Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 96 Joukkoliikennepalvelujen 1/2017 hankinta 

TRE:6045/02.07.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tampereen seudun joukkoliikenteen linjojen 9 ja 25 liikennöintisopimukset päättyvät elokuussa 2018. Linjojen liikennöintitarve kuitenkin jatkuu. Linjan 9 nykyiseen liikennöintisopimukseen sisältyy myös linjojen 17 ja 20 liikennöinti. Linjojen 17 ja 20 osalta liikennöintisopimus päättyy touko-kesäkuun vaihteessa 2019.

Tampereen sisäinen joukkoliikennelinjasto muuttunee vuonna 2021 huomattavasti raitiotieliikenteen alkaessa. Muutokset koskevat todennäköisesti eniten linjoja, jotka kulkevat ydinkeskustan ulkopuolella pitkiä matkoja rakenteilla olevaa raitiotiereittiä pitkin. Linjat 17 ja 25 kuuluvat todennäköisesti muuttuviin linjoihin Sammonkadun reittiosuutensa vuoksi ja linja 20 Hervannan valtaväylän reittiosuutensa vuoksi.

Bussiliikenteen linjastosuunnittelu vuodelle 2021 on tarkoitus käynnistää talvella 2017-18 ja valmistella päätöksentekoon vuonna 2019. Liikennepalveluiden kilpailutuksia ei kuitenkaan voida keskeyttää kahdeksi vuodeksi odottamaan vuoden 2021 linjastoratkaisua. Muuten kaupunkiseudulla kilpailutettavan liikenteen määrään syntyisi tarpeettomia edestakaisia heilahduksia, joihin markkinoiden ja kaupungin oman tuotannon on hankalaa ja kallista sopeutua.

Tarjouskilpailuasiakirjoissa ja niiden pohjalta laadittavissa liikennöintisopimuksissa otetaan huomioon mahdollisuus reittimuutoksiin sopimuskauden aikana. Kilpailutuskohteiden koko ja sopimuskausien pituudet pyritään valitsemaan niin, että vuodelle 2021 ennakoitavat linjastomuutokset olisivat kohtuudella toteutettavissa. 

Kilpailutettavien linjojen nykyiseen liikennöintiin tarvitaan autoja seuraavasti: Linjan 9 liikennöintiin tarvitaan 9 telilinja-autoa, linjan 17 liikennöintiin tarvitaan 8 telilinja-autoa ja linjan 20 liikennöintiin tarvitaan 8 telilinja-autoa. Linjan 25 liikennöintiin tarvitaan 5 linja-autoa. Kilpailutuksen yhteydessä täydennetään vuorotarjontaa siten, että linja 9 liikennöidään jatkossa sunnuntaisin 15 min välein, mahdollistaen 30 min vuorovälin tarjoamisen molemmille Annalan päätepysäkeille.

Tarjouskilpailuasiakirjat pidetään pääosin edellisten kilpailutuskierrosten kaltaisina. Kaupunkiliikennelinjoilla, joita kaikki käsiteltävät linjat edustavat, on kaluston laatutekijöiden painoarvo ollut 7-9 % ja hinnan painoarvo 91-93 %. Kaupunkiliikennelinjoilla on tyypillisesti vaadittu vähintään 50 % kalustosta olevan tehdasuutta tai alittavan uusilta autoilta vaaditun päästönormin.

Osa linjojen 17 ja 20 liikennepalvelusta on tällä hetkellä järjestetty kaupungin omana tuotantona TKL:n toimesta. Tämä osa esitetään sisällytettävän kilpailutukseen. Toimenpide on Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston TKL:n liikennetuotannon laajuutta koskevan päätöksen 10.11.2015, § 139, mukainen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja, Mika.Periviita@tampere.fi

Järjestetään avoin tarjouskilpailu bruttokustannusperiaattella joukkoliikenteen linjojen 9 Annala - Keskustori, 17 Vehmainen - Keskustori - Kalkku, 20 Hikivuori - Keskustori - Lamminpää ja 25 Janka - Keskustori - Tahmela liikennöinnistä. Linjat jaetaan kilpailutuksessa kahteen kohteeseen kohdenumeroiltaan 44 ja 45. Kilpailutuskohteeseen 44 kuuluu linjojen 9, 17 ja 20 liikennöinti elokuuhun 2024 asti. Kohteen 44 liikennöinti aloitetaan kahdessa vaiheessa, elokuussa 2018 ja kesäkuussa 2019. Kilpailutuskohteeseen 45 kuuluu linjan 25 liikennöinti elokuusta 2018 elokuuhun 2021 asti. Kohteeseen 44 sisällytetään optiona mahdollisuus jatkaa sopimusta 1+1+1 vuodella. Kohteeseen 45 ei sisällytetä optiota sopimuskauden jatkamisesta. Tarjouskilpailun kohteessa 44 edellytetään vähintään 50 % kalustosta täyttävän Euro 6-päästövaatimukset ja loput Euro 5 -päästövaatimukset. Kohteessa 45 edellytetään koko kaluston täyttävän vähintään Euro 5-päästövaatimukset.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja Tuomi Logistiikka Oy/hankinta-asiantuntija Essi Rae, puh. 040 171 5257,etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Karoliiina Vehmaanperä, puh 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Joukkoliikenteen toimeksiannosta tarjouksia joukkoliikennepalvelujen 1/2017 hankinnasta. Hankinta jaettiin kolmeen osa-alueeseen seuraavasti:

Osa-alue 1: Kohde 44

Kohde 44 sisältää linjojen 9 (Annala-Keskustori), 17 (Vehmainen-Keskustori-Kalkku) ja 20 (Hikivuori-Keskustori-Lamminpää) liikennöinnin.

Osa-alue 2: Kohde 45

Kohde 45 sisältää linjan 25 (Janka-Keskustori-Tahmela) liikennöinnin.

Osa-alue 3: Yhteistarjous

Kohteiden 44 ja 45 liikennöinnin yhteistarjous ylläkuvatun mukaisesti.

Molempiin kohteisiin (kohteet 44 ja 45) valitaan yksi palveluntuottaja.

Kohteen 44 sopimuskausi alkaa kilpailutuksen saatua lainvoiman ja kestää elokuuhun 2023 asti. Kohteen 44 liikennöinti nyt kilpailutettavana palveluntuotantona aloitetaan kahdessa vaiheessa nykyisten sopimusten päätyttyä. Palveluntuotanto tulee käynnistää välittömästi aiemman sopimuksen päätyttyä 9.8.2018. Tällöin linjan 9 liikennöinti aloitetaan täysimääräisenä ja linjojen 17 ja 20 suhteen osittain. Linjojen 17 ja 20 liikennöinti aloitetaan täysimääräisenä 3.6.2019. Hankinta kattaa ko. linjojen liikennöinnin elokuuhun 2023 asti. Kohteen 44 sopimusta on mahdollista jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen 1+1+1 vuoden optiokausilla.

Kohteen 45 sopimuskausi alkaa kilpailutuksen saatua lainvoiman ja kestää elokuuhun 2021 asti. Palveluntuotanto tulee käynnistää välittömästi aiemman sopimuksen päätyttyä 9.8.2018. Kohteeseen 45 sisältyy optio sopimuskauden jatkamisesta yhden vuoden optiokaudella.

Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käytöstä palveluntuottajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Hankintaan sisältyy lisäksi molempia kohteita koskien optio, jossa tarjoaja sitoutuu mahdollisiin tilaajan tekemiin suoritetason muutoksiin. Tilaaja voi lisätä kohteen vuosittaista suoritetasoa linjatuntien, linjakilometrien ja autopäivien osalta enintään 35 % tarjouspyynnön liitteinä olleiden suorituslaskelmien vuotuisesta tasosta. Suuremmista muutoksista neuvotellaan erikseen valittavan palveluntuottajan kanssa. Suoritetasoa voidaan nostaa enintään 35 % sopimuskauden aikana. Tarjoamalla ko. optiota tarjoaja sitoutuu samalla siihen, että palveluntuottajan on lisättävä vakituinen lisäauto eli toteutettava uusi autokierto tilaajan vaatimuksesta sopimuksenmukaisella korvaustasolla kuuden kuukauden varoitusajalla.

Kohteiden reittejä voidaan muuttaa vapaasti sopimuskauden aikana tilaajan toimesta. Jos linjareittiä muutetaan sopimuskauden aikana, lasketaan siirto-ajokilometrien muutos aina tarjouksessa tai myöhemmin sopimuksessa ilmoitetulta varikolta alkaen.

Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-palvelussa ja tarjouspyyntö oli saatavilla internetissä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi 7.11.2017.

Tarjouksia jätettiin määräaikaan, 8.12.2017 klo 10:00 mennessä, seuraavasti:

Osa-alue 1, Kohde 44: Länsilinjat Oy (0944671-1), Väinö Paunu Oy (0722567-5), Pirkanmaan Tilausliikenne Oy (1880452-5) ja Turun Linja-autoilijain Osakeyhtiö (0142120-2)

Osa-alue 2, Kohde 45: Länsilinjat Oy (0944671-1), Väinö Paunu Oy (0722567-5), Pirkanmaan Tilausliikenne Oy (1880452-5) ja Satakunnan Liikenne Oy (0137182-3)

Osa-alue 3, em. kohteiden yhteistarjous: Länsilinjat Oy (0944671-1), Väinö Paunu Oy (0722567-5) ja Pirkanmaan Tilausliikenne Oy (1880452-5)

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjousten vertailu: Kohteiden 44 ja 45 palveluntuottajaksi valitaan yhteistarjouksen (osa-alue 3) tarjoaja tai erillistarjousten (osa-alueet 1 ja 2) tarjoajat riippuen kumpi vaihtoehto oli tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisempi. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään kaikissa osa-alueissa parasta hinta-laatusuhdetta (hinta 91 % ja laatu 9 %).

Jotta erillistarjouksia ja yhteistarjousta voitiin vertailla, kartoitettiin ensin kokonaistaloudellisesti edullisimmat erillistarjoukset.

Osa-alueissa 1 ja 2 vertailu tehtiin osa-alueittain. Molemmissa osa-alueissa kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailupisteet muodostuivat seuraavasti:

Hinta, maksimipisteet 91 pistettä/osa-alue

Hinnan pisteytys perustui vertailtavaan kohteen vuotuiseen liikennöintikustannukseen. Edullisimman vuotuisen liikennöintikustannuksen antanut tarjous sai osa-aluekohtaiseen vertailuun hinnan maksimipisteet. Muiden osa-alueen tarjousten hinnat suhteutettiin tähän hintaan kaavalla: pienin osa-alueessa annettu vuotuinen liikennöintikustannus/pisteytettävän tarjouksen vuotuinen liikennöintikustannus * hinnan maksimipisteet

Laatu, maksimipisteet 9 pistettä/osa-alue

Laadunarviointi tehtiin molemmissa osa-alueissa Kalustoluettelo-liitteillä ilmoitettuihin linja-autokaluston tietoihin perustuen.

Kohteeseen tarjotuille autoille myönnettiin pisteitä seuraavasti;

- Autotyyppikohtaisten vaatimusten ylittävät istumapaikat; 0,50 pistettä/lisäpaikka (enintään 2,50 pistettä)

- Sähköovet; "Ei" 0,00 pistettä, "Kyllä" 1,00 piste

- Esteettömät istumapaikat auton matalalattiaosassa (istuimet eivät saa olla podesterin päällä); 0,25 pistettä/istumapaikka (enintään 2,50 pistettä)

- Auton käyttöönottovuosi (enintään 3,00 pistettä) seuraavasti;

 • 2003-2010: 0,00 pistettä
 • 2011: 0,50 pistettä
 • 2012: 1,00 pistettä
 • 2013: 1,50 pistettä
 • 2014: 2,00 pistettä
 • 2015: 2,25 pistettä
 • 2016: 2,50 pistettä
 • 2017: 2,75 pistettä
 • 2018: 3,00 pistettä

Yksittäinen auto saattoi saada enintään 9,0 pistettä. Vara-autoja ei huomioitu pisteytyksessä. Vertailuun saatavien laatupisteiden myöntäminen perustui kohdekohtaiseen autojen pisteiden keskiarvoon.

Kohteessa 44 tarjouksen autojen pisteiden keskiarvo muodostettiin laskemalla talvikaudella liikenteessä käytettävän kahdenkymmenenkuuden (26) auton pisteiden keskiarvo ja kohteessa 45 tarjouksen autojen pisteiden keskiarvo muodostettiin laskemalla talvikaudella liikenteessä käytettävän kuuden (6) auton pisteiden keskiarvo. Pisteiden keskiarvo oli suoraan tarjoukselle myönnettävä laatupistemäärä.

Tarjouksen osa-alueessa 1 ja 2 vertailuun saamat kokonaisvertailupisteet muodostettiin laskemalla yhteen tarjouksen osa-alueessa saamat hinta- ja laatupisteet. Osa-alueessa 1 Länsilinjat Oy sai 99,282 kokonaisvertailupistettä, Väinö Paunu Oy 93,308 kokonaisvertailupistettä, Pirkanmaan Tilausliikenne Oy 100,000 kokonaisvertailupistettä ja Turun Linja-autoilijain Osakeyhtiö 94,021 kokonaisvertailupistettä. Osa-alueessa 2 Länsilinjat Oy sai 99,693 kokonaisvertailupistettä, Väinö Paunu Oy 89,541 kokonaisvertailupistettä, Pirkanmaan Tilausliikenne Oy 100,000 kokonaisvertailupistettä ja Satakunnan Liikenne Oy 81,436 kokonaisvertailupistettä.

Osa-alueissa 1 ja 2 parhaimmat kokonaisvertailupisteet saaneet tarjoukset huomioitiin osa-alueen 3 vertailussa. Parhaimmat pisteet molemmissa osa-alueissa sai Pirkanmaan Tilausliikenne Oy. Ko. tarjoukset huomioitiin syöttämällä niiden tiedot vertailuvaiheessa tilaajan toimesta osa-alueen 3 vertailuun kuten ne olisi tehty yhteistarjouksena.

Osa-alueen 3 vertailu tehtiin seuraavasti:

Hinta, maksimipisteet 91 pistettä jaettuna seuraavasti;

Kohde 44 vuotuinen liikennöintikustannus, maksimipisteet 81,9 pistettä

Kohde 45 vuotuinen liikennöintikustannus, maksimipisteet 9,1 pistettä

Osa-alueessa 3 hinnanvertailu tehtiin kohteittain perustuen vertailtaviin kohteiden vuotuisiin liikennöintikustannuksiin. Edullisimman osa-alueessa 3 kohteen 44 vuotuisen liikennöintikustannuksen antanut tarjous sai vertailuun kohteen hinnan maksimipisteet (81,9 pistettä). Muiden tarjousten hinnat suhteutettiin tähän hintaan kaavalla: pienin osa-alueessa 3 annettu kohteen 44 vuotuinen liikennöintikustannus/pisteytettävän tarjouksen osa-alueen 3 kohteen 44 vuotuinen liikennöintikustannus * osa-alueen 3 kohteen 44 hinnan maksimipisteet.

Edullisimman osa-alueessa 3 kohteen 45 vuotuisen liikennöintikustannuksen antanut tarjous sai vertailuun kohteen hinnan maksimipisteet (9,1 pistettä). Muiden tarjousten hinnat suhteutettiin tähän hintaan kaavalla: pienin osa-alueessa 3 annettu kohteen 45 vuotuinen liikennöintikustannus/pisteytettävän tarjouksen osa-alueen 3 kohteen 45 vuotuinen liikennöintikustannus * osa-alueen 3 kohteen 45 hinnan maksimipisteet.

Osa-alueessa 3 laadunvertailu tehtiin perustuen kohteisiin tarjottujen autojen pisteiden keskiarvoon. Laadunarviointi tehtiin kalustoluettelo-liitteiden tietoihin perustuen.

Kohteittain tehtävä pisteytys tehtiin myöntämällä tarjotulle autolle pisteitä seuraavasti;

- Autotyyppikohtaisten vaatimusten ylittävät istumapaikat; 0,50 pistettä/lisäpaikka (enintään 2,50 pistettä)

- Sähköovet; "Ei" 0,00 pistettä, "Kyllä" 1,00 piste

- Esteettömät istumapaikat auton matalalattiaosassa (istuimet eivät saa olla podesterin päällä); 0,25 pistettä/istumapaikka (enintään 2,50 pistettä)

- Auton käyttöönottovuosi (enintään 3,00 pistettä) seuraavasti:

- 2003-2010: 0,00 pistettä

- 2011: 0,50 pistettä

 • 2012: 1,00 pistettä
 • 2013: 1,50 pistettä
 • 2014: 2,00 pistettä
 • 2015: 2,25 pistettä
 • 2016: 2,50 pistettä
 • 2017: 2,75 pistettä
 • 2018: 3,00 pistettä

Yksittäinen auto saattoi saada enintään 9,0 pistettä. Vara-autoja ei huomioitu pisteytyksessä. Vertailuun saatavien laatupisteiden myöntäminen perustui kohteen 44 ja 45 autojen pisteiden kokonaiskeskiarvoon.

Osa-alueessa 3 kohteessa 44 tarjouksen autojen pisteiden keskiarvo muodostettiin laskemalla talvikaudella liikenteessä käytettävän kahdenkymmenenkuuden (26) auton pisteiden keskiarvo ja kohteessa 45 tarjouksen autojen pisteiden keskiarvo muodostettiin laskemalla talvikaudella liikenteessä käytettävän kuuden (6) auton pisteiden keskiarvo.

Osa-alueen 3 vertailussa huomioitiin kohteiden 44 ja 45 autojen pisteiden keskiarvojen kokonaiskeskiarvo. Kokonaiskeskiarvo muodostettiin laskemalla yhteen kohteen 44 painotettu autojen pisteiden keskiarvo ja kohteen 45 painotettu autojen pisteiden keskiarvo. Kokonaiskeskiarvossa kohteen 44 autojen pisteiden keskiarvo vaikutti 90 % ja kohteen 45 autojen pisteiden keskiarvo 10 %. Pisteiden kokonaiskeskiarvo oli suoraan tarjoukselle osa-alueessa 3 myönnettävä laatupistemäärä.

Tarjouksen osa-alueessa 3 vertailuun saamat kokonaisvertailupisteet muodostettiin laskemalla yhteen tarjouksen osa-alueesta 3 saamat hinta- ja laatupisteet. Jos parhaimmat kokonaisvertailupisteet osa-alueessa 3 saanut tarjous olisi yhteistarjous, valittaisiin molempiin kohteisiin sama palveluntuottaja. Mikäli parhaimmat kokonaisvertailupisteet saanut tarjous olisi erillistarjouksista muodostettu kokonaisuus, valittaisiin kohteeseen 44 palveluntuottajaksi osa-alueessa 1 parhaimmat kokonaisvertailupisteet saanut tarjous ja kohteeseen 45 osa-alueessa 2 parhaimmat kokonaisvertailupisteet saanut tarjous.

Osa-alueessa 3 Länsilinjat Oy sai 99,639 kokonaisvertailupistettä, Väinö Paunu Oy 92,940 kokonaisvertailupistettä, Pirkanmaan Tilausliikenne Oy yhteistarjouksellaan 100,000 kokonaisvertailupistettä ja osa-alueista 1 ja 2 voittaneista erillistarjouksista tilaajan vertailuvaiheessa muodostama Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:n tarjouskokonaisuus 100,000 kokonaisvertailupistettä. Vertailua on kuvattu tarkemmin päätöksen liitteessä 1 Vertailutaulukko. Edellä mainitun perusteella esitetään että Pirkanmaan Tilausliikenne Oy (1880452-5) valitaan palveluntuottajaksi sekä kohteeseen 44 että kohteeseen 45.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi: Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava ehdokas tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että ehdokasta rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 83 §:n mukaan ehdokkaat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouskilpailun perusteella valittavan tarjoajan soveltuvuus on arvioitu ennen hankintapäätöstä. Valittava tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:n (1880452-5) tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkistettu tilaajavastuu.fi -raportista.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo varsinaisen sopimuskauden aikana on sitoumuksetta kohteen 44 osalta noin 50 981 000,00 euroa ja kohteen 45 osalta noin 5 904 000,00 euroa. Mahdollisista optiokausien ja optioiden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Tarvittaessa asiakirjoja voi tiedustella Tuomi Logistiikka Oy:stä.

Hankinnan valmistelijoina toimivat suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, joukkoliikenneinsinööri Riikka Salkonen ja joukkoliikennelogistikko Satu-Anneli Marjeta.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Sopimus joukkoliikennepalvelujen 1/2017 hankinnasta kohteen 44 ja kohteen 45 osalta tehdään Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:n (1880452-5) kanssa.

Sopimukset laaditaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Kohteen 44 liikennöinti aloitetaan 9.8.2018 ja 3.6.2019 ja varsinainen sopimuskausi kestää elokuuhun 2023. Kohteen 44 sopimusta on mahdollista jatkaa 1+1+1 vuoden optiokausilla.

Kohteen 45 sopimuskausi kestää elokuuhun 2021 asti. Palveluntuotanto tulee käynnistää 9.8.2018. Kohteen 45 osalta sopimusta on mahdollista jatkaa yhden vuoden optiokaudella.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo varsinaisen sopimuskauden aikana on sitoumuksetta kohteen 44 osalta noin 50 981 000,00 euroa ja kohteen 45 osalta noin 5 904 000,00 euroa.

Hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Mahdollisista optiokausien ja optioiden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimukset on allekirjoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat, sitar, Juha-Pekka Häyrynen, Riikka Salkonen , Satu-Anneli Marjeta, Tuomi Logistiikka/ Antti Sinervo, Tuomi Logistiikka/ Mika Ojanen, Tuomi Logistiikka/ Essi Rae

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaista hankintaoikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25 §:n mukaisen kyseistä hankintaa koskevan kynnysarvon.

1. Hankintaoikaisu (oikaisuohje)
  
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisua koskevasta vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Hankintaoikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä.
Hankintaoikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuviranomainen

Hankintaoikaisua haetaan päätöksen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

2. Valitus markkinaoikeuteen (valitusosoitus)

Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain vastaisesti, voi tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 § 3 momentin mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1)    asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2)    siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Muutoksenhakuaika

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta perusteluineen sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoituksen).

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen julkista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 130 §:n 1) tai 3) kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asiaosainen voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
 
Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskielto

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kuntalain (410/2015) eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 § 2 momentin mukaisesti markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
 

Valituksen tekeminen

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
faksi 029 56 43314
sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 148 §). Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava päätöksessä mainitulle muutoksenhakuviranomaiselle edellä kohdassa ”Oikaisuviranomainen” mainittuun osoitteeseen.