Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 97 Väinö Paunu Oy:n liikennöintisopimukset, reittiliikenneluvat, muutokset ym. v. 2017 

TRE:3313/08.01.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh 040 505 3719, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Väinö Paunu Oy on hakenut 16.10.2017 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaiselta joukkoliikennelain 13.11.2009/869 mukaista reittiliikennelupaa reitille Orivesi - Tampere ajanjaksolle 1.1.2018 - 1.6.2018. Reittiliikennelupahakemus käsittää yhden kouluvuoden aikana arkipäivinä ajettavan vuoron (M-P+) Orivedeltä Ruutanan kautta Tampereelle. Vuoro on ensimmäinen joukkoliikenneyhteys arkiaamuina Orivedeltä Tampereelle. Saapumisaika Tampereelle on klo 6.40. Reittiliikennelupahakemus on esityslistan liitteenä. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (Jolila) on joukkoliikennelain mukainen toimivaltainen viranomainen koko haetun reitin alueella. Jolila on toukokussa 2017 myöntänyt Väinö Paunu Oy:lle reittiliikenneluvan kyseiselle vuorolle ajalle 14.8.-31.12.2017.

Joukkoliikennelain 22§ mukaan:

"Reittiliikennelupa myönnetään hakijalle, jolla on joukkoliikennelupa ja joka sitoutuu harjoittamaan liikennettä 48 §:ssä tarkoitetun laatulupauksensa mukaisesti. (6.3.2015/177)

Reittiliikenneluvan myöntävä viranomainen voi hylätä hakemuksen, jos:

1) luvan myöntävä viranomainen päättää tai on päättänyt järjestää alueensa tai sen osan joukkoliikennepalvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti ja haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa palvelusopimusasetuksen mukaan harjoitetulle tai harjoitettavalle liikenteelle;

2) haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jota harjoitetaan toisen toimivaltaisen viranomaisen tai kunnan taikka kuntayhtymän kanssa tehdyn, palvelusopimusasetuksessa tarkoitetun julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen mukaan;

3) haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jota on tarkoitus harjoittaa 2 kohdassa mainitun sopimuksen mukaisesti edellyttäen, että liikennettä koskeva palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on toimitettu Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavaksi;

4) haetut reitit tai pysäkit eivät ole liikennöintiin käytettävissä;

5) hakija on ilman viranomaisen 33 §:n nojalla tekemää liikenneluvan peruuttamispäätöstä viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana lopettanut reittiliikenteen tai kutsujoukkoliikenteen harjoittamisen; (6.3.2015/177)

6) hakijan reittiliikennelupa tai kutsujoukkoliikennelupa on viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana peruutettu 34 §:n 1 momentin nojalla tai hakijalle on annettu 35 §:n 1 momentin mukainen varoitus"

Väinö Paunu Oy:llä on voimassa oleva joukkoliikennelupa ja yritys on vahvistanut sitoutuvansa harjoittamaan liikennettä verkkosivuiltansa www.paunu.fi löytyvän laatulupauksensa mukaisesti.

Jolila on 10.12.2015, §99, päättänyt että joukkoliikennepalvelut Oriveden kaupungin alueella sekä Oriveden ja Tampereen välisessä liikenteessä järjestetään EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) 1370/2007/EY mukaisesti. Jolila ei ole kuitenkaan tehnyt päätöksiä sellaisen PSA:n mukaisen liikenteen järjestämiseksi reittiliikennelup , jolle haettu reittiliikenne voisi aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa.

Väinö Paunu Oy:n hakemuksessa joukkoliikennelain mukaiset edellytykset reittiliikenneluvan myöntämiselle täyttyvät

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Väinö Paunu Oy:lle myönnetään reittiliikennelupa reitille Orivesi-Tampere, koskien vuoroa M-P+ 5.50 Orivesi - Ruutana - 6.40 Tampere. Reittiliikennelupa on voimassa 1.1-3.6.2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Väinö Paunu Oy, Oriveden kaupunki/Minna Lehti, Kangasalan kunta/Tuomas Kähkönen, KAPA/JOLI/Leena Huhtala, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.