Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.6.2019

§ 54 Joukkoliikennepalvelujen 2/2018 hankinta (päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen)  

TRE:2884/02.07.01/2019

Valmistelija

 • Rae Essi, Hankinta-asiantuntija

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikenneinsinööri Riikka Salkonen, puh. 040 806 2123, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja Tuomi Logistiikka Oy/hankinta-asiantuntija Essi Rae, puh. 040 171 5257, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Tampereen Seudun Joukkoliikenteen toimeksiannosta tarjouksia joukkoliikennepalvelujen 2/2018 hankinnasta. Hankintaan sovelletaan erityisalojen hankintalakia (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)).

Kyseessä oli palveluhankinta viiden vuoden sopimuskaudelle, jossa palvelua tulee tuottaa tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti täysimääräisenä 1.6.2020 alkaen toukokuuhun 2025 asti. Sopimusta on mahdollista jatkaa kolmella yhden vuoden (1+1+1) optiokaudella.

Hankinta koskee kohteen 51 kilpailutusta sisältäen seuraavien linjojen liikennöinnin:

 • Linja 11 (Kyösti/Lahdesjärvi - Partola - Härmälä - Keskustori - Rahola)
 • Linja 26 (Höytämö - Hatanpää - Keskustori - Kaarila)
 • Linja 27 (Keskustori - Sarankulma)

Kohteen 51 liikennöintiin tarvitaan 18 linja-autoa. Hankintaa ei jaettu osiin, vaan kohteen kaikkien linjojen palveluntuottajaksi valitaan yksi tarjoaja.

Tarjoajan tuli tarjouksellaan sitoutua mahdollisiin ylimääräisiin vuoroihin, lisäliikenteeseen sekä liikenteeseen tehtäviin muutoksiin tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Lisäksi tarjoaja saattoi halutessaan sitoutua tarjouksellaan vapaaehtoiseen optioon koskien liikenteeseen tehtävää kohdekohtaista enintään 35 % suoritetasojen nostoa.

Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-palvelussa ja tarjouspyyntö oli saatavilla internetissä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi 21.3.2019.

Hankintaa koskevasta tarjouspyyntömateriaalista oli jäänyt puuttumaan tietoja yhtä autokiertoa koskien. Oikeuskäytännön perusteella kyseisiä tietoja ei voitu täydentää julkaistuun tarjouspyyntöön korjausilmoituksella. Varmistaakseen menettelyn oikeellisuuden ja riittävän kilpailun syntymisen tilaaja keskeytti 21.3.2019 julkaistun hankintailmoituksen. Koska hankinta keskeytettiin ennen tarjousajan päättymistä, eikä keskeytykseen mennessä ollut saapunut yhtään tarjousta, keskeytyksestä ei tehty erillistä keskeytyspäätöstä. Erityisalojen hankintalain mukaisesti hankinnan keskeyttämisestä julkaistiin jälki-ilmoitus 26.4.2019.

Uusi hankintaa koskeva hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi 7.5.2019. Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-palvelussa ja tarjouspyyntö oli saatavilla internetissä Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaalissa. Poikkeuksena aiempaan hankintailmoitukseen kohteeseen 51 valittaisiin yksi palveluntuottaja sopimuskaudelle oletettavasti 10.8.2020 alkaen ja hankinta kattaisi em. linjojen liikennöinnin viiden vuoden sopimuskaudelle, oletettavasti elokuuhun 2025 asti. Muita olennaisia muutoksia tarjouspyyntöasiakirjoihin ei tehty.

Määräaikaan, 05.06.2019 klo 13.00 mennessä, tarjouksen jättivät seuraavat kolme (3) tarjoajaa: Länsilinjat Oy (0944671-1), Pirkanmaan Tilausliikenne Oy (1880452-5) ja Väinö Paunu Oy (0722567-5).

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjousten vertailu: Hankinnan vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta seuraavin painotuksin:

 • Hinta, maksimipisteet 91 pistettä
 • Laatu, maksimipisteet 9 pistettä

Hinnan pisteytys perustui vertailtavaan kohteen vuotuiseen liikennöintikustannukseen. joka muodostettiin seuraavalla kaavalla:

(1 051 217,24*Linjakilometri,arki (ma-pe)) + (53 034,8*Linjatunti,arki (ma-pe)) + (4 404*Autopäivä,arki (ma-pe)) + (144 528,46*Linjakilometri,lauantai) + (7 333,16*Linjatunti,lauantai) + (459*Autopäivä,lauantai) + (131 686,91*Linjakilometri,pyhä) + (6 073,12*Linjatunti,pyhä) + (465*Autopäivä,pyhä)

Edullisimman vuotuisen liikennöintikustannuksen antanut tarjous sai vertailuun hinnan maksimipisteet. Muiden tarjousten hinnat suhteutettiin tähän hintaan kaavalla: (pienin annettu vuotuinen liikennöintikustannus/pisteytettävän tarjouksen vuotuinen liikennöintikustannus) * hinnan maksimipisteet

Laadunarviointi tehtiin liitteellä "K51 Liite 8 Kalustoluettelo" ilmoitettuihin linja-autokaluston tietoihin perustuen.

Kohteeseen tarjotuille autoille myönnettiin pisteitä seuraavasti;

- Vaihtoehtoinen käyttövoima, enintään 1,00 piste

 • "Uusiutuva diesel" = 1,00 piste
 • "Biokaasu" = 1,00 piste
 • "Muu" =0,00 pistettä

- Auton käyttöönottovuosi, enintään 3,00 pistettä:

 • 2016 = 0,00 pistettä
 • 2017 = 0,50 pistettä
 • 2018 = 1,00 piste
 • 2019 = 2,00 pistettä
 • 2020 = 3,00 pistettä

- Vaatimustason ylittävät istumapaikat, enintään 2,50 pistettä:

 • 0,5 pistettä/paikka

- Esteettömät istumapaikat auton matalalattiaosuudella (ei podesterin päällä), enintään 2,50 pistettä:

 • 0,25 pistettä/paikka

Yksittäinen auto saattoi saada enintään 9,00 pistettä. Vara-autoja ei huomioitu pisteytyksessä. Vertailuun saatavien laatupisteiden myöntäminen perustui kohdekohtaiseen autojen pisteiden keskiarvoon

Kohteessa 51 tarjouksen autojen pisteiden keskiarvo muodostettiin laskemalla liikenteessä käytettävän 18 auton pisteiden keskiarvo. Pisteiden keskiarvo oli suoraan tarjoukselle myönnettävä laatupistemäärä (max 9 pistettä).

Tarjouksen vertailuun saamat kokonaisvertailupisteet muodostettiin laskemalla yhteen tarjouksen saamat hinta- ja laatupisteet (max 100 pistettä). Parhaimmat kokonaisvertailupisteet saaneen tarjouksen tarjoaja tullaan valitsemaan kohteen palveluntuottajaksi.

Vertailussa Länsilinjat Oy sai 99,000 kokonaisvertailupistettä, Pirkanmaan Tilausliikenne Oy 96,501 kokonaisvertailupistettä ja Väinö Paunu Oy 94,109 kokonaisvertailupistettä. Vertailua on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Vertailutaulukko. Edellä mainitun perusteella esitetään, että Länsilinjat Oy (0944671-1) valitaan kohteen palveluntuottajaksi.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi: Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava ehdokas tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että ehdokasta rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 83 §:n mukaan ehdokkaat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. 

Tarjouskilpailun perusteella valittavien tarjoajien soveltuvuus on arvioitu ennen hankintapäätöstä. Valittavaksi esitetty tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Länsilinjat Oy:n tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkistettu hyväksytysti tilaajavastuu.fi -raportista.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo varsinaisen sopimuskauden aikana on sitoumuksetta kohteen 51 osalta noin 19.500.000 euroa. Mahdollisista optiokausien ja optioiden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Tarvittaessa asiakirjoja voi tiedustella Tuomi Logistiikka Oy/Essi Rae.

Hankinnan valmistelijoina toimivat suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, joukkoliikenneinsinööri Riikka Salkonen ja joukkoliikennelogistikko Juha Kortteus.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Sopimus joukkoliikennepalvelujen 2/2018 hankinnasta kohteen 51 osalta tehdään Länsilinjat Oy:n (0944671-1) kanssa.

Sopimus laaditaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Kohteen liikennöinti hankitaan viiden vuoden sopimuskaudelle, joka aloitetaan oletettavasti 10.8.2020 ja varsinainen sopimuskausi kestää elokuuhun 2025. Kohteen sopimusta on mahdollista jatkaa kolmella yhden vuoden (1+1+1) optiokaudella.

Mahdollisista optiokausien ja optioiden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo varsinaisen sopimuskauden aikana on sitoumuksetta kohteen 51 osalta noin 19.500.000 euroa. Hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimukset on allekirjoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat, sitar, Juha-Pekka Häyrynen, Riikka Salkonen, Juha Kortteus, Tuomi Logistiikka/ Antti Sinervo, Tuomi Logistiikka/ Mika Ojanen, Tuomi Logistiikka/Jussi Tamminen, Tuomi Logistiikka/ Essi Rae

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) annetun lain mukaista hankintaoikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) 13 §:n mukaisen kyseistä hankintaa koskevan EU-kynnysarvon.

1. Hankintaoikaisu (oikaisuohje)
   
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 123 §:n mukaisen viittaussäännöksen perusteella). Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisua koskevasta vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Hankintaoikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä.
Hankintaoikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuviranomainen

Hankintaoikaisua haetaan päätöksen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta viranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


2. Valitus markkinaoikeuteen (valitusosoitus)

Jos hankinnassa on menetelty vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain vastaisesti, voi tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 § 3 momentin mukaan (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n mukaisen viittaussäännöksen perusteella) puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1)    asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2)    siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Muutoksenhakuaika

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta perusteluineen sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoituksen).

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 121 §:n 1) tai 3) kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asiaosainen voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskielto

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 163 §:n (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n viittaussäännöksen perusteella) mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kuntalain (410/2015) eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Valituksen tekeminen

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
 
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
faksi 029 56 43314
sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 148 §, jota sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n viittaussäännöksen perusteella). Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava päätöksessä mainitulle muutoksenhakuviranomaiselle edellä kohdassa ”Oikaisuviranomainen” mainittuun osoitteeseen.