Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 12.6.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 50 Näkövammaisten matkojen maksuttomuus 

TRE:3114/02.04.03/2024

Valmistelija

  • Salkonen Riikka, Asiakkuuspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen, puh. 040 806 2123, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun joukkoliikenteen busseissa ja ratikoissa maksutapoina ovat matkakortti, mobiililippu, lähimaksu sekä ennakkoon ostettava paperinen lippu. Kaikki matkaliput vahvistetaan aina kyytiin noustessa lippulaitteella. Lippulaitteissa on kosketusnäyttö ja näytön käyttö perustuu visuaalisiin valintoihin. 

Näkövammaisen on käytännössä vaikea ostaa tai vahvistaa matkalippu kosketusnäytön ja visuaalisten valintojen vuoksi. Tämän perusteella näkövammaisille mahdollistetaan matkustaminen ilman lippua. Tämä positiivinen erityistoimi otetaan käyttöön Nyssen talviaikataulukauden 2024 yhteydessä ja se on voimassa toistaiseksi. Lippulaitteen muutosten yhteydessä käytäntöä arvioidaan uudelleen.  

Näkövammaisen tulee todistaa oikeus maksuttomuuteen tarvittaessa matkalippujen tarkastajalle tai kuljettajalle EU:n vammaiskortilla. Muille joukkoliikenteen matkustajille maksuttomuus osoitetaan joko opaskoiran tai valkoisen kepin avulla. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Tampereen seudun joukkoliikenteessä maksuttomaan matkaan ovat 5.8.2024 alkaen oikeutettuja myös näkövammaiset, joilla on EU:n vammaiskortti sekä matkalla mukanaan näkövammaisuuden osoittava apuväline tai opaskoira. Apuvälineenä kelpaavat valkoiset kepit. 

Päätös ei vaikuta olemassa oleviin käytäntöihin vammaisen henkilön saattajan matkojen maksuttomuudesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Tampereen seudun näkövammaiset (esko.jantunen@tsnv.fi) , Näkövammaisten liitto (Minna.agren@nakovammaistenliitto.fi), yhdenvertaisuuskoordinaattori Mikko Ala-Kapee (mikko.ala-kapee@tampere.fi), Suomen kuurosokeat ry (kuurosokeat@kuurosokeat.fi) 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.