Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 13.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Valkeakosken Liikenne Oy - Nysse-lippuyhteistyösopimuksen purkaminen (lisäpykälä) 

TRE:2963/08.01.01/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valkeakosken Liikenne Oy on muuttamassa markkinaehtoisen Tampere - Valkeakoski liikenteensä reittejä merkittävästi 4.6.2018 alkaen. Vuoromäärää linjalla 51 Tampere - moottoritie - Marjamäki (Ideapark) - Valkeakoski lisätään merkittävästi, kun taas liikennöinti linjalla 52 Tampere - Peltolammi - Kulju - Marjamäki (Ideapark) - Valkeakoski lopetetaan kokonaan. Linjan 53 Tampere - Peltolammi - Kulju - Lempäälä - Valkeakoski reittiä muutetaan niin, että vuorot ajavat jatkossa Marjamäen (Ideapark) kautta.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (Jolila) on päättänyt 16.11.2016, §19, Valkeakosken Liikenteen reittiliikenneluvalla ajettavien linjan 51 vuorojen hyväksymisestä Nysse-lippujärjestelmään. Linjojen 52 ja 53 siirtymäajan liikennöintisopimuksilla ajetut vuorot ovat kuuluneet Nysse-lippujärjestelmään jo vuosia aiemmin tehdyn ns. yhteistariffisopimuksen pohjalta. Siirtymäajan liikennöintisopimusten päättyessä ja liikennöitsijän muuttaessa liikennetarjontaa merkittävästi on vuorojen edellytykset lippujärjestelmään kuulumiselle arvioitava uudelleen.

Jolila on päättänyt 16.11.2016 kokouksessaan myös periaatteista, joilla niin sanotut ulkopuoliset liikenteet voivat liittyä Nysse-lippujärjestelmään.

Toimintaperiaatteet ulkopuolisten liikenteiden liittymisessä Nysse-lippujärjestelmään ovat
seuraavat:
1. Liikenteen liittymisestä Nysse-lippujärjestelmään tehdään kirjallinen sopimus määräajaksi.
Määräaika on enintään sen pituinen kuin liittyvän liikennepalvelun perustana oleva
reittiliikennelupa tai liikenteen ostosopimus.


2. Toisena sopijaosapuolena toimii Tampereen kaupunki ja toisena sopijaosapuolena joko
reittiliikenneluvan haltija tai ostoliikenteen kyseessä ollessa ostoliikennesopimuksen kaikki
osapuolet.


3. Sopimus Nysse-lippujärjestelmään liittymisestä tehdään vain sellaisista liikennepalveluista, jotka
täydentävät Tampereen kaupungin järjestämää joukkoliikennepalvelua ja joiden pääasiallinen
tarkoitus ei ole kilpailla viranomaisen järjestämän liikennepalvelun kanssa.


4. Kohdan 3 mukaisen päätöksen liikennepalvelun soveltuvuudesta Nysse-lippujärjestelmään tekee
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (Jolila).


5. Nysse-lippujärjestelmään liittyvissä vuoroissa tulee kelpuuttaa kaikki lippujärjestelmän
lipputuotteet ja toimia lippujärjestelmän muiden matkustusehtojen mukaisesti koko Tampereen
toimivalta-alueella. Nysse-lippujärjestelmän lipputuotteista, lippujen hinnoista ja matkustusehdoista
päättää Jolila.


6. Lippujärjestelmään liittyvä liikennöitsijä saa matkalippujen käytöistä ja myynneistä ainoastaan
kyseisen lipputuotteen puhtaaseen asiakastuloon perustuvan korvauksen.


7. Tampereen kaupunki perii kohdan 6 mukaisesta korvauksesta selvityspalkkion.


8. Lippujärjestelmään liittyvän liikennöitsijän tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin sekä osoittaa
ennen sopimuksen allekirjoittamista ja erikseen pyydettäessä sopimuskauden aikana todistus
verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.


9. Sopimuksessa noudatetaan molemminpuolista vähintään kuuden kuukauden irtisanomisaikaa.


10. Sopimuksenalaisen liikenteen merkittävistä muutoksista, kuten vuorojen lakkauttaminen tai
merkittävä reittimuutos, tulee ilmoittaa Tampereen kaupungille viimeistään 6 kuukautta ennen
muutosajankohtaa.


11. Liikennöitsijän tulee käyttää lippujärjestelmään kuuluvan liikenteen tunnuksena Tampereen
kaupungin kanssa sovittavaa linjanumeroa


12. Liikennöitsijän tulee toimittaa lippujärjestelmään kuuluvan liikenteen reitti ja aikataulutiedot
Tampereen kaupungille viimeistään kolme kuukautta ennen aikataulukauden vaihtumista.
Tampereen kaupungilla on oikeus julkaista reitti- ja aikataulutiedot omissa tiedotuskanavissaan sekä
avoimena datana kolmansien osapuolten tiedotuskanavien käyttöön.

Valkeakosken Liikenteen linjan 51 reitti onTampereen keskustan ja Lempäälän Marjamäen (mm. Ideapark) välillä lähes identtinen Jolilan järjestämän linjan 55 kanssa. Varsinkin arkipäivinä, kun linjaa 51 ja 55 liikennöidään n. 30 min välein, kilpailevat vuorot väistämättä Tampereen ja Marjamäen välillä osin samoista asiakkaista. Kummankin linjan pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin palvella nopeana yhteytenä Tampereelle/-lta. Linja 51 Valkeakosken suuntaan ja linja 55 Lempäälän ja Vesilahden suuntaan.

Jolila on antanut 21.3.2018, §24, lausunnon Valkeakosken Liikenteen reittiliikenneluvan muutoshakemuksesta Pirkanmaan ELY-keskukselle. Lausunnon perusteluissa on todettu lippujärjestelmään liittymisen olevan alustavasti mahdollista. Lausunnossa on lisäksi todettu, että asiakkaille parhaan liikennekokonaisuuden aikaansaamiseksi ja viranomaisen järjestämälle liikenteelle aiheutuvien taloudellisten haittojen vähentämiseksi edellytetään reittiliikenteen aikataulujen suunnittelua aikataulukausittain yhteistyössä viranomaisen (Tampereen seudun joukkoliikenteen) kanssa.

Laki liikenteen palveluista (liikennepalvelulaki, liikennekaari; 320/2017) astuu voimaan 1.7.2018 ja lakkauttaa käsitteenä joukkoliikennelain (869/2009) mukaiset reittiliikenneluvat. Muutos ei vaikuta arviointiin siitä, voidaanko tietty markkinaehtoisesti hoidettava liikenne sopimuksella liittää Nysse-lippujärjestelmään. Arviointi tehdään perustuen yllä mainittuun toimintaperiaatteeseen 3. Arviointi on siis uudistettava vain Nysse-lippujärjestelmään kuuluvienn liikennepalveluiden (myös viranomaisen järjestämien) merkittävästi muuttuessa. Arviointia ei lähtökohtaisesti tarvitse uudistaa liikennepalvelua sääntelevän lainsäädännön muuttuessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja, Mika.Periviita@tampere.fi

Hyväksytään Valkeakosken Liikenne Oy:n linjojen 51 Tampere - Marjamäki - Valkeakoski ja 53 Tampere - Peltolammi - Kulju - Marjamäki - Lempäälä - Valkeakoski liittyminen Nysse-lippujärjestelmään 4.6.2018 alkaen noudattaen JOLILA 16.11.2016 hyväksymiä toimintaperiaatteita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin ja Valkeakosken Liikenne Oy:n välille on Valkeakosken Liikenne Oy:n aloitteesta ja Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 26.4.2018, §32 päätöksen mukaisesti muodostettu lippuyhteistyösopimus (Sopimus Tampereen seudun joukkoliikenteen kortti- ja maksujärjestelmän taloudellisesta selvityksestä - ulkopuolinen liikenne)

Sopimuksella on sovittu Nysse-lippujen hyväksymisestä maksuvälineenä Valkeakosken Liikenne Oy:n liikennöimien linjojen 51 (Tampere - Ideapark - Valkeakoski) ja 53 (Tampere - Kulju - Ideapark - Lempäälä - Valkeakoski) vuoroissa Lempäälän ja Tampereen alueella. Tampereen kaupunki lippujärjestelmän ylläpitäjänä on tilittänyt Valkeakosken Liikenne Oy:lle matkalippujen asiakastulon vähennettynä clearing-palkkiolla. Lisäksi Tampereen kaupunki on ylläpitänyt linjojen 51 ja 53 reitti- ja aikataulutietoja aikataulu- ja reittihakupalveluissaan sekä suunnitellut tilaamaansa liikennetarjonnan aikatauluja Lempäälän alueella niin, että Tampereen kaupungin tilaama liikenne ja Valkeakosken Liikenne Oy:n harjoittama liikenne täydentäisivät mahdollisimman hyvin toisiaan, eivätkä kilpailisi toistensa kanssa Lempäälän alueella.

Sopimuksen mukaan liikenteen merkittävistä muutoksista kuten vuorojen lakkauttamisista tai reittimuutoksista tulee ilmoittaa Tampereen kaupungille viimeistään 6 kk ennen muutosajankohtaa.

Valkeakosken Liikenne Oy ei ole ilmoittanut 10.9.2018 voimaan astuneista vuorojen lakkauttamisista Tampereen kaupungille 6 kk ennen muutosajankohtaa. Tulkitsemme tämän sopimusrikkomukseksi. Sopimusrikkomuksesta on huomautettu Valkeakosken Liikenne Oy:tä sähköpostitse 6.9.2018 ja pyydetty korjaamaan tilanne sopimuksen mukaiseksi välittömästi. Huomautuksesta huolimatta Valkeakosken Liikenne Oy on lopettanut 10.9.2018 alkaen suurimman osan linjan 53 vuoroista sekä linjan 51 ilta- ja viikonloppuvuoroja.

Vuorojen lakkauttaminen noudattamatta sopimukseen kirjattua ennakkoilmoitusaikaa asettaa matkustajat, Tampereen kaupungin joukkoliikenneviranomaisena sekä Lempäälän kunnan koulukuljetuksista vastaavaana hankalaan tilanteeseen. Linjan 53 vuorojen lakkauttamisella on merkittäviä joukkoliikenteen palvelutasoa heikentäviä vaikutuksia Lempäälän kaakkoisosissa Valkeakoskentien varressa. Yhteydet esim. Laasonportista Hakkarin koululle, Marjamäestä Kuljun koululle sekä Lempäälän keskustasta Valkeakoskelle hankaloituivat merkittävästi. Myös Ideaparkin ja Tampereen välisiin työmatkayhteyksiin muodostui palvelutasopuutteita. Korvaavia palveluita ei kyetä järjestämään heti ja/tai järjestämisestä aiheutuu lisäkustannuksia Lempäälän kunnalle ja Tampereen kaupungille joukkoliikenneviranomaisena.

Tampereen kaupunki katsoo tässä tilanteessa oikeudekseen purkaa lippuyhteistyösopimus. Lippuyhteistyösopimuksen purkamisen jälkeen Nysse-liput eivät enää kelpaa linjojen 51 ja 53 vuoroissa. Sopimuksen purkamisesta ei arvioida aiheutuvan Lempäälän kunnalle, Tampereen kaupungille tai matkustajille enää merkittävää lisähaittaa vuorojen lakkauttamisesta jo aiheutuneeseen haittaan verrattuna.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Nysse-lippuyhteistyösopimuksen Valkeakosen Liikenne Oy:n kanssa puretaan 22.10.2018 alkaen sopimusrikkomuksen vuoksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Niina Selin ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Miia Rajala kannatti ehdotusta. Koska pöydällepanoehdotusta ei voitu hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Selinin pöydällepanoehdotus EI (Selin, Rajala, Halttunen-Riikonen, Kaivonen, Rainio, Hovilainen, Rautalin, Tahvola, Oksanen, Leppänen), käsittelyn jatkaminen JAA (Jäntti, Järvenpää, Vahvelainen, Jakara). Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Niina Selinin pöydällepanoehdotus hyväksyttiin äänin 10-4.

Tiedoksi

Valkeakosken Liikenne Oy, Timo Nevala/Lempäälän kunta, Aila Alanen/Lempäälän kunta, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.