Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.6.2019

§ 56 EU:n vammaiskortin käyttöönotto joukkoliikenteessä 

TRE:4115/08.01.01/2019

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Tanja Lehtonen, puh. 050 564 2706, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun joukkoliikenteessä voivat matkustaa maksutta näkövammaisen ja kehitysvammaisen henkilön saattaja, kun saatettavalla on mukanaan Tampereen Seudun Näkövammaiset ry:n näkövammaiskortti tai Kuurosokeiden toimintakeskuksen jäsenkortti tai Tampereen Kehitysvammaisten Tuku ry:n myöntämä saattajakortti. Nykyinen käytäntö esitetään korvattavaksi EU:n A-merkityllä vammaiskortilla 1.1.2020 alkaen. EU:n vammaiskortti haetaan KELAsta ja se myönnetään vammaisille henkilöille etukäteen määrättyjen kriteerien perusteella. Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Vammaiskortin haltijalla voi olla kortissaan  A-merkintä, mikä tarkoittaa, että henkilöllä on tarve avustajaan. EU:n vammaiskortti on maksullinen, kuten osa nykyisistä käytössä olevista saattajakorteista. Nykyisten korttien myöntäjät suhtautuvat pääosin myönteisesti  EU:n vammaiskortin käyttöönottoon Tampereen seudun joukkoliikenteessä ainoana korttina, mutta toivovat siirtymäaikaa muutokselle. Tämän toiveen johdosta EU:n vammaiskortti on tarkoitus ottaa käyttöön Tampereen seudun joukkoliikenteessä vasta 1.1.2020 alkaen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

EU:n vammaiskortti A-merkinnällä otetaan käyttöön ja se korvaa nykyiset saattajakortit henkilön maksuttoman saattajatarpeen toteamisessa 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry, Kuurosokeiden Toimintakeskus, Näkövammaisten liitto ry, Satu-Elise Paakkonen/joli, Tanja Lehtonen/joli

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.