Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 16.12.2020

§ 91 Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelma 

TRE:5045/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 – 2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimielimiä ovat yhdyskuntalautakunta ja sen ympäristö- ja rakennusjaosto sekä alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, seudullinen joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta.

Joukkoliikennelautakunta vastaa osaltaan kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenteen palveluryhmän toimintatuloista ja -menoista sekä investoinneista. Vuoden 2021 kehyksessä on sitovaa lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit.

Vuoden 2020 aikana levinnyt koronapandemia on vaikuttanut, ja vaikuttaa, merkittävästi vuosien 2020-2024 talouteen. Pandemian keston pituutta eikä vaikutuksia talouteen ole mahdollista täysin luotettavasti arvioida, mikä vaikeuttaa huomattavasti taloussuunnitelmakauden talouden suunnittelua.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on lähtökohtana, että koronatilanne ei vaikuta vuonna 2021 joukkoliikenteen tuloihin. Koronan vaikutukset matkustajamäärään arvioidaan alkuvuodesta ja arvion perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.

Vuoden 2021 talousarviota on laadittu vaikeassa taloustilanteessa. Erityisen vaikean taloustilanteen vuoksi kaupunginhallitus edellytti kehyspäätöksessään, että yksiköiden tulee sisällyttää talousarvioesityksiinsä yhteensä 10 milj. euron tehostamistoimenpiteet, joita on mahdollista saada kaikista toimintamenoista. Tehostamistavoitteesta on kohdennettu kaupunkiympäristön palvelualueelle 0,288 milj. euroa. Joukkoliikennelautakuntaan säästövelvoitteesta kohdistuu 0,033 milj. euroa.

Vuoden 2021 talousarviossa on sitovaa lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit. Joukkoliikennelautakunnan toimintakate vuonna 2021 on -18,36 miljoonaa euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman toimintakatteen välillä ei ole eroa. Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2021 on -0,5 miljoonaa euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman nettoinvestointien välillä ei ole eroa.

Joukkoliikennelautakunnan käyttötalouden vuosisuunnitelmaesityksessä on lisätty tuloja lipun hintojen korotuksen sekä matkustajamäärän kasvun sekä palvelutason noston vaikutuksesta yhteensä 2,988 milj. euroa. Vuosisuunnitelmaesityksen toimintamenoihin on tehty raitiotien liikennöinnin palveluallianssin kehitysvaiheen kustannuksiin 2,515 milj. euron lisäys (kehitysvaiheesta siirrytään palveluvaiheeseen 1.1.2022). Toimintamenoihin on tehty raitiotien infra- ja hallintovastikkeen sekä kalustovuokran maksamiseen 6,570 milj. euron lisäys. Raitiotiejärjestelmän korvatessa nykyistä bussiliikennettä ajanjaksolla 9.8.-31.12.2021 on toimintamenoihin tehty 4,85 milj. euron vähennys. Toimintamenoihin on tehty yhteensä 1,23 milj. euron lisäys, jolla on varauduttu kustannustason nousuun, häiriöhallinnan kehittämiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen sekä Suomi.fi:n palvelumaksuun. Kaupunkipyöräjärjestelmään on tehty 0,6 milj. euron lisäys toimintatuloihin ja 0,725 lisäys toimintamenoihin.

Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelmaesityksessä on huomioitu kaupungin tekeminä talousarviopohjan korjauksina 0,025 milj. euron menojen lisäys, jolla varaudutaan palkkaratkaisun kustannusvaikutusten kattamiseen sekä kiinteistötoimen perimiin vuokramuutoksiin.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman sisältämät toiminnan painopisteet kuvaavat, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Kaupunginhallitus hyväksyi 18.5.2020 viisi kaupunkitasoista toiminnan painopistettä, jotka ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien tehostaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen.

Joukkoliikennelautakunta toteuttaa osaltaan edellä mainittuja kaupunkitasoisia toiminnan painopisteitä. Lisäksi lautakunnan toiminnan painopisteenä on edistää kestävää liikennejärjestelmää ja liikkumisen palveluja. Kukin toiminnan painopiste sisältää yhden tai useamman toimenpiteen. Toimenpiteistä esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat vuodelle 2021.

Toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain (tilanteet: 4/21, 8/21 ja 12/21).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Joukkoliikennelautakunnan v. 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään.

Joukkoliikennejohtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Elina Järvenpää poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mika Periviita, Tuomas Huhtala, Marko Sivonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.