Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 93 Seudullisen joukkoliikennelautakunnan talousarvio v. 2018 sekä palvelu- ja vuosisuunnitelma 

TRE:6165/02.02.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821 , etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 – 2021 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2017. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.

Koko kaupungin taloustilanne edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista. Kaupunkiympäristön palvelualueen talouden tasapainottamistoimenpiteitä valmistellaan osana koko kaupungin talousohjelmaa. Tavoitteena on, että koko kaupungin talousohjelma olisi kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä huhtikuussa 2018.

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelusuunnitelmaan kootaan toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä hankinnan linjaukset. Vuosisuunnitelmassa pitkän aikavälin tavoitteet sekä talousarvion vuosittaiset toiminnan tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi. Vuosisuunnitelmassa myös tarkennetaan lautakunnan talousarviota sekä esitetään hankintasuunnitelma ja palvelualueen riskiprofiili. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja/tai -yksiköiden toiminnan painopisteistä, henkilötyövuosista ja palvelutuotannosta.

Kaupunkiympäristön palvelualue aloitti toimintansa uudella organisaatiolla 1.1.2017. Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astui voimaan kesäkuussa 2017, jolloin palvelualueen toimielimiä ovat yhdyskuntalautakunta ja sen ympäristö- ja rakennusjaosto sekä alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, seudullinen joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta.

Joukkoliikennelautakunnan toimivalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisessä perustuu Tampereen kaupungin lautakuntien johtosäännön 4 §:ään, jonka mukaan lautakuntien tehtävänä on hyväksyä omalta osaltaan palvelu- ja vuosisuunnitelma ja valvoa sen toteuttamista.

Talousarviossa sitoviksi määriteltyjen vuositavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksyvä toimielin voi päättää tarkemmasta sitovuudesta toimielimeen nähden.

Vuoden 2018 talousarviossa on kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa lautakunnan toimintakate.

Joukkoliikennelautakunta vastaa osaltaan kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenteen palveluryhmän toimintatuloista ja -menoista sekä investoinneista. Joukkoliikennelautakunnan toimintatulot ovat 49,189 milj. euroa, toimintamenot -63,757 milj. euroa ja toimintakate -14,568 milj. euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman toimintakatteen välillä ei ole eroa.

Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2018 on -1,200 milj. euroa. Nettoinvestointien esitys sisältää joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän uusimisesta aiheutuvan vuodelle 2018 kohdistuvan menon (hankkeen kokonaistarve n. -4,0 milj. euroa ajoittuu useammalle vuodelle).

Joukkoliikennekuntalautakunnan käyttötalouden vuosisuunnitelmaesityksessä on lisätty tuloja matkustajamäärän kasvun vaikutuksesta lipputuloihin, taksojen korotuksiin ja tukien kasvuun yhteensä 2,4 milj. euroa. Indeksin kasvuun on varattu menoja 1,3 milj. euroa, raitotietyömaan hidastamisen kompensointiin 0,9 milj. euroa ja kaupunkialueen kasvuun sekä runkolinjojen tasonnostoon 0,6 milj. euroa. Sopijakuntien maksuosuudet lisääntyvät 0,7 milj. euroa, mikä vastaavasti kasvattaa joukkoliikenteen nettomenoja Tampereen ulkopuolella. Joukkoliikenteen toimintakate kasvaa - 1,1 milj. euroa vuoden 2017 vuosisuunnitelmasta.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmien vuosisuunnitelmaosassa pitkän aikavälin tavoitteet sekä talousarvion vuosittaiset toiminnan tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi. Vuonna 2018 joukkoliikenteessä suunnitellaan keskustorin kehittämiseen liittyen ydinkeskustan vuoden 2021 joukkoliikenneterminaalit, toteutetaan Linjasto 2021 -hanke, uusitaan joukkoliikenteen lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmä sekä varmistetaan runkolinjojen kapasiteetti.

Toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain (tilanteet: 4/18, 8/18 ja 12/18). Kaupunginhallitukselle raportoidaan taloudesta alustavan aikataulun mukaan huhtikuusta alkaen viisi kertaa vuodessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan v. 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelma.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marko Sivonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)