Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 16.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 94 Oikaisuvaatimukset lautakunnan päätökseen joukkoliikenteen lipuista ja hinnoista 2021 

TRE:5879/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007 ja lakimies Jyri Nuojua, puh 044 430 9030, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 28.10.2020 pidetyn kokouksen päätökseen § 74 Joukkoliikenteen liput ja hinnat 2021 on tehty kaksi oikaisuvaatimusta. Tekijöinä ovat Tampereen ylioppilaskunta TREY ja yksityishenkilö.

Tampereen ylioppilaskunta TREY hakee oikaisua Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 28.10.2020 pidetyn kokouksen päätökseen § 74 Joukkoliikenteen liput ja hinnat 2021.Oikaisuvaatimuksella haetaan muutosta päätöksen kohtaan arvolipun poistumisesta opiskelija-alennuksen piiristä sekä opiskelijalipun toteuttamista matkakortin sijaan ainoastaan mobiililippuna.

Perusteluna arvolipun opiskelija-alennuksen säilyttämiseksi Tampereen ylioppilaskunta TREY katsoo, että opiskelijoiden keskimääräisesti alhaisemman tulotason vuoksi olisi tärkeää, että opiskelija-alennusta myönnettäisiin jatkossakin Tampereen seudun joukkoliikenteessä myös arvolippujen osalta.

Tampereen ylioppilaskunta TREY pitää hyvänä asiana sitä, että Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenne panostaa mobiililippujen käyttöönoton laajentamiseen, ja katsoo, että mahdollisuus liittää opiskelijastatus Nysse Mobiili -sovellukseen parantaa opiskelijoiden käyttäjäkokemusta Tampereen seudun joukkoliikenteessä. Perusteluna Tampereen ylioppilaskunta TREY katsoo kuitenkin, että opiskelijoilta ei voida vaatia Nysse Mobiili -sovelluksen käyttöönottoa mahdollistavaa älylaitetta opiskelija-alennuksen saamiseksi. Matkakortin jäädessä voimaan, ja muiden alennusryhmien oikeuden matkakortille ladattavan alennusoikeusstatuksen pysyessä ennallaan, opiskelijat joutuvat epäyhdenvertaiseen asemaan suhteessa muihin alennusryhmiin. Tampereen ylioppilaskunta TREY katsoo, että päätös matkakortin käytön luopumisesta opiskelijalippujen osalta tulee alentamaan opiskelijoiden käyttökokemusta Tampereen seudun joukkoliikenteessä sekä hankaloittaa monen opiskelijan elämää kohtuuttomasti.

Tampereen ylioppilaskunta TREY on myös huolestunut siitä, kestääkö Nysse Mobiili -sovelluksen käyttökapasiteetti Tampereen kaupunkiseudun suurta opiskelijakäyttäjämäärää 4.1.2021 alkaen ja onko palvelun käyttöönotossa varauduttu riittävään asiakaspalveluresurssiin johtuen tunnistautumisen prosessista ja mahdollisista laitevioista. Oikaisuvaatimuksessa todetaan epäkohtana se, että Nysse-alueen junaliikenteen lukijalaitteet eivät hyväksy mobiililippua.

Nysse Mobiili -sovelluksen saavutettavuudesta ei ole riittävän kattavaa, julkista tietoa Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen internet-sivuilta tai sovelluskauppojen lataussivuilta. Saavutettavuusdirektiivin mukaiset vaatimukset astuvat mobiilisovellusten osalta voimaan vasta 23.6.2021, mutta jo nyt yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän muun muassa vamman perusteella. Tilanteessa siis herää epäily siitä, kohteleeko uudistus kaikkia opiskelijoita yhdenvertaisesti.

Yksityishenkilön jättämässä oikaisuvaatimuksessa esitetään, että Tampereen seudun joukkoliikenne noudattaisi samaa tasa-arvoista mallia kuin esimerkiksi Helsingissä, jossa opiskelija-alennuksen saa perinteiselle matkakortille ja mobiililipulle. Perusteluna oikaisuvaatimuksessa esitetään, että kaikilla ei ole tai ei ole mahdollista käyttää mobiililipun edellyttämää älypuhelinta. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa todetaan, että opiskelijalipun hinnan korottaminen 10 %:lla vaikuttaa erittäin vakavasti opiskelijan talouteen. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että päätös otetaan uudelleen käsittelyyn.

Vastauksena oikaisuvaatimuksiin:

Joukkoliikenteen järjestäjällä on oikeus käyttää harkintavaltaa matkalippujen hinnoittelussa ja vapaaehtoisesti tarjottujen alennusten myöntämisessä. Lainsäädäntö ei edellytä alennuksen myöntämistä joukkoliikenteen lippujen hinnoista. Harkintavaltaa ohjaavat hallinnon oikeusperiaatteet, kuten yhdenvertaisuuden periaate ja tarkoitussidonnaisuuden periaate.

Opiskelijalipun 4.1.2021 voimaantulevien muutosten taustalla on osaltaan Helsingin hallinto-oikeuden päätös 5.6.2020. Siinä todettiin syrjiväksi, että Helsingin seudun liikenne (HSL) edellytti yli 30-vuotiailta opiskelijoilta myönteistä opintukipäätöstä joukkoliikenteen opiskelijaetuuden saamiseksi. Tämän päätöksen johdosta ei Nysse-alueella opiskelijaetuutta myönnettäessä yli 30-vuotiailta jatkossa vaadita opintotukitodistusta. Samassa yhteydessä poistettiin myös kotikuntavaatimus. Lisäksi opiskelijalipun alaikärajaa laskettiin 25 vuotta täyttäneistä 17 vuotta täyttäneisiin.  Nämä toimenpiteet laajentavat opiskelijalipun asiakaskuntaa merkittävästi aikaisemmasta. Todettakoon kuitenkin, että opiskelija-alennuksesta huolimatta pääosa opiskelijoista voi käyttää myös nuorten ikäryhmän lippuja. Tampereen seudun joukkoliikenteessä nuorten ikäryhmän alennuslippuja voivat ostaa 17-24 -vuotiaat henkilöt.

Hinnaston mukainen opiskelija-alennus koskee nimenomaisesti mobiililippua, jolloin opiskelijalla on oikeus saada mobiililippu alennuksella. Alennus ei koske matkakortille ladattavaa kausilippua tai arvolippua. Opiskelijoilla, kuten myös muilla asiakkailla, on edelleen halutessaan oikeus hankkia matkakortti ja sille hinnaston mukaisesti hinnoiteltuja lippuja. Opiskelija-alennuksella hankittuun Nysse mobiili- kausilippuun liittyy muista alennetuista lipuista poiketen alhaisempi hinta yöaikaan. Opiskelijalipun nykyistä laajemman käyttäjämäärän johdosta mahdollisuus alhaisemman hinnan tarjoamiseksi perustuu osittain myös siihen, että mobiililipun käytöllä asiakaspalvelun volyymi pysyy pienemmällä tasolla. Näin opiskelijoille voidaan tarjota oikeus opiskelija-alennukseen mobiililipusta.

Hinnastolla ei aseteta opiskelijoita keskenään eriarvoiseen asemaan. Syrjintäkielto ei edellytä, että jokaista asiakasryhmää kohdellaan aina täsmälleen samalla tavalla. Yhdenvertaisuuslain esitöidenkin mukaan esimerkiksi erilaisten vapaaehtoisesti tarjottujen alennusten ja muiden etuuksien antaminen opiskelijoille, asevelvollisille tai eläkeläisille tarkoituksin tukea näiden ryhmien kulttuurista ja sosiaalista osallistumista, on näihin ryhmiin kuuluvien elämäntilanne huomioon ottaen yleensä pidettävä tavoitteiltaan hyväksyttävänä siitäkin huolimatta, että tällaiset käytännöt usein asettavat eri ikäryhmiin kuuluvat henkilöt välillisesti eri asemaan (HE 19/2014 vp).

Arvolipun toteuttaminen mobiilissa ei ole tällä hetkellä teknisesti mahdollista. Järjestelmäuudistuksen edetessä arviolta vuonna 2022 tunnistepohjaiseksi, tällainen voinee olla mahdollista teknisesti toteuttaa. Lisäetuudet edellyttävät aina lisää joukkoliikenteen tukea. Todettakoon, että nykyisessä uudistuksessa lähtökohtana oli opiskelijalippuun käytetyn tuen pitäminen ennallaan. Tukitarvetta lisäsi asiakaskunnan laajeneminen ja yölisän sisällyttäminen lippuun ja vastaavasti tukitarvetta vähensi asiakashinnan nostaminen ja arvolipun poistuminen valikoimasta.

Uudistuksessa on varauduttu siihen, että Nysse Mobiili –sovelluksen käyttökapasiteetti kestäisi suuren käyttäjämäärän. Nysse mobiilin järjestelmätoimittaja teettää ulkopuolisella toimijalla saavutettavuusauditoinnin ensi vuoden alkupuolella ja mahdolliset muutostarpeet toteutetaan siten, että Nysse mobiili täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset 23.6.2021 mennessä. Todettakoon myös, että VR:n kanssa on sovittu, että opiskelijan 30 vrk:n mobiililippu kelpaa 4.1.2021 alkaen myös alueen junaliikenteessä.

Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimuksissa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella päätöstä tulisi muuttaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätöstä 28.10.2020 § 74 koskevat oikaisuvaatimukset hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimusten tekijät, Jyri Nuojua

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.