Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.11.2018

§ 56 Linja-Autohankinnat 2019 

TRE:7532/08.01.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

kalustopäällikkö Kalle Keinonen, puh. 050 376 9213 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kalustopäällikkö Kalle Keinonen:

”Tampereen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.11.2018 käsitellyt pormestarin laatiman talousarvioehdotuksen vuodelle 2019. Talousarviossa on Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2019 investointeihin varattu 2 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen tilaajaa kuultuamme, palvelun laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi sekä huomioiden nykyisen kalustorakenteen ikä ja kunto, on perusteltua kohdentaa edellisen vuoden tapaan vuoden 2019 korvausinvestoinnit telibusseihin.

TKL järjesti 2017 LAH7-nimisen avoimen tarjouskilpailun kolmiakselisten telibussien hankinnasta yhdeltä tai kahdelta toimittajalta. Kilpailutuksen voitti Volvon 8908 RLE 6*2 -tyyppinen linja-auto. Vastaavia linja-autoja on TKL:llä käytössä myös aiempien kilpailutusten perusteella tehdyistä hankinnoista. Automalli on osoittautunut sekä energiatehokkaaksi että luotettavaksi.

Toteutettuun kilpailutukseen liittyy optiomahdollisuus kilpailutuksen voittaneiden tarjoajien kanssa tehtävään yhteensä enintään 12 linja-auton vuosittaiseen lisähankintaan vuosina 2018 ja 2019. Edellä kerrottua optiomahdollisuutta on käytetty vuoden 2018 osalta.

Vuoden 2018 suurempi määräraha mahdollisti option käytön jaettuna kilpailutuksen voittaneen Volvon ja kilpailutuksessa toiseksi tulleen Solariksen kanssa. Vuodelle 2019 osoitettua, ja aiempaa selkeästi pienemmän, investointimäärärahan osalta ei kuitenkaan nähdä tarkoituksenmukaiseksi jakaa vuoden 2019 hankintaa aiempaa pienempiin kokonaisuuksiin.

Koska tiedossa ei ole, että markkinoilla olisi tapahtunut oleellisia teknisiä tai kolmiakselisten kaupunkilinja-autojen hankintahintaan alentavasti vaikuttavia muutoksia ja kun optio-oikeuden sisältävän kilpailutuksen voittanut malli on vastannut sille asetettuja odotuksia, on option käyttöä, ja sen keskittämistä kilpailutuksen voittaneen tahon malliin, pidettävä perusteltuna hankintatapana.
                                                  
Tarjoajan edustajaa on myös kuultu, sillä option käyttö edellyttää tarjouspyynnön mukaan kummankin osapuolen suostuvaisuutta. Tarjoajan edustaja on myös ilmoittanut halukkuutensa option mukaisiin toimituksiin vuonna 2019.

Huomioiden järjestetyn kilpailutuksen tulokset ja käytössä olevan investointien määrärahan, sekä autoista saadut kokemukset, on perusteltua käyttää optio-oikeutta yhteensä seitsemän Volvon 8908 RLE 6*2 -tyyppisen linja-auton hankintaan. Hankinnan yhteisarvo on 1.720.60 euroa.”

 

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,

että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos käyttää vuoden 2017 linja-autohankinnan mukaista optio-oikeutta vuoden 2019 linja-autoinvestointeihin ja

että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos em. optio-oikeuden nojalla tilaa seitsemän kappaletta kolmiakselisia Volvo 8908 RLE 6*2 linja-autoja Volvo Finland Oy:ltä tämän tekemän tarjouksen perusteella yhteensä 1.720.600 euron kokonaishintaan ja

että tilauksen yhteydessä voidaan myös hankkia tehdasasennettuja lisävarusteita investointimäärärahan puitteissa ja

että toimitusjohtaja Pekka Pirhonen valtuutetaan allekirjoittamaan hankintasopimukset ja

että muista mahdollisista vuoden 2019 linja-auto- tai kalustohankinnoista päätetään myöhemmin.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Volvo Finland Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.