Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 13.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 62 Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan vuoden 2019 talousarvio ja -suunnitelma 2020 - 2021 

TRE:5810/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen seudullinen yhteistoiminta pitää sisällään EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaan joukkoliikenteen paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle säädetyt tehtävät sekä muut kuntien keskenään sopimat joukkoliikenteen tehtävät. Joukkoliikenteen yhteistoimintaa ohjaa yhteistoimintasopimus. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistoiminnan tavoitteena on toteuttaa kuntarajat ylittävää ja eri viranomaisten välistä yhteistyötä joukkoliikenteen järjestämisessä sekä kehittää ja koordinoida seudullista joukkoliikennettä siten, että joukkoliikenteen palvelutaso paranee ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja edullisesti.

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan kustannusten jaosta on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Pääosa yhteistoiminnan kustannuksista muodostuu yhteisistä liikenteistä, joiden kustannukset jaetaan siten, että kunnan sisäisen liikenteen nettokustannuksista vastaa kunta itse ja kuntien välisen liikenteen nettokustannukset jaetaan niiden kesken, joita ko. liikenne palvelee kuntalaisten matkustuksen suhteessa. Seudullisen tariffi- ja lippujärjestelmän käyttöönoton 6.6.2016 yhteydessä liikenteiden kustannusjakoa automatisoitiin ja tarkennettiin niin, että linjakohtainen tarkka nettokustannus (nettotulo) jaetaan linjan tehollisten kilometrien suhteessa kuntien kesken. Aikaisemmin käytettiin arvioituja keskimääräisiä lipunhintoja ja otoksena tuotettua kunnittaista nousijamäärää, joiden perusteella kustannusjako laskettiin. Vyöhykeuudistuksen 6.6.2016 jälkeen matkustus lasketaan kustannusten jaossa todellisten linjakohtaisten kustannusten ja lipputulon avulla eli jokaisen kuntalaisen osuus tulee huomioitua todellisen matkustuksen suhteen.

Organisaatiosta ja lautakuntatoiminnasta aiheutuvat kiinteät valmistelu- ja toimeenpanokustannukset jaetaan kunkin kunnan asukkaiden tekemien joukkoliikennematkojen suhteessa. Jakoperusteena käytetään edellisen vuoden toteutuneita matkalukuja. Yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet sekä markkinoinnin ja tiedotuksen kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa.

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan talousarvio vuodelle 2019 ja kustannusjaon toteutus on käsitelty ja hyväksytty kaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmässä 30.8.2018.

Lautakunnan toiminnan kustannukset ovat vuonna 2019 arviolta 38.000 euroa ja kustannukset jaetaan matkamäärien mukaisesti jäsenkunnille. Valmistelu- ja toimeenpanokustannukset eli joukkoliikenneyksikön (kustannuspaikka 111394) menot ovat talousarviovuonna 2019 yhteensä 940.000 euroa. Nämä kustannukset jaetaan kuntien kesken jakoperusteena matkamäärät.

Palvelukokonaisuuden kustannukset muodostuvat yhteisistä tutkimus- ja kehittämishankkeista, markkinoinnista ja tiedotuksesta sekä liikenteestä.Yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden kustannusarvio on 80.000 euroa ja kustannukset jaetaan asukasluvun mukaisesti. Markkinoinnin ja tiedotuksen kustannukset ovat 400.000 euroa ja ne jaetaan kuntien kesken asukasluku jakoperusteena.

Yhteistoimintaan kuuluvien liikenteiden nettokustannukset muille kunnille ovat vuonna 2019 yhteensä 3.983.000 euroa. Muutos vuoden 2018 talousarvioon on noin 600.000 euroa ja selittyy pääosin Kangasalan kunnan lisäpanostuksella linjan 42 liikenteeseen (250.000 euroa) ja 3-vuotisen valtiontuen loppumisella linjoilta 42, 79 ja 85 kesäliikennekaudesta 2019 alkaen (275.000 euroa). Kustannusarvion lähtökohtana on syksyn 2018 palvelutaso. Liikenteessä käytetään Tampereen kaupungin omistamaa ja hallinnoimaa lippu- ja maksujärjestelmää sekä infojärjestelmää. Lippu- ja maksujärjestelmästä aiheutuvat kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteella kaikkeen joukkoliikennelautakunnan tilaamaan liikenteeseen, jossa kyseistä lippu- ja maksujärjestelmää käytetään. Lippu- ja maksujärjestelmän kustannukset vuonna 2019 katetaan clearing-maksulla, jonka suuruus on 3,5 prosenttia lipputuloista.

Infojärjestelmän kustannukset muodostuvat palveluhankintana toteutetun reaaliaikaisen infojärjestelmän palvelumaksusta 800.000 euroa sekä reittioppaan ja sähköisen aikataulut-palvelun vuotuisista käyttö- ja ylläpitomaksuista 84.000 euroa. Infojärjestelmän kustannukset lisätään liikenteen hankintakustannuksiin ja ovat keskimäärin noin 1,5 prosenttia liikenteen hankintakustannuksista.

Seudullisen joukkoliikenteen yhteistoiminnan kustannukset muiden kuntien osalta ovat 160.000 euroa organisaation ja lautakuntatoiminnan osalta ja noin 4.174.000 euroa palvelukokonaisuuden osalta. Sopijakunnan maksuosuus yhteistoiminnan menoihin määräytyy toimintavuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Maksuosuutta määrätessä toteutuneista kustannuksista vähennetään valtionavustukset ja muut toimintatuotot. Tampereen kaupunki laskuttaa liitteen mukaiset kuntaosuudet ennakkomaksuna neljä kertaa vuodessa. Vuoden viimeisessä laskussa yhteistoiminnan kustannukset oikaistaan toteuman mukaiseksi.

Joukkoliikenteen talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää Tampereen kaupunginvaltuusto. Esitys muuttamisesta on annettava sopijakunnille tiedoksi riittävän ajoissa ennen asian käsittelyä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään joukkoliikenteen yhteistoiminnan vuoden 2019 talousarvio ja suunnitelma vuosille 2020-2021 lähetettäväksi sopijakunnille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sopijakunnat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)