Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2017 (päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen) (lisäpykälä) 

TRE:8249/02.07.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tampereen seudun joukkoliikenteen linjojen 42 (Pyynikintori - Kangasala - Sahalahti - Kuhmoinen), 42O (Orivesi - Eräjärvi - Pohja) ja 78 (Nokia - Sarkola) liikennöintisopimukset päättyvät 3.6.2018. Linjan 63 (Pirkkala - Äijälä) liikennöintisopimus päättyy elokuussa 2018. Linjojen liikennöintitarve kuitenkin jatkuu.

Linjojen kilpailutuksessa linjat 42, 63 ja 78 on mielekästä pitää kukin omana kilpailutuskohteenaan. Linjojen liikennöintiaalueet ovat maantieteellisesti melko kaukana toisistaan, eikä niiden yhdistämisestä samaan kohteeseen katsota näin ollen olevan hyötyä. Kilpailutettavien linjojen nykyiseen liikennöintiin tarvitaan autoja seuraavasti: Linjan 42 liikennöintiin tarvitaan 6 linja-autoa, linjan 63 liikennöintiin tarvitaan 1 linja-auto ja linjan 78 liikennöintiin tarvitaan 1 linja-auto.

Kilpailutuksessa linjojen liikennetarjonta pidetään pääpiirteissään nykyisen kaltaisena. Eniten muutoksia tehdään linjan 42 tarjontaan. Osuudelta Kuhmoinen - Pohja vähennetään tarjontaa arkipäivinä neljästä kolmeen vuoropariin. Lisäksi lakkautetaan yksi vuoropari aamupäivällä Pohjan ja Sahalahden väliltä. Tarjontaa vähennetään vuorojen vähäisen matkustajamäärän vuoksi. Muutoksien myötä linjan 42 liikenne voidaan hoitaa yhtä linja-autoa pienemmällä automäärällä, mikä alentaa palvelun hankintahintaa. Tampereen päässä selvitetään, voiko linjan päätepysäkki sijaita jatkossakin Pyynikintorilla vai tulisiko se siirtää linja-autoasemalle. Linjalle 78 lisätään kilpailutuksessa 1-2 vuoroparia Nokian koulukuljetusten tarpeisiin. Linjan 63 tarjonta pidetään talvikautta 2017-18 vastaavana.  

Kaikkien kilpailutettavaksi esitettävien linjojen suurin käyttäjäryhmä ovat koululaiset ja opiskelijat. Kouluverkkomuutoksia tapahtuu aika ajoin, jolloin myös koulukuljetustarpeet muuttuvat. Tällä hetkellä ei ole tiedossa muutoksia, jotka vaikuttaisivat näihin linjoihin. Tarjouskilpailuasiakirjoissa ja niiden pohjalta laadittavissa liikennöintisopimuksissa otetaan kuitenkin huomioon mahdollisuus reittimuutoksiin sopimuskauden aikana.

Tarjouskilpailuasiakirjat pidetään pääosin edellisten kilpailutuskierrosten kaltaisina. Koululaislinjoilla, joita kaikki käsiteltävät linjat edustavat, on kaluston laatutekijöiden painoarvo ollut 3-5 % ja hinnan painoarvo 95-97 %. Koululaislinjoilla, joilla autoille ei kerry päivittäin kovin suurta ajomäärää, on aiemmissa kilpailutuksissa mahdollistettu myös vanhemman kaluston käyttäminen. Tällä tavoin palvelun hankintakustannukset ovat edulliset ja vanhemmillekin busseille löytyy käyttöä elinkaariajattelun mukaisesti.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja, Mika.Periviita@tampere.fi

Päätetään järjestää avoin tarjouskilpailu linjojen 42 Tampere - Kangasala - Sahalahti - Kuhmoinen, 42O Orivesi - Pohja, 63 Pirkkala - Äijälä ja 78 Nokia - Sarkola liikennepalvelusta. Tarjouskilpailuun muodostetaan kolme kohdetta. Kohde 46 muodostuu linjoista 42 ja 42O, Kohde 47 muodostuu linjasta 63 ja kohde 48 muodostuu linjasta 78. Sopimuskausi on kussakin kohteessa 3 vuotta nykyisen sopimuksen päättymisestä alkaen.

Sopimuksiin sisällytetään mahdollisuus jatkaa sopimusta 1+1 vuoden optiokaudella. Liikennepalvelun järjestäminen Kuhmoisten kunnan alueelle edellyttää, että Kuhmoisten kunta tai alueen joukkoliikenneviranomainen maksaa palvelun alijäämän Tampereen kaupungille noudattaen Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteistoimintasopimuksen kustannusjakoperiaatetta. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Eemeli Hiekkataipale poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen (puh. 050 552 6124, juha-pekka.hayrynen@tampere.fi) ja Tuomi Logistiikka Oy/hankinta-asiantuntija Essi Rae (puh. 040 171 5257, essi.rae@tuomilogistiikka.fi)

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Joukkoliikenteen toimeksiannosta tarjouksia joukkoliikennepalvelujen 2/2017 hankinnasta. Hankinta jaettiin kolmeen osa-alueeseen seuraavasti:

Osa-alue 1: Kohde 46

Kohde 46 sisältää linjojen 42 (Pyynikintori - Kangasala - Sahalahti - Kuhmoinen) ja 49 (Pohja – Eräjärvi - Orivesi) liikennöinnin.

Osa-alue 2: Kohde 47

Kohde 47 sisältää linjan 63 (Suupantori - Äijälä (- Höökinmäki)) liikennöinnin.

Osa-alue 3: Kohde 48

Kohde 48 sisältää linjan 78 (Sarkola - Nokian asema) liikennöinnin.

Kaikkiin kohteisiin (kohteet 46, 47 ja 48) valitaan yksi palveluntuottaja kolmen vuoden sopimuskaudelle 9.8.2018 alkaen. Kohteen 46 liikennöintiin tarvitaan kuusi (6) linja-autoa, kohteiden 47 ja 48 molempien liikennöintiin tarvitaan yksi (1) linja-auto. Hankinta kattaa ko. linjojen liikennöinnin elokuuhun 2021 asti. Kaikkien osa-alueiden sopimusta on mahdollista jatkaa 1+1 vuoden optiokausilla. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käytöstä palveluntuottajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Hankintaan sisältyy lisäksi kaikkia kohteita koskien optio, jossa tarjoaja sitoutuu mahdollisiin tilaajan tekemiin suoritetason muutoksiin. Tilaaja voi lisätä kohteen vuosittaista suoritetasoa linjatuntien, linjakilometrien ja autopäivien osalta enintään 35 % tarjouspyynnön liitteinä olleiden suorituslaskelmien vuotuisesta tasosta. Suuremmista muutoksista neuvotellaan erikseen valittavan palveluntuottajan kanssa. Suoritetasoa voidaan nostaa enintään 35 % sopimuskauden aikana. Tarjoamalla ko. optiota tarjoaja on sitoutunut samalla siihen, että palveluntuottajan on lisättävä vakituinen lisäauto eli toteutettava uusi autokierto tilaajan vaatimuksesta sopimuksenmukaisella korvaustasolla kuuden kuukauden varoitusajalla.

Kohteiden reittejä voidaan muuttaa vapaasti sopimuskauden aikana tilaajan toimesta. Jos linjareittiä muutetaan sopimuskauden aikana, lasketaan siirto-ajokilometrien muutos aina tarjouksessa tai myöhemmin sopimuksessa ilmoitetulta varikolta/auton asemapaikalta alkaen. Mikäli kohteen 46 Kuhmoisiin liikennöiviä autokiertoja joudutaan 1.1.2020 alkaen muuttamaan tarjouspyynnön ko.kohdetta koskevassa liitteessä 4 kuvatun kaltaisesti, ei tätä pykälää siirtoajokilometrien korvaamisesta sovelleta, vaan liikennöitsijä velvoitetaan tarvittaessa muuttamaan auton asemapaikka.

Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-palvelussa ja tarjouspyyntö oli saatavilla internetissä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi 17.1.2018.

Tarjouksia jätettiin määräaikaan, 15.2.2018 10:00 mennessä, seuraavasti:

Osa-alue 1, Kohde 46: Väinö Paunu Oy (0722567-5) ja Länsilinjat Oy (0944671-1)

Osa-alue 2, Kohde 47: Väinö Paunu Oy (0722567-5), Länsilinjat Oy (0944671-1), Vesilahden Liikenne Oy (2504989-8) ja Pirkanmaan Tilausliikenne Oy (1880452-5)

Osa-alue 3, Kohde 48: Väinö Paunu Oy (0722567-5), Länsilinjat Oy (0944671-1), Vesilahden Liikenne Oy (2504989-8), Pirkanmaan Tilausliikenne Oy (1880452-5) ja Inter Kuljetus Oy (2492330-1)

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjousten vertailu: Tarjousten vertailu tehtiin osa-alueittain. Kaikissa osa-alueissa kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailupisteet muodostuivat seuraavasti:

Hinta, maksimipisteet 97 pistettä/osa-alue

Hinnan pisteytys perustui vertailtavaan kohteen vuotuiseen liikennöintikustannukseen. Edullisimman vuotuisen liikennöintikustannuksen antanut tarjous sai osa-aluekohtaiseen vertailuun hinnan maksimipisteet. Muiden osa-alueen tarjousten hinnat suhteutettiin tähän hintaan kaavalla: pienin osa-alueessa annettu vuotuinen liikennöintikustannus/pisteytettävän tarjouksen vuotuinen liikennöintikustannus * hinnan maksimipisteet.

Laatu, maksimipisteet 3 pistettä/osa-alue

Laadunarviointi tehtiin kaikissa osa-alueissa Kalustoluettelo-liitteillä ilmoitettuihin linja-autokaluston tietoihin perustuen.

Kohteeseen tarjotuille autoille/tarjotulle autolle myönnettiin pisteitä seuraavasti;

 • Matkustamon ilmastointi
  • "Ei" 0,00 pistettä, "Kyllä" 1,00 piste
 • Auton käyttöönottovuosi, enintään 2,00 pistettä:
  • 2006 = 0,00 pistettä
  •  2007 = 0,25 pistettä
  • 2008 = 0,50 pistettä
  • 2009 = 0,75 pistettä
  • 2010 = 1,00 pistettä
  • 2011 = 1,25 pistettä
  • 2012 = 1,50 pistettä
  • 2013 = 1,75 pistettä
  • 2014 tai uudempi = 2,00 pistettä

Yksittäinen auto saattoi saada enintään 3,00 pistettä.

Kohteessa 46 vertailuun saatavien laatupisteiden myöntäminen perustui kohdekohtaiseen autojen pisteiden keskiarvoon. Tarjouksen autojen pisteiden keskiarvo muodostettiin laskemalla liikenteessä käytettävän kuuden (6) auton pisteiden keskiarvo. Pisteiden keskiarvo oli suoraan tarjoukselle myönnettävä laatupistemäärä.

Kohteessa 47 tarjouksen autojen pisteiden keskiarvo oli suoraan liikenteessä käytettävän yhden (1) auton saama pistemäärä.

Kohteessa 48 tarjouksen autojen pisteiden keskiarvo oli suoraan liikenteessä käytettävän yhden (1) auton saama pistemäärä.

Tarjouksen osa-aluekohtaiseen vertailuun saamat kokonaisvertailupisteet muodostettiin laskemalla yhteen tarjouksen osa-alueessa saamat hinta- ja laatupisteet. Parhaimmat osa-alueen kokonaisvertailupisteet saaneen tarjouksen tarjoaja valitaan kohteen palveluntuottajaksi.

Osa-alueessa 1 Väinö Paunu Oy sai 98,25 kokonaisvertailupistettä ja Länsilinjat Oy 95,93 kokonaisvertailupistettä. Vertailua on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Vertailutaulukko. Edellä mainitun perusteella esitetään että Väinö Paunu Oy (0722567-5) valitaan palveluntuottajaksi kohteeseen 46.

Osa-alueessa 2 Väinö Paunu Oy sai 77,97 kokonaisvertailupistettä; Länsilinjat Oy 94,55 kokonaisvertailupistettä; Vesilahden Liikenne Oy 31,52 kokonaisvertailupistettä ja Pirkanmaan Tilausliikenne Oy 99,00 kokonaisvertailupistettä. Vertailua on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Vertailutaulukko. Edellä mainitun perusteella esitetään että Pirkanmaan Tilausliikenne Oy (1880452-5) valitaan palveluntuottajaksi kohteeseen 47.

Osa-alueessa 3 Väinö Paunu Oy sai 90,71 kokonaisvertailupistettä; Länsilinjat Oy 98,25 kokonaisvertailupistettä; Vesilahden Liikenne Oy 33,59 kokonaisvertailupistettä; Pirkanmaan Tilausliikenne Oy 97,24 kokonaisvertailupistettä ja Inter Kuljetus Oy 92,79 kokonaisvertailupistettä. Vertailua on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 Vertailutaulukko. Edellä mainitun perusteella esitetään että Länsilinjat Oy (0944671-1) valitaan palveluntuottajaksi sekä kohteeseen 48.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi: Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava ehdokas tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että ehdokasta rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 83 §:n mukaan ehdokkaat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouskilpailun perusteella valittavien tarjoajien soveltuvuus on arvioitu ennen hankintapäätöstä. Valittavat tarjoajat täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Väinö Paunu Oy:n (0722567-5) tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkistettu on toimitettu ennen päätöksen tekoa ja ne on hyväksytysti tarkastettu. Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:n (1880452-5) ja Länsilinjat Oy:n (0944671-1) tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkistettu hyväksytysti tilaajavastuu.fi -raportista.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo varsinaisen sopimuskauden aikana on sitoumuksetta kohteen 46 osalta noin 2 414 500,00 euroa, kohteen 47 osalta noin 256 500,00 euroa ja kohteen 48 osalta noin 340 500,00 euroa. Mahdollisista optiokausien ja optioiden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Tarvittaessa asiakirjoja voi tiedustella Tuomi Logistiikka Oy/Essi Rae.

Hankinnan valmistelijoina toimivat suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen ja joukkoliikenneinsinööri Riikka Salkonen.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Sopimus joukkoliikennepalvelujen 2/2017 hankinnasta kohteen 46 osalta tehdään Väinö Paunu Oy:n (0722567-5) kanssa.

Sopimus joukkoliikennepalvelujen 2/2017 hankinnasta kohteen 47 osalta tehdään Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:n (1880452-5) kanssa.

Sopimus joukkoliikennepalvelujen 2/2017 hankinnasta kohteen 48 osalta tehdään Länsilinjat Oy:n (0944671-1) kanssa.

Sopimukset laaditaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Kohteiden liikennöinti aloitetaan 9.8.2018 ja varsinainen sopimuskausi kestää elokuuhun 2021. Kaikkien kohteiden sopimusta on mahdollista jatkaa 1+1 vuoden optiokausilla.

Mahdollisista optiokausien ja optioiden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo varsinaisen sopimuskauden aikana on sitoumuksetta kohteen 46 osalta noin 2 414 500,00 euroa, kohteen 47 osalta noin 256 500,00 euroa ja kohteen 48 osalta noin 340 500,00.

Hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimukset on allekirjoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat, sitar, Juha-Pekka Häyrynen, Riikka Salkonen, Tuomi Logistiikka/ Antti Sinervo, Tuomi Logistiikka/ Mika Ojanen, Tuomi Logistiikka/ Essi Rae

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaista hankintaoikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25 §:n mukaisen kyseistä hankintaa koskevan kynnysarvon.

1. Hankintaoikaisu (oikaisuohje)
  
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisua koskevasta vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Hankintaoikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä.
Hankintaoikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuviranomainen

Hankintaoikaisua haetaan päätöksen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

2. Valitus markkinaoikeuteen (valitusosoitus)

Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain vastaisesti, voi tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 § 3 momentin mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1)    asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2)    siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Muutoksenhakuaika

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta perusteluineen sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoituksen).

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen julkista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 130 §:n 1) tai 3) kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asiaosainen voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
 
Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskielto

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kuntalain (410/2015) eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 § 2 momentin mukaisesti markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
 

Valituksen tekeminen

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
faksi 029 56 43314
sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 148 §). Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava päätöksessä mainitulle muutoksenhakuviranomaiselle edellä kohdassa ”Oikaisuviranomainen” mainittuun osoitteeseen.