Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 15 Joukkoliikenteen palvelutaso talvikaudella 2018-2019 

TRE:1307/08.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Joukkoliikenteen palveluryhmä on laatinut liitteenä olevan palvelutasosuunnitelman talviaikataulukaudelle 2018 - 2019. Suunnitelman mukainen liikenne on joukkoliikenteen vuoden 2018 talousarvion mukainen. Linjareitit, palvelutarjonta ja muutokset perusteluineen talvikauteen 2017 - 2018 verrattuna on kuvattu liitteessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään liitteenä oleva suunnitelma Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutasosta noudatettavaksi ajalla 9.8.2018 - 2.6.2019.

Päätös

Liitteenä oleva suunnitelma Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutasosta noudatettavaksi ajalla 9.8.2018 - 2.6.2019 hyväksyttiin lukuun ottamatta linjoja 14,15,35 ja 55, joiden osalta suunnitelma päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Mika Periviita teki teknisiä korjauksia liitteeseen Liite1_JOLILA_talviliikenne_2018-19_suunnitelma. Puheenjohtaja totesi korjausten olevan asian käsittelyn pohjana.

Kokouksessa esiteltiin saadut palautteet joukkoliikenteen palvelutasosta talvikaudella 2018-2019 (Aitoniemi-Hirviniemi kyläläiset ry kannanotto linja 91, Pispalan asukasyhditys linja 15 palaute, Adressi linja 15 Pisapalanharju, Palautekirje koskien linjaa 11, Palautekirje koskien linjaa 55)

Matti Rainio teki seuraavan palautusehdotuksen: "Palautetaan valmisteluun linjojen 14,15 ja 35 muodostama paketti."

Terhi Haukka, Ilkka Hjerppe, Kirsi Kaivonen ja Elina Halttunen-Riikonen kannattivat palautusehdotusta.

Rainio palautusehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Miia Rajala teki seuraavan palautusehdotuksen: "Linja numero 55 vuosien 2018-2019 osalta palautetaan valmisteluun. Vesilahdella on 27.2. tulossa kokous liittyen kokonaisuuteen liikennöintireiteistä ja koulukuljetuksista, jotka myös menee uudelleen kilpailutettaviksi. Tavoitteenani on, että olemassa olevaa joukkoliikennettä hyödynnetään mahdollisimman paljon koululaisten kulkemisessa."

Niina Selin kannatti palautusehdotusta.

Rajalan palautusehdotus hyväksyttin yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Salkonen Riikka/KAPA/JOLI, Marjeta Satu/KAPA/JOLI, Huhtala Leena/KAPA/JOLI, PIrhonen Pekka/TKL, Paunu Jarmo/Väinö Paunu Oy, Penttilä Terhi/Länsilinjat Oy, Johansson Pertti/Pirkanmaan Tilausliikenne Oy, Laurell Ville/Valkeakosken Liikenne Oy, Kähkönen Tuomas/Kangasalan kaupunki, Nevala Timo/Lempäälän kunta, Lipasti Ville/Nokian kaupunki, Lehti Minna/Oriveden kaupunki, Keränen Mikko/Pirkkalan kunta, Hutko Minna/Vesilahden kunta, Teronen Jussi/Ylöjärven kaupunki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.