Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 23.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 50 Joukkoliikenteen asiakastyytyvä​isyystutkimuksen hankinta 

TRE:887/02.07.01/2021

Valmistelija

  • Salkonen Riikka, Asiakkuuspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen,​ puh. 040 806 2123,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen,​ puh. 040 806 2123 ja joukkoliikennejohtaja Mika Periviita,​ 050 326 7007,​etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin toimeksiannosta tarjouksia joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen hankinnasta 01.08.2021 alkavalle ja 31.07.2022 päättyvälle sopimuskaudelle.  Hankintasopimusta on mahdollista jatkaa tilaajan kahdella yhden vuoden pituisella optiokaudella.

Kyseessä oli EU-​kynnysarvon alittava hankinta,​ jolloin hankintaan ei sovelleta erityisalojen hankintalakia (1398 /2016) vaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-​palvelussa 12.05.2021 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-​toimittajaportaalissa.

Hankintaa ei ollut jaettu osiin,​ koska se ei kokonaisuuden kannalta ollut tarkoituksenmukaista.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 01.06.2021 klo 12:00 mennessä seuraavat yritykset:

Feelback Oy (Y-​tunnus 1702297-​8)

Innolink Research Oy (Y-​tunnus 2549986-​4)

Roidu Oy (Y-​tunnus 2177774-​0)

Taloustutkimus Oy (Y-​tunnus 0114711-​9)

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin hinnaltaan halvin tarjous. Halvimman tarjouksen antoi Roidu Oy. Tarkemmin vertailua on kuvattu liitteellä 1 vertailutaulukko. 

Soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja,​ joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Hankintayksikkö pyysi Roidu Oy:ltä täsmennystä koskien referenssivaatimuksen täyttämiseksi annettuja tietoja. Tarjoaja antoi hyväksytyn selvityksen määräaikaan mennessä. Roidu Oy täytti tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Roidu Oy:n tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkistettu ennen hankintapäätöstä VastuuGroup.fi palvelusta.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-​asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat,​ kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa.

Hankinnan valmistelijana toimi Tuomi Logistiikka Oy:stä kilpailutusasiantuntija Eetu Sillanpää,​ Tampereen kaupungilta asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen ja suunnittelija Aila Mäkeläinen.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista,​ sillä edellytyksellä,​ että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksen yhteyshenkilönä Tampereen kaupungilla toimii Asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen (etunimi.sukunimi@tampere.fi). Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 270 000 € sopimuskauden aikana sisältäen mahdollisten optioiden käytön. Optiokausien käyttöönotosta tehdään erillinen päätös. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Sopimus Tampereen kaupungin joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen hankinnasta tehdään 01.08.2021 -​ 31.07.2022 kestävälle sopimuskaudelle Roidu Oy:n (Y-​tunnus 2177774-​0) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo sopimuskauden aikana on sitoumuksetta noin 270 000 € sisältäen mahdollisten optioiden käytön.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta,​ kun hankintasopimus on allekirjoitettu. Optiokausien käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Riikka Salkonen saapui kokoukseen kertomaan asiasta. Hän oli läsnä asiantuntijana kokouksessa asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa asian käsittelyn jälkeen.

Eetu Hukkanen ja Eerik Vistbacka poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Tarjoajat, Sitar, Riikka Salkonen, Aila Mäkeläinen, Eetu Sillanpää/Tuomi Logistiikka Oy, hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi 

Muutoksenhaku

Oikaisuohje

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) 123 §:n viittaussäännöksen perusteella) tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta toimielimeltä.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.