Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 13.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 50 Joukkoliikennepalvelut 1/2018 

TRE:1348/02.07.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja Tuomi Logistiikka Oy/hankinta-asiantuntija Essi Rae, puh. 040 171 5257, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Joukkoliikenteen toimeksiannosta tarjouksia joukkoliikennepalvelujen 1/2018 hankinnasta. Hankinta sisälsi seuraavat kohteet:

 • Kohde 49

Kohde sisältää linjan 95 (Tampere, linja-autoasema - TAYS - Orivesi) liikennöinnin.

 • Kohde 50

Kohde sisältää linjan 58 (Hervanta - Sääksjärvi) liikennöinnin. 

Kohteen 49 vuorot jaettiin osa-alueisiin vuoron kriittisyyden ja viikonajan suhteen seuraavasti:

 • Osa-alue 1: K49, Prioriteettiryhmä 1 (arki)
 • Osa-alue 2: K49, Prioriteettiryhmä 1 (lauantai)
 • Osa-alue 3: K49, Prioriteettiryhmä 1 (sunnuntai)
 • Osa-alue 4: K49, Prioriteettiryhmä 2 (arki)
 • Osa-alue 5: K49, Prioriteettiryhmä 2 (lauantai)
 • Osa-alue 6: K49, Prioriteettiryhmä 2 (sunnuntai)
 • Osa-alue 7: K49, Prioriteettiryhmä 3 (arki)
 • Osa-alue 8: K49, Prioriteettiryhmä 3 (lauantai)
 • Osa-alue 9: K49, Prioriteettiryhmä 3 (sunnuntai)

Kohteen 50 vuorot jaettiin osa-alueisiin vuoron kriittisyyden ja viikonajan suhteen seuraavasti:

 • Osa-alue 10: K50, Prioriteettiryhmä 1 (arki)
 • Osa-alue 11: K50, Prioriteettiryhmä 3 (arki)
 • Osa-alue 12: K50, Prioriteettiryhmä 3 (lauantai)
 • Osa-alue 13: K50, Prioriteettiryhmä 3 (sunnuntai)

Jokainen osa-alue koostui useamman vuoron kokonaisuudesta. Tarjoaja sai halutessaan tarjota yhtä tai useampaa osa-aluetta ja vuoroa. Tarjottavien vuorojen määrää ei oltu rajoitettu.

Kuhunkin vuoroon valitaan yksi palveluntuottaja yhden vuoden sopimuskaudelle 9.8.2018 alkaen. Prioriteettiryhmän 1 ja 2 vuoroista tehdään voittaneiden tarjoajien kanssa ns. bruttosopimus ja prioriteettiryhmän 3 vuoroista tehdään voittaneiden tarjoajien kanssa käyttöoikeussopimus.

Palveluntuotanto tulee käynnistää molemmissa sopimusmalleissa täysimääräisenä välittömästi 9.8.2018 alkaen. Hankinta kattaa vuoron liikennöinnin 11.8.2019 asti. Sopimusta on mahdollista jatkaa kaikkien vuorojen osalta 1 vuoden optiokaudella.

Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käytöstä palveluntuottajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Prioriteettiryhmien 1 ja 2 vuoroja koskien tarjoajalla on mahdollisuus tarjota optiota, jonka perusteella tilaaja voi lisätä sopimuskauden aikana kohdetta koskevien vuorojen määrää enintään 35 %. Mikäli kohteen vuorojen määrää on tarve sopimuskauden aikana lisätä, toteutetaan lisäys käyttämällä niiden tarjoajien resursseja jotka ovat optiota tarjonneet.

Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-palvelussa ja tarjouspyyntö oli saatavilla internetissä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi 11.5.2018.

Tarjouksen jätti määräaikaan, 4.6.2018 klo 10:00 mennessä Väinö Paunu Oy (0722567-5). Tarjoukset koskivat osa-alueen 1 vuoroja K49/1, K49/2, K49/6, K49/7, K49/8 ja K49/10, osa-alueen 2 vuoroja K49/14 ja K49/19, osa-alueen 3 vuoroja K49/23 ja K49/24, osa-alueen 4 vuoroa K49/34 sekä osa-alueen 5 vuoroa K49/41.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Saapunut tarjous vastasi tarjouspyynnön vaatimuksia kaikkien tarjottujen vuorojen osalta.

Tarjousten vertailu: Tarjousten vertailu oli tarkoitus tehdä päätöksen liitteen 1 (Päätöksenteon perusteet) mukaisesti. Koska hankintaan saapui ainoastaan yksi tarjous, ei vertailua voitu toteuttaa tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Tarjotun palvelun soveltuvuudesta ja vaatimusten täyttymisestä varmistuttiin tarkastelemalla tarjouksessa ilmoitettuja tietoja tarjouspyynnössä ilmoitettujen vaatimusten suhteen. Annetut hinnat arvioitiin suhteessa tarjouspyynnön vaatimuksiin ja hyväksyttiin markkinahintojen mukaisina. Edellä mainitun perusteella esitetään, että Väinö Paunu Oy (0722567-5) valitaan hankinnan palveluntuottajaksi osa-alueen 1 vuoroihin K49/1, K49/2, K49/6, K49/7, K49/8 ja K49/10, osa-alueen 2 vuoroihin K49/14 ja K49/19, osa-alueen 3 vuoroihin K49/23 ja K49/24, osa-alueen 4 vuoroon K49/34 sekä osa-alueen 5 vuoroon K49/41.

Suorahankinta on mahdollinen hankintalain 40 §:n 1 kohdan mukaan silloin kun avoimessa menettelyssä ei ole saatu lainkaan tarjouksia. Koska hankinnan alle listattuihin vuoroihin ei saatu yhtään tarjousta, edellä mainituin perustein hankintamenettelyksi valitaan kyseisten vuorojen suhteen suorahankinta. Hankintalain mukaisesti suorahankinnassa ei muuteta olennaisesti alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja. Hankinnasta julkaistaan hankintalain 58.2 §:n mukainen suorahankintailmoitus. Hankintasopimus tehdään aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun hankintaa koskeva suorahankintailmoitus on julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä.

Suorahankintaan siirrytään seuraavien vuorojen suhteen:

 • Osa-alue 1; vuorot K49/3-K49/5, K49/9 ja K49/11-K49/13
 • Osa-alue 2; vuorot K49/15-K49/18, K49/20 ja K49/21
 • Osa-alue 3; vuorot K49/22, K49/25-K49/27
 • Osa-alue 4; vuorot K49/28-K49/33 ja K49/37
 • Osa-alue 5; vuorot K49/38-K49/40, K49/42 ja K49/43
 • Osa-alue 6; vuorot K49/44- K49/49
 • Osa-alue 7; vuorot K49/50- K49/60
 • Osa-alue 8; vuorot K49/61- K49/80
 • Osa-alue 9; vuorot K49/81- K49/102
 • Osa-alue 10; vuorot K50/1- K50/6
 • Osa-alue 11; vuorot K50/7- K50/34
 • Osa-alue 12; vuorot K50/35- K50/68
 • Osa-alue 13; vuorot K50/69- K50/102

Osa-alueessa 4 suorahankittavia vuoroja voidaan hankkia enää noin 240,52 euroon asti, osa-alueessa 5 suorahankittavia vuoroja voidaan hankkia enää noin 120,00 euroon asti.

Tarjoajan soveltuvuuden arviointi: Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 83 §:n mukaan tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouskilpailun perusteella valittavan tarjoajan soveltuvuus on arvioitu ennen hankintapäätöstä. Valittava tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Väinö Paunu Oy:n (0722567-5) tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkistettu hyväksytysti tilaajavastuu.fi -raportista.

Valittavan tarjoajan rikosrekisteriote tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoitusta.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo sopimuskauden ja mahdollisen optiokauden aikana on sitoumuksetta noin 275 000 euroa vuorojen K49/1, K49/2, K49/6, K49/7, K49/8, K49/10, K49/14, K49/19, K49/23, K49/24, K49/34 sekä K49/41 osalta. Mahdollisesta optiokauden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Tarvittaessa asiakirjoja voi tiedustella Tuomi Logistiikka Oy/Essi Rae.

Hankinnan valmistelijana toimi suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Sopimus joukkoliikennepalvelujen 1/2018 hankinnasta osa-alueen 1 vuorojen K49/1, K49/2, K49/6, K49/7, K49/8 ja K49/10, osa-alueen 2 vuorojen K49/14 ja K49/19, osa-alueen 3 vuorojen K49/23 ja K49/24, osa-alueen 4 vuoron K49/34 sekä osa-alueen 5 vuoron K49/41 osalta tehdään Väinö Paunu Oy:n (0722567-5) kanssa.

Sopimus laaditaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Kohteiden liikennöinti aloitetaan 9.8.2018 ja varsinainen sopimuskausi kestää 11.08.2019 asti. Sopimusta on mahdollista jatkaa kaikkien vuorojen osalta 1 vuoden optiokaudella.

Mahdollisesta optiokauden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo varsinaisen sopimuskauden ja mahdollisen optiokauden aikana on sitoumuksetta noin 275 000 euroa vuorojen K49/1, K49/2, K49/6, K49/7, K49/8, K49/10, K49/14, K49/19, K49/23, K49/24, K49/34 sekä K49/41 osalta.

Hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Osa-alueen 1 vuorojen K49/3-K49/5, K49/9 ja K49/11-K49/13, osa-alueen 2 vuorojen K49/15-K49/18, K49/20 ja K49/21, osa- alueen 3 vuorojen K49/22, K49/25-K49/27, osa- alueen 4 vuorojen K49/28-K49/33 ja K49/37, osa- alueen 5 vuorojen K49/38-K49/40, K49/42 ja K49/43, osa- alueen 6 vuorojen K49/44- K49/49, osa- alueen 7 vuorojen K49/50- K49/60, osa- alueen 8 vuorojen K49/61- K49/80, osa- alueen 9 vuorojen K49/81- K49/102, osa- alueen 10 vuorojen K50/1- K50/6, osa- alueen 11 vuorojen K50/7- K50/34, osa- alueen 12 vuorojen K50/35- K50/68 ja osa- alueen 13 vuorojen K50/69- K50/102 osalta hankintamenettelyksi valitaan suorahankinta. Suorahankinnan edellytyksenä on, ettei alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja muuteta olennaisesti.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoaja, sitar, Juha-Pekka Häyrynen, Riikka Salkonen, Tuomi Logistiikka/ Antti Sinervo, Tuomi Logistiikka/ Mika Ojanen, Tuomi Logistiikka/ Jussi Tamminen, Tuomi Logistiikka/ Essi Rae

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaista hankintaoikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25 §:n mukaisen kyseistä hankintaa koskevan kynnysarvon.

1. Hankintaoikaisu (oikaisuohje)
  
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisua koskevasta vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Hankintaoikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä.
Hankintaoikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuviranomainen

Hankintaoikaisua haetaan päätöksen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

2. Valitus markkinaoikeuteen (valitusosoitus)

Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain vastaisesti, voi tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 § 3 momentin mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1)    asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2)    siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Muutoksenhakuaika

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta perusteluineen sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoituksen).

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen julkista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 130 §:n 1) tai 3) kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asiaosainen voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
 
Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskielto

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kuntalain (410/2015) eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 § 2 momentin mukaisesti markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
 

Valituksen tekeminen

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
faksi 029 56 43314
sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 148 §). Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava päätöksessä mainitulle muutoksenhakuviranomaiselle edellä kohdassa ”Oikaisuviranomainen” mainittuun osoitteeseen.