksenteko-, johtamis- ja toimintaprosesseja. Tampereen Voimian riskiprofiilin taustalla on strategia ja siitä johdetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tampereen Voimia liikelaitoksen johto huomioi mahdollisuudet ja riskit strategiaa ja tavoitteita määrittäessään.

Jatkuvana toimintana analysoidaan toimintaympäristön muutoksia, tunnistetaan tavoitteita uhkaavat riskit, arvioidaan riskien vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laaditaan tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Seurannalla varmistetaan toteutuksen eteneminen toivotulla tavalla. Riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa kielteisten tapahtumien vaikutusten kontrolloimiseksi ja sitä toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy riskienhallintaan liittyvät menettelytavat. Johtokunta on hyväksynyt Tampereen Voimian riskienhallintasuunnitelman edellisen päivityksen lokakuussa 2016. Tampereen Voimian riskiprofiilissa on huomioitu kaupungin riskienhallintaa ohjaavat asiakirjat.”

Tampereen Voimian riskiprofiili on toimitettu kokouskutsun liitteenä johtokunnan jäsenille.

 Liitteet ovat salaisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n kohta 17 nojalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Tampereen Voimia Liikelaitoksen riskiprofiili hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jouni Perttula, Irja Peltoniemi