Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 17.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 44 Raitiotien liityntäliikenne - option käyttäminen 

TRE:5495/02.07.01/2018

Valmistelija

  • Häyrynen Juha-Pekka, Suunnittelupäällikkö
  • Salkonen Riikka, Joukkoliikenneinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikenneinsinööri Riikka Salkonen, puh. 040 806 2123, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 24.4.2019, § 35, tehnyt hankintapäätöksen raitiotien liikennöinnistä, johon perustuen on 26.6.2019 allekirjoitettu hankintasopimus VR-Yhtymä Oy:n kanssa. Hankinta sisältää option raitiotieliikennettä korvaavasta liikenteestä sekä liityntäliikenteestä. Joukkoliikennelautakunnan 24.4.2019 tekemän päätöksen mukaisesti option käyttöönotosta tulee tehdä erillinen päätös.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 29.8.2018, § 54, päättänyt, että raitiotien liikennöinnin hankinta toteutetaan perustuen allianssimalliseen sopimukseen. Sopimusmallilla pystytään vastaamaan perinteisiä sopimusmalleja joustavammin sopimuskauden aikana muuttuviin tarpeisiin ja tilanteisiin.

Allianssimallisessa sopimuksessa tilaajan ja palveluntuottajan muodostama allianssi tekee yhdessä päätöksiä hankkeen parhaaksi. Allianssin päätöksenteko tapahtuu allianssin johtoryhmässä, jossa tilaajalla ja palveluntuottajalla on edustus. Päätösten pitää aina syntyä yksimielisesti. Edellytyksenä yksimielisten päätösten aikaansaamiselle on, että allianssin johtoryhmällä on liikkumavaraa päätöksiä tehdessään, jotta osapuolille sopiva ratkaisu hankkeen parhaaksi on mahdollista löytää. Tässä tapauksessa hanke on joukkoliikennepalvelun tuottaminen raitiotiellä ottaen huomioon myös muut Tampereen kaupungille tärkeät, raitiotiehen liittyvät näkökohdat.

Sopimusmallin vuoksi liityntäliikenneoption päättymispäivämäärää ei esitetä sidottavan tällä päätöksellä. Option voimassaolo päättyy viimeistään varsinaisen raitiotien liikennöintisopimuksen päättyessä.

Raitiotien liikennöintiallianssi on valmistellut mahdollisuutta toteuttaa raitiotien liityntäliikennettä option mukaisesti linjalla 8 (Kaupin kampus - Atala). Liityntälinjalle 8 on suunniteltu sama vuorotarjonta Kaupin kampukselle päättyvän ratikkalinjan 4 kanssa. Liityntäliikenne on suunniteltu kiinteäksi osaksi  asukkaiden sujuvaa matkaketjua vaihto-odotusajat minimoiden. Raitiotiehen välittömästi liittyvän liityntäliikenteen toteuttaminen osana liikennöintiallianssin toimintaa mahdollistaa yhtenäisen palvelukokemuksen sekä toimintamallien ja -periaatteiden laajentamisen liityntäliikenteeseen. Allianssimalli mahdollistaa, että koko palveluketjulle luodaan yhteiset tavoitteet ja kannusteet. Liityntäliikenteen tilaaminen osana raitiotien liikennöintiä mahdollistaa muutosten tekemisen samassa tilaussyklissä ja liityntäliikenne on sovitettavissa raitiotien palvelutarpeen kanssa. Hankinta osana raitiotien liikennöintiä antaa joustavuutta myös raitiotien liikennöinnin poikkeustilanteiden hallintaan. 

VR-Konsernilla on mahdollisuus tuottaa bussiliikennettä omana tuotantonaan ja tuotanto mahdollistaa liityntäliikenteen toteuttamisen sähköbusseilla. Nyssen liityntälinjan 8 (Kaupin kampus – Atala) liikennöintikokonaisuus on laajuudeltaan sellainen, että se voidaan hankkia raitiotien liikennöinnin optiona. Hankittava liikenne on suunniteltu toteutettavaksi suuriakkuisin sähköbussein, joiden lataus tapahtuu liikennöitsijän varikolla. Varikolla ladattavat suuriakkuiset sähköbussit tuovat joustavuutta liityntäliikenteen ja mahdollisen raitiotietä korvaavan liikenteen ratkaisujen suunnitteluun.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Käytetään Tampereen raitiotien liikennöinnin hankintaan sisältyvä optio raitiotien liityntäliikenteestä. 

VR-Yhtymä Oy:n (Y-tunnus 1003521-5) kanssa tehdään sopimus Nyssen liityntälinjan 8 (Kaupin kampus – Atala) liikennöinnistä siten, että palvelutuotanto sähköbusseilla alkaa elokuussa 2022 joukkoliikenteen talviaikataulukauden alkaessa. Liityntäliikenteen sopimus on voimassa raitiotien liikennöintisopimuksen voimassaolon ajan ellei liikennöintiallianssissa erikseen päätetä sopimuksen lyhyemmästä kestosta.   

Päätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun liityntäliikenteen hankintasopimus on allekirjoitettu raitiotien liikennöintiallianssissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vesa Rauhala /VR, Topi Simola/ VR, Teemu Vuorio/VR, Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy, Essi Rae/Tuomi Logistiikka Oy, Jukka Piirto, Juha Kortteus

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) annetun lain mukaista hankintaoikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) 13 §:n mukaisen kyseistä hankintaa koskevan EU-kynnysarvon.

1. Hankintaoikaisu (oikaisuohje)
   
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 123 §:n mukaisen viittaussäännöksen perusteella). Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisua koskevasta vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuviranomaiselle. Hankintaoikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä.
Hankintaoikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuviranomainen

Hankintaoikaisua haetaan päätöksen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta viranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


2. Valitus markkinaoikeuteen (valitusosoitus)

Jos hankinnassa on menetelty vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain vastaisesti, voi tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 § 3 momentin mukaan (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n mukaisen viittaussäännöksen perusteella) puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1)    asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2)    siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Muutoksenhakuaika

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta perusteluineen sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoituksen).

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 121 §:n 1) tai 3) kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asiaosainen voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskielto

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 163 §:n (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n viittaussäännöksen perusteella) mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Valituksen tekeminen

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
 
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
faksi 029 56 43314
sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 148 §, jota sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n viittaussäännöksen perusteella). Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava päätöksessä mainitulle muutoksenhakuviranomaiselle edellä kohdassa ”Oikaisuviranomainen” mainittuun osoitteeseen.