Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 14 Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2018 

TRE:1348/02.07.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (Jolila) on päättänyt järjestää joukkoliikennepalvelut toimialueellaan EU:n palvelusopimuksen 1370/2007/EY (PSA) mukaisesti. Joukkoliikennepalveluiden hankinnassa on käytetty bruttosopimuksia, joissa tilaaja tarkasti määrittelee ajettavan linjareitin, vuorojen aikataulut sekä liikenteessä käytettävien bussien vähimmäisvaatimukset. Bruttosopimuksissa liikenteestä saatavat lipputulot pitää liikenteen tilaaja. Tilaaja kantaa myös liikenteen lipputuloriskin. Tällainen kilpailutusmalli soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa bussi tarvitaan liikenteeseen vähintään yhden kuljettajan kokonaisen työpäivän ajaksi ja vuoroille on kysyntää riittävästi.

Jolilan toimivalta-alueella on joitakin yhteysvälejä, joilla julkisesti tuetun joukkoliikennepalvelun järjestämiseen on selkeästi tarvetta, mutta yhteysvälin arvioitu matkustuskysyntä on sen verran pieni että perinteisellä kilpailutusmallilla järjestetty joukkoliikennepalvelu tulisi nettokustannuksiltaan (julkinen tuki euroa/matka) huomattavasti alueen keskimääräistä tasoa korkeammaksi. Palvelusta kunnille aiheutuvan nettokustannuksen alentaminen on mahdollista joko lipputuloja lisäämällä tai palvelun hankintakustannusta vähentämällä. Yksi mahdollinen tapa palvelun hankintakustannusten vähentämiseen on pyrkiä yhdistämään hankittava palvelu johonkin olemassaolevaan palveluhankintaan tai markkinaehtoisesti tuotettuun palveluun.

Jolilan toimivalta-alueelta mahdollisiksi alueiksi uudentyyppisen kustannustehokkaan palveluhankinnan kokeiluuni on tunnistettu reitit Tampere - Orivesi (linja 95 / 95x) sekä (Lempäälä -) Sääksjärvi - Hervanta (linja 58). Näillä reiteillä voi olla mahdollista järjestää Nysse-lippujärjestelmässä mukana oleva palvelu osana pidempimatkaista muulla luvalla tai sopimuksella hoidettavaa joukkoliikennetarjontaa. Kokeiluluonteisesti uuden tyyppisellä kilpailutuksella hankittava palvelu on mielekästä hankkia ensimmäisen kerran vuoden ajaksi. Mikäli järjestely osoittautuu asiakastarpeet täyttäviksi ja kustannustehokkaasti, voidaan toimintamallia jatkaa. Vaihtoehtona kokeilujakson jälkeen on siirtyminen näilläkin yhteysväleillä seudun muiden linjojen kanssa samanlaiseen kilpailutustapaan. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Järjestetään avoin tarjouskilpailu linjareittien 95 Tampere - Orivesi ja 58 (Lempäälä -) Sääksjärvi - Hervanta liikennöinnistä ajanjaksolla 9.8.2018 - 11.8.2020. Tarjouskilpailuun sisällytetään optiomahdollisuus sopimuskauden jatkamisesta 1 vuodella. Kilpailutuksessa noudatetaan bruttoperiaatetta lipputulojen ja reitin määrittämisen osalta, mutta aiemmista kilpailutuksista poiketen tarjoajille annetaan enemmän vapauksia vuorojen aikataulun suunnittelussa sekä liikenteessä käytettävän kaluston osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Salkonen Riikka/KAPA/JOLI, Rae Essi/Tuomi Logistiikka Oy, Lehti Minna/Oriveden kaupunki, Nevala Timo/Lempäälän kunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.