Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 94 Joukkoliikenteen palvelutaso talvikaudella 2017-18 - Reittimuutokset keväällä 2018 

TRE:2176/08.01.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusiheetri Karoliina Vehmäänperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (Jolila) on kokouksissaan 29.3.2017, § 28 ja 26.4.2017, § 39, päättänyt joukkoliikenteen palvelutasosta, eli linjareiteistä ja vuoromääristä talviaikataulukaudelle 2017-18. Raitiotien rakentaminen etenee alkukeväästä 2018 Tampereen keskustassa Hämeenkadulla sekä Hervannassa Insinöörinkadulla uusiin kortteleihin aiheuttaen tarpeen muuttaa tietyiltä osin edellä mainituissa Jolilan päätöksissä vahvistettuja linjareittejä.

 

Keväällä 2018 raitiotietä ryhdytään rakentamaan Hämeenkadun itäpäässä Rautatienkadun ja Aleksanterinkadun väliselle osuudelle. Työmaa-alue sijaitsee kadun keskellä. Työmaa-alueen molemmin puolin kulkevat yksisuuntaiset bussikaistat ja kadun molemmilla laidoilla on noin 3 m leveät jalkakäytävät. Järjestelyn myötä rautatieasemaa palvelevat bussipysäkit on sijoitettava Hämeenkadun molemmin puolin Tuomiokirkonkadun kohdalle, jolloin bussia odottaville matkustajille on riittävästi tilaa. Pysäkeille mahtuu kaksi bussia kerrallaan. Toinen bussi ei voi työmaan kohdalla ohittaa pysäkille pysähtynyttä bussia. Tämä hidastaa bussiliikennettä Hämeenkadulla jonkin verran. Hämeenkadun itäpään bussiliikenteen ruuhkautumisen vähentämiseksi ehdotetaan linjoille 2 ja 6 reittimuutosta niin, että ne kulkisivat Hämeenkadun sijaan Hatanpään valtatien ja Vuolteenkadun kautta Kalevantielle, mistä edelleen nykyiselle reitilleen. Muutos vähentäisi Hämeenkadun itäpäästä 11 bussivuoroa tunnissa ruuhka-aikaan ja parantaisi myös Itsenäisyydenkadun, Yliopistonkadun ja Tammelan puistokadun risteyksen toimivuutta kääntyvien bussien määrän vähentyessä. Esitettävän järjestelyn lisäksi on selvitetty myös mahdollisuuksia liikennöidä busseilla Hämeenkadun sijaan Kyttälänkatua, Verkatehtaankatua tai Suvantokatua pitkin. Keskustan eri toiminnoille vähiten haittoja aiheuttavaksi on todettu järjestely, jossa bussit kulkevat molempiin suuntiin Hämeenkatua pitkin Rautatienkadun ja Keskustorin välillä. 

 

Hämeenkadun länsipäässä raitiotietä ryhdytään rakentamaan Keskustorin ja Näsilinnankadun välisiin kortteleihin. Hämeenkadun länsipäässä ei voida käyttää samanlaista työnaikaista liikennejärjestelyä kuin kadun itäpäässä, koska Keskustorin alueella busseilla pitää olla käytettävissä ajantasauspysäkit. Ajantasauspysäkki tarvitaan sekä aikataulutäsmällisyyden parantamiseksi että kuljettajanvaihtoja varten. Bussit odottavat ajantasauspysäkillä tilanteesta riippuen noin 0-4 minuuttia. Takaa tulevien bussien täytyy pystyä ohittamaan pysäkillä seisova bussi. Jotta ajantasauspysäkit saadaan mahtumaan Keskustorin lähelle, täytyy Hämeenkadun liikenne Hämeenpuiston ja Keskustorin välillä rajoittaa yksisuuntaiseksi. Toisen suunnan bussiliikenteelle on tutkittu mahdollisina reitteinä Hallituskatua, Kauppakatua ja Puutarhakatua. Näistä keskustan eri toiminnoille vähiten haittoja aiheuttavaksi on todettu järjestely, jossa bussit kulkevat itään päin Hämeenkatua pitkin ja länteen Keskustorin, Aleksis Kiven kadun, Puutarhakadun ja Hämeenpuiston kautta Pirkankadulle. Hämeenkadulla Keskustorin ja Kuninkaankadun välillä sijaitsevat länteen ajavan bussiliikenteen pysäkit sijoitettaisiin Aleksis Kiven kadulle Kauppakadun ja Puutarhakadun välille. Reittimuutos koskisi kaikkia linjoja, joiden reitti kulkee Hämeenkatua länteen Keskustorin ja Hämeenpuiston välillä.

Hervannassa Insinöörinkadulla raitiotierakentaminen alkaa keväällä 2018 Lindforsinkadun ja Teekkarinkadun välisellä osuudella. Työn aikana bussiliikenne kyseisellä Insinöörinkadun osuudella ei ole mahdollista. Linjojen 3, 5 ja 32 reitit kulkevat Insinöörinkatua. Reittejä on muutettava niin, että linja 3 ajaa keskustan suuntaan reittiä ...Teekkarinkatu - Hervannan valtaväylä - Opiskeijankatu - Insinöörinkatu - Hervannan valtaväylä... ja Etelä-Hervannan suuntaan ...Hervannan valtaväylä - Teekkarinkatu... Linjan 5 reitti kulkisi TAYS:n suuntaan ...Arkkitehdinkatu - Hervannan valtaväylä - Opiskelijankatu - Insinöörinkatu - Hervannan valtaväylä... ja Vuoreksen suuntaan ...Hervannan valtaväylä - Arkkitehdinkatu... Linjan 32 reitti kulkisi molempiin suuntiin ...Hermiankatu - Hervannan valtaväylä - Opiskelijankatu - Insinörinkatu - Lindforsinkatu...

Edellä kuvattujen reittimuutosten tarkka ajankohta määräytyy rakentamiskauden alkamisen mukaan, riippuen mm. sääolosuhteista. Reittimuutoksilla ei ole vaikutusta linjoilla ajettavien vuorojen määrään, eikä liikennöintiaikoihin. Joidenkin vuorojen aikatauluja saatetaan joutua muuttamaan reittimutosten vuoksi.

Esitettävät reittimuutokset on merkitty linjoittain keltaisella korostusvärillä liitteenä olevaan talviaikataulukauden 2017-18 palvelutasosuunnitelman reittikuvausosioon.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Muutetaan joukkoliikenteen linjareittejä rakentamiskauden alkaessa keväällä 2018 kuten esittelytekstissä sekä liitteenä olevassa linjakohtaisessa reittilistauksessa on kuvattu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Aleksi Jäntti poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Kirsikka Siik toimi tästä eteenpäin puheenjohtajana.

Tiedoksi

Pekka Pirhonen/TKL, Kari Keinonen/Länsilinjat Oy, Pertti Johansson/Pirkanmaan Tilausliikenne Oy, Olli Kattilakoski/Satakunnan Liikenne Oy, Jarmo Paunu/Väinö Paunu Oy, Tuomas Kähkönen/Kangasalan kunta, Timo Nevala/Lempäälän kunta, Ville Lipasti/Nokian kaupunki, Minna Lehti/Oriveden kaupunki, Mikko Keränen/Pirkkalan kunta, Minna Hutko/Vesilahden kunta, Kirsi Riihioja/Ylöjärven kaupunki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.