Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 91 Joukkoliikennelautakunnan vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyminen 

TRE:5020/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 – 2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 18.11.2019. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Joukkoliikennelautakunnan vuoden 2020 vuosisuunnitelmaesityksessä on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa.

Pormestarin talousarvioehdotuksen yhteydessä esiteltiin pysyvämmän talouden tasapainon saavuttamiseksi laadittu 10-kohdan toimenpideohjelma. Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa on huomioitu toimenpideohjelma soveltuvin osin.

Lautakunnan talousarvioon sisältyy vuosittaisia toiminnan sitovia tavoitteita. Tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2030, joka on valmisteltu Lauri Lylyn pormestariohjelman pohjalta. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle kohdistuu vuonna 2020 yhteensä viisi sitovaa toiminnan tavoitetta: Tyytyväisyys palveluihin on parantunut, uusia digitaalisia asiointimahdollisuuksia on otettu käyttöön, joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut kolme prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, talouden tasapainottamisohjelman taloudelliset tavoitteet on saavutettu ja työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset. Strategian sisältöjä tarkennetaan edelleen toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimielimiä ovat yhdyskuntalautakunta ja sen ympäristö- ja rakennusjaosto sekä alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, seudullinen joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta.

Joukkoliikennelautakunta vastaa osaltaan kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenteen palveluryhmän toimintatuloista ja -menoista sekä investoinneista. Vuoden 2020 kehyksessä on sitovaa lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit.

Vuoden 2020 talousarviossa on sitovaa lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit. Joukkoliikennelautakunnan toimintakate vuonna 2020 on -16,165 miljoonaa euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman toimintakatteen välillä ei ole eroa. Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2020 on -1,0 milj. euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman nettoinvestointien välillä ei ole eroa.

Joukkoliikennelautakunnan käyttötalouden vuosisuunnitelmaesityksessä on lisätty tuloja lipun hintojen korotuksen, matkustajamäärän kasvun ja palvelutason noston vaikutuksesta yhteensä 2,888 milj. euroa. Vuosisuunnitelmaesityksen toimintamenoihin on tehty raitiotien infra- ja hallintovastikkeen sekä kalustovuokran maksamiseen 1,020 milj. euron lisäys. Toimintamenoihin on tehty 0,645 milj. euron lisäys raitiotien liikennöitsijän kustannusten maksamiseen. Toimintamenoihin on tehty yhteensä 3,419 milj. euron lisäys, jolla on varauduttu kustannustason nousuun sekä tarjonnan lisäystarpeeseen sekä palvelutason nostoon ja häiriöhallinnan kehittämiseen sekä ICT -kustannuskasvuun. Toimintamenoihin on tehty 0,2 milj. euron lisäys kaupunkipyöräjärjestelmään ja MaaS kehitykseen.

Vuosisuunnitelmaesitykseen sisältyy kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisia joukkoliikennelautakunnalle kohdistettuja talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 0,2 milj. euroa tulojen lisäyksinä. Tulojen lisäykset kohdistuvat lipun hintojen nostoon.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa lautakunnalle kohdistuvat toiminnan tavoitteet konkretisoidaan toimenpidekokonaisuuksiksi ja toimenpiteiksi. Toimenpidekokonaisuudet kuvaavat, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 1.4.2019 viisi kaupunkitasoista toiminnan painopistettä, joihin panostamalla strategian pitkän tähtäimen tavoitteet voidaan saavuttaa. Painopisteet ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien tehostaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman yhteiset toimenpidekokonaisuudet muodostuvat edellä mainituista viidestä kaupunkitasoisesta painopisteestä. Lisäksi joukkoliikennelautakunnan toiminnan painopisteenä on kestävän liikennejärjestelmän ja liikkumisen palvelujen edistäminen, joka muodostaa palvelu- ja vuosisuunnitelmassa oman toimenpidekokonaisuutensa. Kukin toimenpidekokonaisuus sisältää yhden tai useamman toimenpiteen. Toimenpiteistä esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat.

Toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain (tilanteet: 4/20, 8/20 ja 12/20).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Joukkoliikennelautakunnan v. 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään.

Joukkoliikennejohtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Mika Periviita, Marko Sivonen, Tuomas Huhtala